หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ (The Professional Organizer that Organization Need Strategy) โทร 0897737091 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ (The Professional Organizer that Organization Need Strategy) โทร 0897737091

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ (The Professional Organizer that Organization Need Strategy) โทร 0897737091
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
วัตถุประสงค์


    1.  ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการ แนวคิด ตลอดจนการพัฒนาระบบที่จำเป็นในการ วางแผนพัฒนาบุคลากร

    2.  สามารถนำหลักการแนวคิด วิธีการของการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

    3.  เข้าใจในกลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมที่องค์กรต้องการได้อย่างเป็นมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนาหลักสูตร กลยุทธ์การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ 

(The Professional Organizer that Organization Need Strategy)

อบรมวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

ณ Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

Promotion สมัครเข้าอบรมครบ 3 ท่าน / ลดราคาเหลือเพียงท่านละ 3,300 บาทเท่านั้น !!! 

วิทยากร อาจารย์สุกิจ  ตรียุทธวัฒนาหัวข้อการอบรม

•HRD จะดีได้ การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนา ต้องโดนใจ

•คนที่ “ดีและเก่ง” พิจารณาจากอะไร และอย่างไร ?

           Workshop : ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม

•ทำไมการกำหนด Competency ร่วมกันถึงเป็นวัตถุประสงค์องค์กร

•การวางแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

•วงจรการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

•การกำหนด นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การฝึกอบรม

•การวิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนา

•การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนา

•การจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนารายบุคคล (IDPs)

•การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้เป็นคนที่ “ดีและเก่ง”

•การประเมินหาช่องว่างความสามารถ (CGA)

•การประเมิน และการติดตามผลการฝึกอบรม และพัฒนา

•ขั้นตอนการจัดทำ Training Road Map

•การเชื่อมโยง Training Road Map กับระบบการบริหารบุคลากร

            Workshop : การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักจัดฝึกอบรม

•สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท


สำรองที่นั่ง ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่

Tel :  คุณพลอย  089 773 7091

 www.hrdzenter.com , E-mail : hrdzenter@gmail.comวิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,จัดฝึกอบรมมืออาชีพ,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,การจัดทำแผนการฝึกอบรม,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,การพัฒนาทรัพยากรบุคคล,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,Training Road Map,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,กลยุทธ์การฝึกอบรม,hrdzenter, อบรม,สัมมนา,training,hr,hrd,hrdzenter
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์
3900บาท
ออกแบบเป็นการเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เข้าใจวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ยืดหยุ่นกับสถานการณ์ และคาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป
การจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ อย่างถูกกฎหมาย เมียนมา ลาว กัมพูชา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจ ถึงวิธีการ หรือขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรได้ถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงานไทย
Sales Supervisor & Area Manager
4,500บาท
ในการจัดจำหน่ายสินค้า ไม่ว่าในรูปแบบของการขายตรงหรืออื่นๆ ผู้บริหารทีมขาย ได้แก่ Sales Supervisor และ Area Manager ทุกคน เป็นตัวจักรสำคัญในการผลักดันให้เกิดยอดขายของบริษัท
กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร
3900บาท
องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก ต่างกำลังเผชิญหน้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลก (DISRUPTIVE TECHNOLOGY) ซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความอยู่รอดขององค์กร องค์กรจะมีกลยุทธ์การปรับตัวและพัฒนาอย่างไรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources officer
3800บาท
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่ายบุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โร
เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (HR Tools & Tricks for Non HR) รุ่นที่ 2
4000บาท
การส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเรียนรู้สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานเรื่องเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างานจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อองค์กรของท่าน
การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่ (ภาคปฏิบัติ)
ึ7,500บาท
ถ้าจะเริ่มทำโครงสร้างเงินเดือน..จะมีแนวทางอย่างไร เรียนรู้การบริหารโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนสมัยใหม่พร้อม Workshop – Pay Plan Design รวมถึง การกำหนดนโยบายกำกับการบริหารให้เป็นไปตามโครงสร้างค่าจ้างในแต่ละด้าน