Basic Leader

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การประกอบธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาความสำเร็จขององค์กรความสำเร็จขององค์กรนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการเพียงอย่างเดียว เพราะผู้บริหารทำหน้าที่เพียงบอกว่า "เป้าหมาย" เท่านั้น แต่ความสำเร็จนั้นย่อมมีหลายปัจจัย "หัวหน้างาน หรือ ผู้บังคับบัญชา" เป็นตัวแปรที่สำคัญในการวางแผนการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ หัวหน้างานเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพนักงานปฏิบัติการที่สุด ดังนั้นทักษะของการเป็นหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวน้างานระดับต้น ที่เรียกว่า "Basic Leader" ของการเป็นหัวหน้างานจึงมีความสำคัญและจำเป็นต้องรู้จะเป็นหัวหน้างานเพียงตำแหน่งที่ถูกแต่งมาอย่างเดียวไม่ได้


วัตถุประสงค์ (Objective

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนหลักพื้นฐานของการเป็นผู้นำ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (Leading) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำพาทีมปฏิบัติงานให้สำเร็จภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกระตือรือร้นในการอบรม และสร้าง Passion ที่ดีในการทำงาน

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการอบรม ชี้นำบุคลากรในการแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานในการทำงานได้


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้นำเบื้องต้น (Basic Leader)

2. การวิเคราะห์คน 4 ประเภท เพื่อสร้างแนวทางการบริหารคน บริหารงาน

3. การสร้างผู้นำ 4 เก่ง

4. การสร้าง Passion ในการทำงาน

Workshop 1 การสร้าง Passion ในการทำงาน

5. การสื่อสารและการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน

Workshop 2 การสร้างระบบสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

6. การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

7. ผู้นำกับการทำงานเป็นทีม

8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานเป็นทีม

9. การตั้งเป้าหมายของทีม และการบริหารทีม

10. การวางแผนการปฏิบัติงานตามหลัก PDCA Model

11. เทคนิคการจัดการแก้ปัญหาหน้างานอย่างเป็นระบบ และสามารถชี้นำการสร้างความเข้าใจให้ทีมงานแก้ไขปัญหางานได้เบื้องต้น ด้วยการมอบอำนาจการคิดและตัดสินใจ

Workshop 3 กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ สรุป+อภิปรายผล

12. การสอนงาน (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor)

13. การติดตามประเมินผลและบริหารงานด้วย Follow Model

Workshop 4 เรียนรู้การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง พร้อมติดตามประเมินผล

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง, Workshop ถาม-ตอบ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Basic Leader, Leader, Leading, ผู้นำ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด