หลักสูตรเข้าฟังที่ห้องสัมมนา (Public Training)

ขอแนะนำหลักสูตรสัมมนาหลากหลายหัวข้อที่จัดสอนโดยวิทยากรชั้นนำของเมืองไทย ผ่านการเรียนในห้องสัมมนา ณ สถานที่อย่างเช่น โรงแรม และสถาบันต่างๆ โดยครอบคลุมเนื้อหาและมีกิจกรรม workshop เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเข้มข้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

  • 570x450 banner
  • 570x450 banner