Knowledge Capturing #3 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Knowledge Capturing #3 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3

จำนวนคนดู 174 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Knowledge Capturing #3 เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
"Knowledge Capturing" รุ่น 3

เทคนิคการถอดบทเรียนเพื่อการสื่อสาร รุ่น 3

เราแสวงหาและเรียนรู้จากคนเก่ง

หรือผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีประสบการณ์

การถอดบทเรียน สกัดความรู้

จากคนเก่งของทีมหรือองค์กรจึงสำคัญ

เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กร

การสัมภาษณ์งานวิจัยองค์กร

การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

นับเป็นทุนทางปัญญาที่มีคุณค่า

.

ใจคิด จึงขอเชิญเพื่อนๆ น้องๆ ที่สนใจ

- เรียนรู้หลักการ วิธีการ

สกัดความรู้ ถอดบทเรียน

ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและองค์กร

การร้อยเรียงความคิด

เพื่อนำไปสู่การสื่อสารแบ่งปันความรู้

.

- โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น

Story telling, การค้นหา Best practices

Appreciative Inquiry, Behind the scene

เป็นต้น

.

- ฝึกทักษะการสังเกต เก็บข้อมูล

การสัมภาษณ์ การสกัดความรู้

การร้อยเรียงความรู้เพื่อการสื่อสาร

.

ช่วยเสริมสร้างความเป็นนักคิด

การคิดเชิงระบบ

เสริมทักษะที่ปรึกษาหรือวิทยากร

หัวข้ออบรมสัมมนา

หมายเหตุ

ปิดรับสมัคร Knowledge Capturing รุ่นที่ 3

เนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวน

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมของใจคิด

ประกาศวันที่ 9 มิ.ย.61
วิทยากร
อ. ณัช มัศโอดี

ประสบการณ์กว่า 15 ปี

ด้านที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร

และการจัดการความรู้

นักเขียนหนังสือ

และบทความเชิงวิชาการ

คำค้นประกาศนี้ Tags: ถอดบทเรียน, ผู้นำ, จัดการความรู้, สื่อสาร, หัวหน้างาน, วิทยากร ที่ปรึกษา
พัฒนาและสร้างความสุขความสำเร็จในการทำงาน
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และมีบุคลิกภาพของความเป็นมืออาชีพเป็นที่น่าเชื่อถือและศรัทธาต่อคนในองค์กรหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร สามารถนำพาองค์กรธุรกิจนั้นใ
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิดเปลี่ยนชีวิต  2วัน 1คืน อาหารและที่พัก ไม่มีค่าใช่จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น
หลักสูตร เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Communication for Sustainable Relationships)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 10 ต.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ(ไทย)
3700บาท
จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียห
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..