ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ

จำนวนคนดู 48 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะหัวหน้างานยุคใหม่ที่องค์กรต้องการ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา 

หลักสูตรนี้ จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างงานยุคใหม่ ให้กับผู้เข้าสัมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน พร้อมที่จะนำพาทีม ไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและเป้าหมายของคนในทีมงาน 

   วัตถุประสงค์

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะดังต่อไปนี้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน สามารถนำไปใช้ในการทำงานสอดคล้องกับ ความคาดหวังขององค์กร

2. ทราบถึงขอบข่ายภารกิจหลักและทักษะที่จำเป็นจะต้องพัฒนา สู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

3. เข้าใจถึงการใช้ทักษะในด้านต่างๆ อย่างรอบด้าน และครบถ้วน

4. เสริมสร้างภาวะผู้นำ ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเหมาะสม
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรรยาย

แนวคิดและหลักการบริหารงานที่หัวหน้างานควรรู้

บทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็นในการบริหารหน่วยงานในฐานะหัวหน้างานที่ดี 

ทักษะด้านการบริหารงาน 4 ด้าน

-การวางแผนงานและกำหนดเป้าหมาย 

-การควบคุมงาน

-การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา  

-การปรับปรุงงาน  

แนวคิดและหลักการบริหารคนที่หัวหน้างานควรรู้

ทักษะด้านการบริหารคน 4 ด้าน

-การจูงใจพนักงาน

-การสื่อสาร

-การบริหารทีมงาน

-การสอนงาน

กรณีศึกษาการบริหารงาน และการบริหารคน

Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาการบริหารคนและจัดทำ Action Plan 

สรุป และถาม-ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับงานและคนที่พบบ่อย

วิธีการอบรม

- การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 

- อภิปรายกลุ่ม

- กรณีศึกษา (Case Study)

 ผู้ที่ควรเข้ารับการอบรม : หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด