เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร: 60517

จำนวนคนดู 571 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทำไม “หัวหน้างาน” ทุกคน ควรเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ?

1. ทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership) การบริหารจากประสบการณ์จริงที่ทรงคุณค่า

2. แนวทาง แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ จากหลากหลายกรณีศึกษา

3. กระบวนการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหัวใจของการทำงาน

4. การบริหารความขัดแย้ง สร้างระบบงาน และการทำงานเป็นทีม

5. เทคนิคการ สอนงาน กุญแจของการพัฒนาทีม และประสิทธิภาพงาน

6. การ กำหนดแผนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล

อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน

662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 17 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

วันที่ : 18 ตุลาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,025 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 9,095 บาท ( รวม VAT )


หัวข้อสัมมนา

รศ.สุขุม นวลสกุล

1. ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ (Human Behavior)

2. หัวใจสําคัญของ “ผู้นํา” ในการบริหารปกครองทีมงาน

3. บทบาทหลักของการเป็น “ผู้นํา” (The Core roles of leadership)

4. คุณลักษณะของ “ผู้นํา” ที่มีประสิทธิภาพ

5. ภาวะผู้นําและแนวทางการบริหารที่สอดคล้องกับการดําเนินงานขององค์กร

อ.ไมตรี ทองประวัติ

1. ผู้นํากับทีมการเปลี่ยนแปลงคิดใหม่ทําใหม่ (Charismatic Leadership : Need we change/

Attitude Changes)

2. การสร้างพลังมหัศจรรย์ของทีมงาน ด้วยความคิดเชิงบวก (Miracle of Team by Positive Thinking)

3. ลักษณะพิเศษของ “ผู้นําทีม” และ “ผู้ตาม” เพื่อการปรับสมดุลของทีมงาน (Characteristics of Modern

Team Effectiveness)

4. อุปสรรค์ของทีมกับการบริหารความขัดแย้ง (Obstacle of Team Building and Conflict Management)

5. การเสริมสร้างระบบงานและการทํางานเป็นทีม

- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร

- บทบาทของบุคคลต่างๆ ในองค์กร

- พฤติกรรมของคนภายในทีม

- แนวทางในการสร้างระบบการทํางานเป็นทีม

ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล

1. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน

2. ประโยชน์ที่องค์กร ทีมงาน และหัวหน้างาน จะได้รับจากการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วิเคราะห์เจาะลึกปัญหาและข้อผิดพลาดของการสอนงานแนวทางการปละวิธีการแก้ไข

4. บทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน

5. ทักษะสำคัญในการสอนงานที่ได้ผล

6. ชั้นตอนและกระบวนการต่างๆในการสอนงาน

7. เทคนิคการสอนงานให้ผู้ถูกสอนเข้าใจ

ดร.กชกร ชํานาญกิตติชัย

1. บทบาทหัวหน้างานในการจัดการ

- การวางแผนงาน

- การจัดรูปแบบและรายละเอียดของงาน

- การมอบหมายงาน

2. การกําหนดแผนการทํางาน(Planning)

- ขั้นตอนในการกําหนดแผนการทํางาน (Step)

- กระบวนการในการทําแผนการทํางาน (Process)

- ระยะเวลาในการทําแผนการทํางาน (Time)

- วิเคราะห์และการปรับปรุงการทํางาน (Analysis & Improvement)

3. เทคนิคการให้ข้อแนะนำในการวางแผนงาน Work Planning Guideline

- การจัดทำบันทึกและตารางแผนการทำงาน

- การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน

- การวิเคราะห์งานและสร้างแผนภาพกระบวนการของงาน

- การสำรวจตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงานและการปรับปรุงแผน

- การกำหนดจัดหรือเครือข่ายที่ต้องประสานงานเพื่อกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Sponsored
การสร้างแบรนด์และสื่อสารแบรนด์ให้อยู่ในใจลูกค้า

    ผู้เข้าอบรมเข้าใจการทำแบรนดิ้งในฐานะของส่วนประกอบสำคัญของกลยุทธ์หลักของธุรกิจองค์ก...

ดูรายละเอียด
Event Marketing การตลาดเชิงกิจกรรม

      การเกิดขึ้นของตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อได้ยากข...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน, บริหารงาน, ผู้นำ, ความขัดแย้ง, สอนงาน, การวางแผน