พัฒนาทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ

จำนวนคนดู 238 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา 

หลักสูตรนี้ จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างงานยุคใหม่ ให้กับผู้เข้าสัมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน พร้อมที่จะนำพาทีม ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของคนในทีมงาน 

   วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับ ความคาดหวังขององค์กร

2. ทราบถึงขอบข่ายภารกิจหลักและทักษะที่จำเป็นจะต้องพัฒนา สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

3. เข้าใจถึงการใช้ทักษะในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และครบถ้วน

4. เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการเรียนรู้ (Learning Point)


Module # 1 เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของหัวหน้างานยุค 4.0

ลักษณะสำคัญ ความหมาย บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของหัวหน้างานแบบมืออาชีพในยุค 4.0

คุณสมบัติของผู้นำที่ดี และการสร้างภาวะผู้นำ 5 ระดับ The Five Levels of Leadership (JOHN C. MAXWELL)

คุณสมบัติของผู้นำทีดี 3 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และความเข้าใจในพฤติกรรมหลังโควิด ในการทำงานในสถานการณ์ New Normal 

จิตวิทยาในการบริหารคนเพื่อการสร้างบรรยากาศและนำทีมอย่างมืออาชีพ

หัวหน้างานที่องค์กรอยากได้ และลูกน้องยอมรับ

พฤติกรรมที่หัวหน้างานควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติงานและบริหารงาน


Module # 2 ทักษะที่เสริมสร้างกับหัวหน้างานเพื่อสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0 หลังวิกฤตโควิด-19

จิตวิทยา และการเข้าใจบุคลิกบุคคลในการบริหารของผู้หัวหน้างาน

เข้าใจการพัฒนาตัวเองและลูกน้องในทีม ความเข้าใจในการ Reskill และ Upskill กับทีมงาน

การตั้งเป้าหมายหลัก SMART พร้อมทั้งความยืดหยุ่นในการบริหาร และเข้าใจแนวคิดในการตั้งเป้าหมายให้ท้าทายเพื่อสอดคล้องกับองค์กร

เรียนรู้หลักการแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ ในบทบาทหัวหน้างานหลังวิกฤต

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม และการพูดโน้มน้าวไปในเชิงบวก

วิธีการสอนงานให้ได้ประสิทธิภาพ ได้งานตามเป้าหมายการเพิ่ม productivity ได้อย่างไร

การติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Follow up) ด้วยหลักการโค้ช ที่ปรึกษา พี่เลี้ยง เพื่อการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีม ดึงศักยภาพของทีมไปถึงเป้าหมาย

• Workshop : ฝึกการตั้งคำถามให้เกิดการคิด การให้คำแนะนำจากเหตุการณ์จริงในการทำงาน

สรุป ถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

       พนักงานที่จะปรับละดับงาน พนักงานระดับบังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด