หลักสูตร เสริมทักษะการพัฒนา Mindset และการสื่อสารชั้นเลิศ (Mindset and Communication skills development)

รหัสหลักสูตร: 66927

จำนวนคนดู 2553 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เสริมทักษะการพัฒนา Mindset และการสื่อสารชั้นเลิศ  (Mindset and Communication skills development)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

           
         การเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิดสู่กรอบความคิดเพื่อการพัฒนา (Growth Mindset) สามารถสร้างให้พนักงานเป็นผู้มีจิตใจที่พร้อมจะสร้างความความสำเร็จแก่ทีม และรักการพัฒนาตนเอง (Self-Motivation) เกิดทัศนคติที่ดี สามารถสร้างนวัตกรรมทางความคิด (Innovative idea) ในการสร้างผลงานและการหาทางออกของปัญหาได้อย่างง่ายดาย และเมื่อเรียนรู้ร่วมกับการฝึกฝนทักษะการแสดงออก (Expression) และการสื่อสาร (Communication) ที่ดี จะทำให้พนักงานและองค์กร มีทักษะในการจัดการตนเอง จัดการทีมงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่องาน 100 ครั้งได้งานที่มีคุณภาพทั้ง 100 ครั้ง สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

         หลักสูตรทักษะการพัฒนา Mindset และการสื่อสารชั้นเลิศ (Mindset and Communication skills development)จึงเป็นทักษะทางความคิดและการสื่อสารที่สำคัญอย่างยิ่งของ พนักงาน มีทักษะในการพัฒนาตนเองให้ครบในทุกด้าน เพิ่มเทคนิคการ “การคิดและการสื่อสาร” เพื่อเพิ่มผลงานให้แก่ทีมและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคง 

 รูปแบบการเรียนการสอน

 • Edutainment ที่สนุกสาน
 • บรรยาย ด้วยรูปแบบ Adult learning style 
 • Workshop / Roleplay /Sharing /Consulting/ Support
 • ใช้แบบประเมิน แบบทดสอบ เครื่องมือทางจิตสังคม และจิตวิทยา

เหตุผลที่ควรเลือกเรียน

 • หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาศักยภาพในเชิงลึก
 • วิทยากร มีจิตวิทยาการสอนและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • วิทยากร ที่มีความรู้และผ่านความสำเร็จอย่างตรงสาย
 • วิทยากรมีประสบการณ์การสอนมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
 • วิทยากร มีการพัฒนาหลักสูตรที่มีงานวิจัยรองรับ

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหลักสูตร

 • Mindset คืออะไร 
 • Mindset สู่การแสดงออก (Mindset: its affect our Expression)  
 • Mindset ชั้นเลิศที่ใครก็มีได้- (Growth mindset Workshop) 
  - Fixed Mindset 
  - Growth Mindset
  - Powerful Mindset

 • Style การสื่อสารตรงจุด ตรงใจ
  - ประเภทของผู้สื่อสาร เป็นประเภทไหน
  - คนประเภทไหน สื่อสารอย่างไร คนที่เราเข้าใจยาก คนที่เราสื่อสารง่าย เพราะอะไร แก้อย่างไร
  - ยุทธวิธีการสื่อสารเบื้องต้น ที่ควรทำ ควรเลี่ยง

 • การจัดการความขัดแย้ง 101 (Conflict Management for Beginner)

  - วิธีการจัดการอารมณ์
  - ทักษะการแก้ไขความขัดแย้งในทีมเบื้องต้น ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม บุคคล การฟัง การให้ ข้อเสนอการช่วยเหลือเมื่อเกิดความขัดแย้ง
  - เมื่อมีความขัดแย้งควรทำอย่างไร (สิ่งที่ควรทำ / สิ่งที่ควรเลี่ยง)

 • การสร้างกำลังใจในการทำงาน แก่ตนเอง และทีม ด้วยจิตวิทยาการพัฒนาตนเองและผู้อื่น (Self and Team Encouragement Skills)

  - ฝึกฝน Group workshop การชื่นชมที่จริงใจ ฝังลึกและเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่สร้างบาดแผลในใจแก่บุคคลอื่น
  - ฝึกฝนการใช้ภาษากาย สีหน้า แววตา น้ำเสียง การแสดงออกทางกายภาพกให้น่าเชื่อถือและเป็นมิตร

 • การพัฒนาตนเองในทุกด้านของชีวิต (Self-Motivation in work Place)

  - เรียนรู้หลักการสร้างแรงจูงใจในชีวิตตนเอง 
  - การพัฒนาชีวิตให้ครบทุกด้านด้วยทฤษฎีวงล้อชีวิต (Wheel of life)
  - การทำงานแบบ Work – Life Balance สู่เป้าหมายที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน
  - ฝึกฝนการเทคนิคการสร้างสัมพันธ์และสานสัมพันธ์อย่างง่ายที่สามารถนำกลับไปใช้กับเพื่อนร่วมงาน หรือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

 • เข้าใจการเกิดขึ้นของพฤติกรรม และการเกิดขึ้นของปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มาจากกรอบความคิด
 • ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mindset และการมี Mindset ที่ดี 
 • เรียนรู้ธรรมชาติของ mindset สร้าง Ideal Mindset ร่วมกัน
 • เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาตนเองด้วยการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ Mindset
 • มีGrowth Mindset ที่ส่งผลดีต่อการทำงาน และพร้อมในการพัฒนาตนเอง
 • มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองที่สามารถพัฒนาตนเองให้ครบทุกด้านในการทำงานและดำเนินชีวิต
 • เรียนรู้แง่มุมทั้ง 8 ด้านที่ช่วยในการสร้างงาน สร้างชีวิตให้ก้าวหน้า
 • เข้าใจกระบวนการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารที่เหมาะกับบุคคล สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
 • ฝึกฝนการสื่อสาร และวิธีการทำงานเพื่อสร้างทีม แก้ไขความขัดแย้งเบื้องต้นร่วมกัน
 • สามารถสร้างกำลังใจแก่ตนเองและทีมงาน และสามารถสร้างพลังบวกในที่ทำงานได้

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คลาสนี้เหมาะสำหรับ

•พนักงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พนักงานระดับกลาง และหัวหน้างาน

•องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะการเล่าเรื่องแก่พนักงาน

•องค์กรที่ต้องการการ re-skills / upskills ทักษะการทางความคิดและการสื่อสาร

•องค์กรที่กำลังสร้างวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก มีประสิทธิภาพด้านการจัดการความขัดแย้งได้

•องค์กรที่ต้องการเพื่อเครื่องมือในการสื่อสารในการขาย การนำเสนอ

•องค์กรที่ต้องการมีการรับ-ส่งงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสื่อสาร

•องค์กรที่ต้องการการ re-skills / upskills การสื่อสารอันเป็นที่จดจำ น่าประทับใจแก่พนักงานภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เสริมทักษะการพัฒนา Mindset และการสื่อสารชั้นเลิศ (Mindset and Communication skills development)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ทักษะการพัฒนา Mindset, อบรม reskills – Upskills เกี่ยวกับการสื่อสาร, อบรม Effective Communication, อบรม ทักษะการสื่อสารชั้นเลิศ, อบรม Growth Mindset, อบรม วิธีการจัดการอารมณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย