ก้าวทันกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการนำเข้า – ส่งออก

จำนวนคนดู 1341 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องภาษีต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจของท่าน  เช่น ความรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการนำเข้า – ส่งออก


หัวข้ออบรมสัมมนา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

1. หลักการทั่วไป 

2. สรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

2.1 ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

- การจ่ายเงินได้ประเภทเงินเดือน และค่านายหน้า ตามมาตรา 40(1),(2)

- การจ่ายเงินได้ประเภทค่าแห่งสิทธิ ตามมาตรา 40(3)

- การจ่ายเงินได้ประเภทดอกเบี้ยและเงินปันผล ตามมาตรา 40(4)(ก),(ข)

2.2 ตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร

- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส (ท.ป.4/2528)

- การจ่ายเงินได้ตามมาตรา 40(2),(3)

- การจ่ายเงินได้ประเภทดอกเบี้ยและเงินปันผล ตามมาตรา 40(4)(ก),(ข)

- การจ่ายค่าเช่าทรัพย์สินตามมาตรา 40(5)(ก)

- การจ่ายค่าโฆษณา

- การจ่ายค่าจ้างทำของ

- การให้บริการ

- การขนส่ง

- การส่งเสริมการขาย

2.3 การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินไปต่างประเทศ 

- การจ่ายให้คนต่างด้าว ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร

- จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร

- จ่ายให้บริษัทต่างประเทศ ตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

- การออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

- การนำส่งรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

- ความรับผิดชอบกรณีไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหักแต่นำส่งไว้ไม่ครบ

- การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย

4. การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Withholding Tax) 

- สาระสำคัญของ e – Withholding Tax

- หลักการและเงื่อนไข

- วิธีการนำส่งผ่านตัวกลาง

- สิทธิประโยชน์ในอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

5. ประเด็นปัญหาความผิดพลาดและข้อควรระวังในการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

6. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร 

7. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับกิจการนำเข้า – ส่งออก 

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

- ฐานภาษี

- จุดความรับผิดในการเสียภาษี

- อัตราภาษี และความแตกต่างการขายสินค้าอัตราร้อยละ 0 กับ อัตราร้อยละ 7

- หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับ Freight Forwarder

ถาม - ตอบปัญหาSponsored
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ด่วน!!!, พิเศษ, สำหรับผู้ที่สนใจ, เก็บชั่วโมงอื่นๆได้ 6 ช.ม., ผู้ประกอบการและนักบัญชี

ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน9001:2015เพื่อการพัฒนาองค์กร

คุณเคยทราบไหมว่าระบบ ISO9001:2015 ไม่ได้้เป็นเพียงข้อกำหนดที่ใช้ในการจัดการเรื่องคุณภาพอย่างเดียว ระบบนี้ยังสามารถนำไปใช้ปรับปรุงเพื่อสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนสู่บุคลากรถึงองค์กรได้อีกด้วย
ฟรี
ณัฐพงศ์(นัด)