สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

20 มิถุนายน 2561...การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

จำนวนคนดู 88 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
20 มิถุนายน 2561...การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ที่มาของหลักสูตร

เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที่จะรับคำสั่งได้ ทำได้ และตามได้ จากนั้นจึงต้องเข้าใจว่าจะสั่งอย่างไร จะมอบหมายงานอย่างไร จะควบคุมติดตามงานอย่างไร จึงจะทำให้ลูกน้อง เข้าใจและทำตามสิ่งที่องค์กรปรารถนาได้ ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน (Directing) การมอบหมายงาน (Delegation of Authority) และการติดตามงาน (Monitoring)


หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้หัวหน้างาน มีหลักของการเป็นผู้บริหารในการรู้จักโอนถ่ายข้อมูลอย่างเป็นลำดับขั้นที่สัมฤทธิผล เข้าใจ การกระจายความรับผิดชอบไปสู่ส่วนงานรองลงมา เพื่อลดเวลาที่สูญเสียโดยไร้ประโยชน์ รู้จักติดตามงาน รับผิดชอบต่อคำสั่งในการที่ถ่ายทอดสู่ระดับล่างมั่นใจในติดตามงานสามารถพัฒนาสู่ผู้บริหารในลำดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้และเข้าใจในทักษะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน

2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน

3. เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงงานในภารกิจของผู้นำที่เป็นหัวหน้างาน

4. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 : Qualification & Rules of Managerial Skills

- คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่

- เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง

- การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน

***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Problem)

Module 2 : Learning in Action for Directing Skills

- ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน

- เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม

- การสั่งงานที่ดี และปัญหาการสั่งงาน

- สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร

***Workshop : Directing Case Study

Module 3 : Learning in Action for Delegation Skills

- ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน

- เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี

- สาเหตุที่หัวหน้าไม่มอบหมายงาน และที่ลูกน้องไม่รับมอบหมาย

- งานอะไรบ้างที่มอบหมายได้ และงานใดที่มอบหมายไม่ได้

***Workshop : Delegation Case Study

Module 4 : Learning in Action for Monitoring Skills

- เทคนิคการควบคุมงานงานที่สั่งให้ได้ตามเป้าหมาย

- การกำหนดมาตรฐานงาน

- ขั้นตอนการติดตามงาน

***Workshop : ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (Solution)


ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับผู้บริหาร ที่ปรึกษา หัวหน้างานทุกระดับในองค์กร บุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำไปพัฒนา และฝึกอบรม และบุคคลทั่วไปที่สนใจในด้านการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน


วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

1) บรรยาย แบบสื่อสาร 2-3 ทาง

2) การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกลุ่มแบบระดมความคิดตลอดการฝึกอบรม

3) กรณีศึกษา แบบยกตัวอย่างเป็น Model Case Study & Working - Case (Workshop)

4) สรุป และถาม-ตอบ เพื่อทดสอบความเข้าใจ

วิทยากร
อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กลยุทธ์การให้คำปรึกษาโดยผู้บังคับบัญชา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในบทบาทในฐานะผู้ให้คำปรึกษา (Counselor) และการสอนงานเพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม
เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร
3800บาท
ระบบพี่เลี้ยง ถือเป็นเทคนิคหนึ่งในหลายวิธีของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะทำให้บุคลากรทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ดีต่อกัน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ที่สำคัญระบบพี่เลี้ยง
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
3800บาท
ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั
กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” Sales
3500บาท
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา
บริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4G (Employee Relations for Employee Engagement 4G รุ่นที่ 6
4000บาท
หลักสูตรที่ 2 GURU ของ HR โคจรมาพบกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ Modern Human Resources officer
3800บาท
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี เจ้าหน้าฝ่ายบุคลากรมาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานบุคคล งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยงานอบรม งานจัดจ้าง จัดสวัสดิการต่างๆ เช่น โร
เทคนิคการกำหนด KPI และการจัดทำ Action Plan รุ่นที่ 4
4000บาท
ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงและรวดเร็ว การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานหรือที่นิยมเรียกว่า KPI และต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา