Horenso กับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

จำนวนคนดู 3169 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนั้น การบริหารโดยอัตโนมัติ โดยให้คนทำงานทุกคนรู้และตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำได้เองเป็นวิธีที่ดีที่สุด การจะไปถึงจุดดังกล่าวให้ได้ต้องผ่านการเรียนรู้ จากการทำงาน รายงาน ติดต่อ ปรึกษา และรับข้อแนะนำไปปรับปรุงซึ่งต้องผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ควรจะเป็น และหลักการดังกล่าวคือแนวคิดของ Ho ren so

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและหลักการบริหารการทำงานแบบ Ho Ren So

2 เข้าใจความสำคัญของการรายงาน การสื่อสาร และการให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานจริงตามหลัก Ho Ren So

3 เข้าใจวิธีการปรับปรุงการทำงานให้เกิดการนำ Ho Ren So ไปใช้อย่างได้ผล

สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน และ หัวหน้างาน ทุกฝ่าย


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

     ทำความเข้าใจความหมายและความสำคัญของ HO Ren So

     การทำงานอย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพด้วยการใช้หลัก Ho Ren So

     ทัศนคติที่ดีต่อการทำ Ho Ren So ในองค์กร

     หลักการบริหารงานด้วยตนเองกับ Micro Management

     ปัญหาที่เกิดจากการไม่ได้ทำ Ho Ren So ( มอบหมาย รายงาน สื่อสาร ติดต่อ ประสานงาน และความคลาดเคลื่อน

                                                             ในการทำงาน รวมทั้งปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่แท้จริง )

     Ho Hokoku - รายงาน Report

          Hokoku อย่างไรให้ได้ผล ให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

          สิ่งที่ผู้รับรายงาน – ผู้ส่งรายงาน ควรปฏิบัติ

          ฝึกทักษะการรายงาน ประเภทต่างๆ

     Ren Renraku - ติอต่อ Contact

          Horenso กับการประสานงาน

          จะใช้เครื่องมือในการ Renraku อย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ

          อุปสรรคในการทำ Renraku

     So Sodan - ปรึกษา Consult

          เราจะ Sodan กันเมื่อไร กรณีใด และอย่างไร

          ปัจจัยที่จะทำให้การ Sodan - ปรึกษาหารือ ประสบความสำเร็จ

กิจกรรม : บรรยากาศการสัมมนาแบบร่วมคิดร่วมคุย และฝึกปฏิบัติ

- ร่างกระบวนการทำงานย่อยของแต่ละกลุ่ม

- วิเคราะห์ปัญหา การสื่อสาร , การรายงาน , ควบคุมติดตาม , การติดต่อ-ประสานงาน , การปรึกษาหารือ และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

- กำหนดแนวทางการปรับปรุงด้วยการนำหลักการ Ho Ren So

- นำเสนอพร้อมกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในการฝึกอบรม

- เกม , case study เพื่อาร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
Sponsored
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
สร้างแผนพีอาร์และสื่อสารองค์กรให้ปฏิบัติได้จริง

ดีหรือไม่ ! ถ้าเราสามารถทำแผนประชาสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายและปฏิบัติได้จริง มีความคิดสร้าง...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน วิทยากร / ที่ปรึกษา สถาบันฝึกอบรม Motiva กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร           ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center] จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำง...

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: horenso, visual control