หลักสูตร กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 199 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบัน การจัดทำและเขียนรายงานการประชุมถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ........ เพราะรายงานการประชุมเป็นเอกสารสำคัญที่ช่วยบันทึกว่าที่ประชุมมีมติหรือความเห็นเป็นอย่างไร และ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องดำเนินการตามมติ หรือ ความเห็นที่ปรากฏในรายงานการประชุมอย่างไร ดังนั้น ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำและเขียนรายงานการประชุมต้องมีทักษะด้านการฟัง การวิเคราะห์ การจดบันทึก และ การสรุปประเด็นสำคัญ จนสามารถถ่ายทอดประเด็นสำคัญเหล่านั้นออกมาเป็นรายงานการประชุมได้

     หลักสูตรนี้ จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจถึงการเขียนรายงานการประชุมโดยใช้รูปแบบที่ถูกต้อง และ การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม โดยผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ประยุกต์ขึ้นโดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ด้านการจัดทำและเขียนรายงานการประชุม และ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง


วัตถุประสงค์

   1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการจัดทำรายงานการประชุม และ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม

   2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง

   3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนรายงานการประชุมได้โดยกระชับ และ เข้าใจง่ายในระยะเวลาอันสั้น

   4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1: เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประชุม...เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล

   1.ความรู้ทั่วไปเรื่องการประชุม

    2.ระดับของการประชุม

•ประชุมระดับองค์กร หรือ ระดับผู้บริหาร

•ประชุมระดับฝ่าย/แผนก

•ประชุมระดับปฏิบัติการ

   3.องค์ประกอบของการประชุมที่ผู้จัดทำรายงานประชุมจำเป็นต้องรู้ !!!

•เรื่องในการประชุม

-วาระการประชุม (Agenda)

-หัวข้อวาระการประชุม

-สถานที่จัดประชุม

-วันที่จัดประชุม

-ระยะเวลาในการจัดประชุม

•ผู้เข้าร่วมประชุม

-ประธาน

-เลขานุการ

-ผู้เข้าร่วมประชุม

-ผู้จดบันทึกการประชุม

-ผู้สังเกตการณ์

-อื่น ๆ

•อื่น ๆ เช่น รูปแบบห้อง เอกสารประกอบอื่นๆ สื่อที่ใช้ในการประชุม

   4.กิจกรรม Workshop เข้าใจเรื่องการประชุม เพื่อจัดทำและเขียนรายงานการประชุมให้สัมฤทธิ์ผล

Module 2: กลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำและเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

   5.ความสำคัญของการจัดทำรายงานการประชุม

   6.การเตรียมตัวและวางแผนการเขียนรายงานการประชุม

•ก่อนเขียน – เตรียมตัวและวางแผน

•ขณะเขียน - เขียนอย่างตั้งใจ ลงรายละเอียด และ ทบทวน

•หลังเขียน - พัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น

   7.กิจกรรม Workshop: วางแผนการจัดทำรายงานการประชุมอย่างเหมาะสม

   8.รูปแบบการจดบันทึกเพื่อเขียนรายงานการประชุม

•การจดแบบละเอียดทุกคำพูดของผู้เข้าประชุม

•การจดแบบย่อเรื่องเฉพาะประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญ

•การจดแบบสรุปในที่ประชุม

   9.ลักษณะของการเขียนรายงานการประชุมที่ดี

•เนื้อหาถูกต้อง สมบูรณ์ ชัดเจน เข้าใจง่าย

•ข้อมูลครบไม่ตกประเด็นที่สำคัญ

•ภาษาเข้าใจง่ายไม่วกวน ตรงประเด็น

  10.สุดยอด 4 ทักษะจำเป็น !!! ที่ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องมี

•การฟัง

•การคิดวิเคราะห์

•การเขียน / จดบันทึก

•การสรุปความ

   11.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติทักษะจำเป็น เพื่อการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

   12.เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้ได้ผลอย่างสร้างสรรค์

•การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่ทำการประชุม

•การค้นหาและจับประเด็นสำคัญ

•การเรียบเรียงเนื้อหาการประชุม

•การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และ เหมาะสม

  13.กิจกรรม Workshop : ฝึกปฏิบัติ “การเขียนรายงานการประชุม”

  14.สรุปและทบทวนการเขียนรายงานการประชุมก่อนนำเสนอ

  15.ประเด็นและปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม

•แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

   16.สรุป คำถาม – คำตอบ (Q & A )

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม, สัมมนา, หลักสูตร, การทำงาน, ประสานงาน, ฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด