หลักสูตร Planning & Organizing

จำนวนคนดู 337 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Planning & Organizing
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 17 มีนาคม 2564 - 29 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 13 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

         ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน ลดค่าใช้จ่าย และ ลดพื้นที่สำนักงานลง ดังนั้น การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากต่อผลงาน ต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่ได้วางไว้ รวมถึงมีผลต่อความสุขในชีวิตการทำงานด้วย

         หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายงาน และผู้บริหาร ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องการทำ Planning & Organizing โดยเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมระดมสมองพัฒนาความคิดและการวางแผนงาน การพัฒนาจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของตน รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคนิคการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติฝึกฝนการวางแผนอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการพัฒนาความคิดและการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา 

Module 1 : กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการทำ Planning & Organizing

1. เทคนิคและวิธีการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ

    - การพัฒนาความคิดเพื่อวางแผนงานอย่างเป็นระบบ

2. กิจกรรม Workshop : การพัฒนากระบวนความคิดเพื่อวางแผนอย่างเป็นระบบ

3. ความคิดอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อการวางแผนอย่างเป็นระบบ

    - ความคิดเชิงกลยุทธ์

    - ความคิดสร้างสรรค์

Module 2 : การทำ Planning & Organizing

4. ประเภทของแผน

5. การกำหนดงานหลักและงานรอง ในแผน

    - การจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยกำหนดเกณฑ์ที่จำเป็น

   - การกำหนดเป้าหมายของงาน

6.วิธีและเทคนิคในการวางแผนอย่างเป็นระบบ

7. การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประกอบการวางแผน

8. กิจกรรม Workshop : การวางแผนอย่างเป็นระบบ

9. การทำ Organizing เพื่อให้สอดประสานกับแผนที่วางไว้

    - การจัดสรรคน

    - การจัดสรรเวลา

    - การจัดสรรวัสดุ/อุปกรณ์

    - การจัดสรรงบประมาณ

10. กิจกรรม Workshop: การทำ Organizing

11. แนวทางและกลยุทธ์เพื่อนำแผนไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติ

     - ทบทวน ติดตามและประเมินผลของแผน

    - การปรับปรุงและพัฒนาแผน

12. ถาม – ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

โปรโมชั่นสุดพิเศษ...!!! วันที่ -28กุมภาพันธ์2564

ลงทะเบียน 1 ท่าน ท่านละ 3,900.-บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500.-บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 2,900.-บาท


วิทยากร

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ประสานงาน:คุณมีนา
เบอร์โทรศัพท์ :086-318-3151-2
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Planning & Organizing
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, พนักงาน, ความคิดและทักษะอื่นๆ, ้hipotraining

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด