พิเศษ!! ค่าฝึกอบรมกับสัมมนาดีดี ลูกค้ารับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%
งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

จำนวนเข้าชม 98896 ครั้ง

พิเศษ!! ค่าฝึกอบรมกับสัมมนาดีดี ลูกค้ารับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%

Sponsored
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด

ใครบ้างที่สามารถรับสิทธิลดหย่อนทางภาษี 200% นี้?

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและยกระดับฝีมือแรงงานของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งลูกค้านิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ไปลดหย่อนภาษีได้ 200% *** และแน่นอนว่าหากท่านลงทะเบียนส่งพนักงานมาอบรมกับ บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด  ที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม สัมมนา อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปด้วย

***การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย มีการจ่าย ค่าจ้าง มีการทำสัญญาจ้างแล้ว (แม้จะเข้ามาในวันแรก หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม)***


ซึ่งการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 200% นี้ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีส่งพนักงาน หรือลูกจ้าง มาฝึกอบรมกับทางสถาบันสัมมนาดีดี ทั้งในรูปแบบ LIVE Training (สอนสดออนไลน์) และ Public Training (สอนในห้องอบรมในโรงแรม)

        ในกรณีนี้ นิติบุคคล("นายจ้าง")  ส่งพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมกับ สถาบันสัมมนาดีดี ในหลักสูตร 6 ชั่วโมง ทั้งรูปแบบออนไลน์และห้องอบรม ในสถานที่ๆ สถาบันกำหนด

       *** ผู้เข้าอบรม ต้องอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ และต้องมีตำแหน่งที่สอดคล้องกันกับหัวข้ออบรมด้วย


2. กรณีเชิญวิทยากร จากสถาบันสัมมนาดีดี สอนให้กับองค์กรของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ LIVE Training (สอนสดออนไลน์) และ In-house Training (Onsite ณ บริษัทลูกค้า)

         ในกรณีนี้ นิติบุคคล ("นายจ้าง")  จ้างวานวิทยากรจากสถาบันสัมมนาดีดี ให้สอนให้กับพนักงานของลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งรูปแบบออนไลน์ หรือ ไปสอน Onsite ที่บริษัท หรือ ไปสอน Onsite ณ สถานที่ที่นิติบุคคลกำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

          a. มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพ

          b. มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

                หลักสูตรที่อนุโลมให้รับรอง

                การดับเพลิง การปฐมพยาบาล ยาเสพติด 5ส เป็นต้น

                กิจกรรมที่ไม่ได้รับการรับรอง

                การศึกษา, การประชุม, หลักสูตรในเรื่องส่วนบุคคล เช่น การเลี้ยงดูบุตร, การทำอาหาร, การออมเงิน

          c. ระยะการฝึกอบรมสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

          e. ผู้เข้าฝึกอบรม แต่ละรุ่นต้องไม่เกิน 50 คน


** ลูกค้าต้องเป็นผู้ยื่นขอรับรองหลักสูตรเอง ทางสถาบันจะช่วยเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้ แต่จะไม่สามารถยื่นแทนลูกค้าได้ตามกฎกระทรวง

*** การขอรับรองหลักสูตร เป็นดุลพินิจ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากท่านไม่สามารถยื่นได้เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่


เพิ่มเติม พรบ.ฯ กำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดทุกปี  และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน หากไม่จัดฝึกอบรมหรือจัดไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


โดยนิติบุคคลที่ต้องการยื่นขอรับรองหลักสูตร สามารถทำได้จาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นรับรองหลักสูตร ผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Paperless กระทรวงแรงงาน [link]

2. ยื่นรับรองหลักสูตร ด้วยระบบเอกสาร Paper โดยใช้เอกสารดังนี้

  • คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบฟอร์ม ฝย /ฝป 1 [Download])
  • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม ฝย / ฝป 2-2 [Download])
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ (จากทางนิติบุคคล หรือนายจ้าง)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (จากทางนิติบุคคล หรือนายจ้าง) (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [Download])
  • ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (จากสถาบันสัมมนาดีดี)
  • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี รับเงินค่าฝึกอบรม (จากสถาบันสัมมนาดีดี)
  • ใบประกาศนียบัตร (จากสถาบันสัมมนาดีดี)


หากท่านยังมีข้อสงสัยในการยื่นรับรองหลักสูตร เพื่อนำไปลดหย่อน 200% ทางภาษีกับสรรพากรแล้ว ทางสัมมนาดีดี มีหลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านสามารถยื่นรับรอง ตามกฎระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย [https://seminardd.com/s/66079]สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ 

https://seminardd.com/s/66079

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »