ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 146 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 : การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทนำ

Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 เป็นการควบรวม ระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล เข้าด้วยกัน และดำเนินการไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารงานของทั้งสองระบบอย่างบูรณาการ เป็นการใช้บุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน และสอดคล้องตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

เนื่องจากข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มีข้อกำหนด 10 ข้อเหมือนกันตามโครงสร้าง High Level Structure (HLS) ดังนั้นข้อกำหนดที่สามารถดำเนินการได้พร้อมกันทั้งสองระบบ ได้แก่ บริบทขององค์กร Context of the Organization การกำหนดนโยบาย Policy การวางแผน Planning การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Management การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target การตรวจติดตามภายใน Internal Audit การทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review องค์กรก็สามารถดำเนินการไปพร้อมๆ กันให้เป็นไปตามข้อกำหนดทั้งสองระบบ ส่วนข้อกำหนดใดประเด็นใดที่เป็นเรื่องเฉพาะของระบบนั้นๆ ก็สามารถดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดและแนวคิดเชิงบูรณาการ ในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 

2. เพื่อให้สามารถทำการควบรวมข้อกำหนดของทั้งสองระบบที่เป็นเรื่องเดียวกัน นำมาสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผลแบบทวีคูณ เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กร และผลดีต่อองค์กรอย่างชัดเจน 

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อกำหนดที่แตกต่างของทั้งสองระบบ ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความชัดเจนในการบริหารจัดการให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การได้เป็นอย่างดี   

4. เพื่อให้สามารถเข้าใจเทคนิคและแนวปฏิบัติในการควบรวมของทั้งสองระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทั้งสองระบบพร้อมๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน 

5. เพื่อให้การใช้บุคคลากรในการบริหารระบบเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าไม่ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR, EMR, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ 

2. เจ้าหน้าที่ DCC, เจ้าหน้าที่ QMS, EMS, ISO 14001, เจ้าหน้าที่ Safety 

3. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา ข้อกำหนด, ตัวอย่างเอกสารประกอบ 

2. Workshop ลงมือปฏิบัติจริง, Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: การควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· ความหมายของการควบรวมระบบ Integrated Management System 

· สาเหตุของการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

บทที่ 2: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· ความเป็นมาของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

· หลักปรัชญาของระบบบริหารงานคุณภาพ Quality Management Principle 

· วงจร PDCA กับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 3: หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ความเป็นมาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· หลักปรัชญาของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

· ISO 14001:2015 Model วัฏจักรของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· Intended Outcome ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

บทที่ 4: ข้อกำหนดตามระบบ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

บทที่ 5: บริบทขององค์กร Context of the Organization (ข้อกำหนด 4) 

· การวิเคราะห์ประเด็นปัจจัยภายในและภายนอก Internal/External Factors 

· ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Interested Party 

· การกำหนดขอบเขตของระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 6: ภาวะผู้นำ Leadership (ข้อกำหนด 5) 

· การแสดงวิสัยทัศน์ และพันธกิจ Vision & Mission 

· การประกาศนโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· การประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม Environmental Policy 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการบริหารคุณภาพ Objective & Target 

· การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อม Objective & Target 

· การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบทั้งสอง 

· การแต่งตั้ง QMR – Quality Management Representative 

· การแต่งตั้ง EMR - Environmental Management Representative 

· การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ Quality Management Team 

· การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Team 

· การจัดทำแผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่ 7: การวางแผน Planning (ข้อกำหนด 6) 

· การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส Risk and Opportunity 

· การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม SWOT Analysis 

· การพิจารณาแนวโน้มของสภาวะฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

· การพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม Environmental Aspect 

· การพิจารณามุมด้านวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Life Cycle Aspect 

· การพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Significant Aspect 

· การสื่อสารประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ Communication 

· การจัดทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management Plan 

บทที่ 8: การสนับสนุน Support (ข้อกำหนด 7) 

· ทรัพยากรที่จำเป็น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมของกระบวนการ 

· การประเมินบุคลากร ความรู้ความสามารถ ความตระหนัก 

· การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การประเมินและบันทึกประวัติการฝึกอบรม 

· การฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สารเคมีและมลพิษ 

· เทคนิคการสร้างความตระหนักระบบการบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การสื่อสารด้านระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· เอกสารสารสนเทศของระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 9: การปฏิบัติการ Operation (ข้อกำหนด 8) 

· การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติการ 

· ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ 

· การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

· การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้จัดหาจากภายนอก 

· การผลิตและการให้บริการ 

· การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ 

· การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

· การเตรียมแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

· การจัดทำแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน 

· การมอบหมายบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

บทที่ 10: การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation (ข้อกำหนด 9) 

· การเฝ้าติดตาม ตรวจวัด การวิเคราะห์และการประเมิน 

· การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction 

· การตรวจวัดการบรรลุผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

· การกำหนดเกณฑ์การวัด KPI ของกระบวนการ EMP 

· การตรวจวัดค่าสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนด ความร้อน, แสงสว่าง, เสียง, น้ำ, อากาศ 

· การจัดทำทะเบียนกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา 

· การตรวจประเมิน ความสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อตกลงและพันธะสัญญา 

บทที่ 11: การปรับปรุง Improvement (ข้อกำหนด 10) 

· ความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและการแก้ไข 

· การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continual Improvement 

บทที่ 12: การตรวจติดตามภายใน Internal Audit 

· เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· หลักการสำคัญของการตรวจติดตามภายในด้วยการควบรวมระบบทั้งสอง 

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

· วิธีการจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการควบรวมระบบ 

· เทคนิคการดำเนินการตรวจติดตามภายใน Integrated Internal Audit 

· การจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายในและการสรุปผล Internal Audit Report 

· การออกเอกสาร CAR/PAR และการแก้ไขป้องกัน การปิด CAR/PAR 

บทที่ 13: การประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร Management Review Meeting 

· สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อนำเข้าในการทบทวนฝ่ายบริหาร Input 

· วิธีการดำเนินการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิภาพ 

· สิ่งที่ได้รับจากการทบทวนฝ่ายบริหาร Output 

· การสรุปและเขียนรายงานการทบทวนของฝ่ายบริหาร 

บทที่ 14: การเตรียมพร้อมรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· การเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจสอบจากภายนอกเพื่อให้การรับรองทั้งสองระบบ 

· การแบ่งหน้าที่และการประสานงานเพื่อรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· เทคนิคการจัดการกับผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบจากภายนอก 

บทที่ 15: เคล็ดลับสู่ความยั่งยืนในการควบรวมระบบ ISO 9001 & ISO 14001 

· การสร้างระบบ ISO 9001 & ISO 14001 ให้แข็งแกร่ง 

· การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการควบรวมระบบ 

· การรักษาระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Integrated ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, การควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแว, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, บริหารคุณภาพ
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน
3900บาท
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน (กระบวนการคิด) และภายนอก (ภาษากาย, ภาษาพูด) เพื่อนำไปสู่ภาพลักษณ์ด้านความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความเป็นมิตร ในการทำงาน
DIGITAL MARKETING กลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล
3900บาท
วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสา
เทคนิคจิตวิทยาการบริหารงานและบริหารคนสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ เพื่อความสำเร็จยกกำลังสามในยุคดิจิทัล (ได้ใจคน ได้ผลงาน องค์กรพัฒนา)
5500บาท
ความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคลากรภายในองค์กร (Workplace Diversity) อาจนำมาซึ่งปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน หากหัวหน้างานและผู้บริหารทีม ไม่สามารถบริหารจัดการความแตกต่างได้อย่างเหมาะสมจะทำให้องค์กรเสียโอกาส จากการใช้ศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรที
การประเมินผลและบริหารผลการปฏิบัติงาน
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)
3900บาท
แนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลในยุค HR 4.0 คุณลักษณะของนัก HRM ที่องค์กรใดก็พึงประสงค์เครื่องมือของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Tools) แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน HRM ด้านต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการดำเนินงานองค์กรในยุคธุรกิจ 4.0  เป็นต้น
KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
3900บาท
สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
6600บาท
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม