KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

จำนวนคนดู 112 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล

KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำงาน เพราะจะป้องกันชีวิตพนักงาน ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต ของบริษัทหรือองค์กรทั้งโลก ดังนั้น ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานและสายการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจะต้องทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องมีความรู้สำหรับเครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน โดยความรู้ขั้นพื้นฐานของ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท ทำให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. มีความรู้ความเข้าใจ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

2. มีความรู้เรื่อง KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 

3. สามารถนำความรู้เรื่อง KYT ไประบุความผิดปกติของระบบและอุปกรณ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้ 

4. มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและลดอุบัติเหตุรวมความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. ความรู้พื้นฐานการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (ZERO ACCIDENT) 

2. Lockout & Tagout 

3. Safety Patrol 

4. Safety Talk 

5. Safety Program by JSA & KYT  

6. แนวคิดเครื่องจักรต้นแบบเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน 


เทคนิคการฝึกอบรม การบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ทำกิจกรรม Workshop    

คุณสมบัติของผู้รับการฝึก ช่างเทคนิค, พนักงานผลิต, วิศวกร, หัวหน้างาน, และผู้สนใจ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน, KYT, ความปลอดภัยในการทำงาน, ความปลอดภัย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด