พิเศษ!! ค่าฝึกอบรมกับสัมมนาดีดี ลูกค้ารับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%
งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

จำนวนเข้าชม 5424 ครั้ง

พิเศษ!! ค่าฝึกอบรมกับสัมมนาดีดี ลูกค้ารับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ 200%

Sponsored

ใครบ้างที่สามารถรับสิทธิลดหย่อนทางภาษี 200% นี้?

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแรงงานและยกระดับฝีมือแรงงานของบริษัทในประเทศไทย ซึ่งลูกค้านิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ไปลดหย่อนภาษีได้ 200%  และแน่นอนว่าหากท่านลงทะเบียนชำระเงิน ฝึกอบรมกับ บริษัท สัมมนาดีดี จำกัด  ที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม สัมมนา อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จะทำให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปด้วย

***การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน คือการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างตามกฎหมาย มีการจ่าย ค่าจ้าง มีการทำสัญญาจ้างแล้ว (แม้จะเข้ามาในวันแรก หรือเป็นช่วงทดลองงานก็ตาม)***

เพิ่มเติม พรบ.ฯ กำหนดให้สิทธิและประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดทุกปี  และยื่นแบบส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประเมินเงินสมทบกองทุน หากไม่จัดฝึกอบรมหรือจัดไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบกองทุนเพื่อนำไปใช้จ่ายในการอุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


ซึ่งการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีส่งพนักงาน หรือลูกจ้าง มาฝึกอบรมกับทางสถาบันสัมมนาดีดี ทั้งในรูปแบบ LIVE Training (สอนสดออนไลน์) และ Public Training (สอนในห้องอบรมในโรงแรม)

        ในกรณีนี้ นิติบุคคล("นายจ้าง")  ส่งพนักงาน เข้ารับการฝึกอบรมกับ สถาบันสัมมนาดีดี ทั้งรูปแบบออนไลน์และห้องอบรม ในสถานที่ๆ สถาบันกำหนด


2. กรณีเชิญวิทยากร จากสถาบันสัมมนาดีดี สอนให้กับองค์กรของลูกค้า ทั้งในรูปแบบ LIVE Training (สอนสดออนไลน์) และ In-house Training (Onsite ณ บริษัทลูกค้า)

         ในกรณีนี้ นิติบุคคล ("นายจ้าง")  จ้างวานวิทยากรจากสถาบันสัมมนาดีดี ให้สอนให้กับพนักงานของลูกค้าโดยเฉพาะ ทั้งรูปแบบออนไลน์ หรือ ไปสอน Onsite ที่บริษัท หรือ ไปสอน Onsite ณ สถานที่ที่นิติบุคคลกำหนด โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

          a. มีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามสาขาอาชีพ

          b. มีเนื้อหาสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

                หลักสูตรที่อนุโลมให้รับรอง

                การดับเพลิง การปฐมพยาบาล ยาเสพติด 5ส เป็นต้น

                กิจกรรมที่ไม่ได้รับการรับรอง

                การศึกษา, การประชุม, หลักสูตรในเรื่องส่วนบุคคล เช่น การเลี้ยงดูบุตร, การทำอาหาร, การออมเงิน

          c. ระยะการฝึกอบรมสอดคล้องกับหลักสูตรและไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

          e. ผู้เข้าฝึกอบรม แต่ละรุ่นต้องไม่เกิน 50 คน


โดยนิติบุคคลที่ใช้บริการฝึกอบรมจากสถาบันสัมมนาดีดี สามารถยื่นขอรับรองหลักสูตรได้จาก 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ยื่นรับรองหลักสูตร ผ่านทางระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน [link]

               

2. ยืนรับรองหลักสูตร ด้วยระบบเอกสาร โดยใช้เอกสารดังนี้

  • คำขอรับการรับรองหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ (แบบฟอร์ม ฝย /ฝป 1 [Download])
  • รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (แบบฟอร์ม ฝย / ฝป 2-2 [Download])
  • บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นคำขอ (จากทางนิติบุคคล หรือนายจ้าง)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ (จากทางนิติบุคคล หรือนายจ้าง) (แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ [Download])
  • ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม (จากสถาบันสัมมนาดีดี)
  • ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี รับเงินค่าฝึกอบรม (จากสถาบันสัมมนาดีดี)
  • ใบประกาศนียบัตร (จากสถาบันสัมมนาดีดี)


หากท่านยังมีข้อสงสัยในการยื่นรับรองหลักสูตร เพื่อนำไปลดหย่อน 200% ทางภาษีกับสรรพากรแล้ว ทางสัมมนาดีดี มีหลักสูตรที่จะช่วยให้ท่านสามารถยื่นรับรอง ตามกฎระเบียบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในหัวข้อ

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย [https://seminardd.com/s/66079]สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียน ได้ที่ 

https://seminardd.com/s/66079

เคล็ดลับโค้ชฝากบอก ดูเคล็ดลับทั้งหมด »