เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”

จำนวนคนดู 155 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
บทนำ

“งบการเงิน” เป็นเอกสารสำคัญที่ผู้บริหารไม่ว่าอยู่ในสายงานใด ก็ควรต้องใส่ใจและอ่านให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพราะทุกๆ รายการในงบการเงินจะแสดงถึงสถานะของผลการดำเนินงาน รายรับรายจ่าย กำไรขาดทุน รายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน เนื่องจากงบการเงินเป็นรายงานทางบัญชีที่ต้องมีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีเป็นประจำรายเดือน และปิดบัญชีทุกปี  

ในการอ่านและวิเคราะห์ “งบการเงิน” สำหรับผู้บริหาร ไม่ใช่เพียงการอ่านรายการบัญชีแต่ละรายการให้เข้าใจเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถวิเคราะห์ตีความ การชี้บ่งสถานะของแต่ละรายการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างถูกต้อง ย่อมสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถตัดสินใจดำเนินการกับภาวะวิกฤติหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการขององค์กรย่อมดีขึ้นด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ 

2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน 

3. เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับภาวะวิกฤติความเสี่ยง และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

2. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต, ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง 

3. หัวหน้างาน, ซุปเปอร์ไวเซอร์ของทุกๆ สายงานที่ควรเข้าใจเรื่องการบัญชี 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา, ตัวอย่างประกอบ และ Workshop 

2. Pre-test, Post-test

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: หลักการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

· หลักการพื้นฐานของการบัญชี 

· งบการเงินคืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

· งบดุล งบกำไรขาดทุนมีรายการอะไรบ้าง 

บทที่ 2: หัวใจของงบการเงินคืออะไร   

· หัวใจในการอ่านงบดุล คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง 

· หัวใจในการอ่านงบกำไรขาดทุน คืออะไร กับความหมายที่แท้จริง 

บทที่ 3: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบดุล ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง 

· วิธีการอ่านและวิเคราะห์สินทรัพย์ในงบดุล 

· รายการเงินสดและเงินฝากธนาคาร บ่งบอกอะไร 

· รายการสินค้าคงเหลือ ครอบคลุมวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ตัวเลขของแต่ละรายการบอกอะไร เหมาะสมหรือไม่ ควรจะปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างไร 

· รายการการสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วยอะไร วิธีการจัดทำทะเบียนบัญชีทรัพย์สิน หลักการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ละประเภทเป็นอย่างไร การตรวจสอบรายการทรัพย์สิน อายุการใช้งานคงเหลือ การตัดบัญชีรายการทรัพย์สินเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือสูญหาย การพิจารณาจัดซื้อจัดหาเพิ่มเติมหรือทดแทน 

· รายการหนี้สินและส่วนของทุน ทั้งกำไรหรือขาดทุนสะสม 

บทที่ 4: เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบแสดงผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน 

· อะไรคือรายรับ/รายได้ หลักเกณฑ์การรับรู้รายรับ/รายได้ 

· ข้อแตกต่างของรายรับหลัก และรายรับอื่น 

· รายจ่ายประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อไรจะบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย 

· หลักการคิดต้นทุนการผลิต 

· ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมีอะไรบ้าง มีหลักกฎหมายกำหนดอย่างไร 

บทที่ 5: เทคนิคการบริหารจัดการเมื่ออ่านและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน งบดุล 

· ต้องทำอะไร เมื่อผลการดำเนินการมีกำไร 

· หากผลการดำเนินการติดลบ ผู้บริหารต้องทำอย่างไร 

· ทำอย่างไรให้มีการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น 

· วิธีการลดต้นทุน และควบคุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น 

· วิธีการควบคุมสินค้าคงเหลือ จำนวนที่ควรเก็บสต๊อค วิธีการตรวจนับสต๊อค 

· วิธีการลดต้นทุนของเสียในการผลิต ของเสียจากการเคลมของลูกค้า 

· วิธีการควบคุมดูแลการสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ ไม่ซื้อมากเกินไป 

· วิธีการจัดการกระแสเงินสด Cash Flow เงินไหลเข้า-เงินไหลออก เพื่อเงินไม่ขาดมือ 

· เทคนิคการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้ 

· มองย้อนมาดูสวัสดิการ และสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างไร 

· โครงการลงทุนในอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์กร

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร, ทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน, งบการเงิน, อ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี