ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class

รหัสหลักสูตร: 66439

จำนวนคนดู 2254 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class
รอบที่

1

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรได้รับความรู้และความเข้าใจหลักการการบริหารการจัดฝึกอบรม สำหรับการเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ
   2.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
   3.  เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรฝึกทักษะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างฝึกกิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงทั้งวิทยากรและนักพัฒนาบุคลากร สำหรับการนำไปใช้กับการปฏิบัติงาน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา
Chapter 1 บทบาทหน้าที่นักฝึกอบรมและนักพัฒนาบุลคากร (Responsibility)
   1. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่ดี
       CASE STUDY : ตัวอย่าง ศึกษาบทบาทหน้าที่สำคัญๆ ของตำแหน่งงานนักพัฒนาบุลคากร
            - ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
            - จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            - ดำเนินการฝึกอบรม / การพัฒนา และการจัดการเรียนรู้
            - สรุปข้อมูลพื้นฐานของการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
            - ปฏิบัติงานด้านพัฒนาองค์กรโดยการจัดประชุมและหารือร่วมกับ Learning Organization Committee
            - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆในการจัดทำและนำระบบคุณภาพในงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรมาใช้งาน
            - ส่งเสริมการใช้เครื่องมือการพัฒนาตามระบบคุณภาพ
            - ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
            - ดำเนินการแผนงานของการสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร
            - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องในทุกๆ หน่วยงานอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อเดือน
            - ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   2. ไขกุญแจ 10 ดอก การบริหารงานจัดฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
   3. เทคนิคการพูดในบทบาทพิธีกรของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
             - WORKSHOP : ฝึกทักษะการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ อาทิ การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม การกล่าวเปิดการอบรมการกล่าวแนะนำวิทยากร การกล่าวขอบคุณวิทยากร และการกล่าวปิดการอบรม
   4. เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆ ประกอบการบรรยายและการจัดฝึกอบรม

Chapter 2 หลักการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา (Theory & Principle)

   1. การวิเคราะห์ความจำเป็นและความคุ้มค่าในการจัดฝึกอบรม
   2. การจัดทำแผนปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่ดำเนินการในการฝึกอบรม
   3. ขั้นตอนการดำเนินการและแนวทางปฏิบัติในการจัดดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่ก่อนการจัดระหว่างการจัด และภายหลังการจัด

               - WORKSHOP : ฝึกทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมืออาชีพ ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ,Competency, Core Values, Career Path, Training Roadmap, IDP เป็นต้น


Chapter 3 โมเดลการพัฒนาและเรียนรู้กับการเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal & Digital Platform
(Leaning Model & Platform)

   1. รูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรแบบใหม่ด้วยสูตร 70 : 20 :10
   2. กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework) จากมาตรฐานต่างๆ ขององค์กร
   3. การเลือกกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมายของแผน    
            
Chapter 4 การประเมินผลการฝึกอบรมติดตามผล และคิดค่าคุ้มทุนการฝึกอบรม (Evaluation & Follow Up & ROI)
   1. การเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
   2. เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
   3. แบบฟอร์ม สถิติขั้นพื้นฐาน และการรายงนผลที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
   4. การคำนวณค่าใช้จ่าย และประเมินผลตอบแทนจากการฝึกอบรมในเชิงความคุ้มค่าใช้จ่าย (ROI)
             - WORKSHOP : กรณีศึกษาการเขียนรายงานการฝึกอบรม ตัวอย่างการประเมินผลการฝึกอบรม และตัวอย่างการคิดค่าคุ้มทุนงานฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ด้วยสูตรวิธีการคำนวนค่าคุ้มทุน

Chapter 5 เทคนิคพิเศษของการบริหารหลักสูตรกับวิทยากร และผู้เข้าอบรม

   1. เทคนิคการบริหารวิทยากร
              - การออกแบบหลักสูตร
              - การกำหนดคุณสมบัติและการสรรหาวิทยากร
              - แนวทางการจัดการประเมินผลติดตามผบและการสื่อสารกับวิทยากร
   2. เทคนิคการบริหารผู้เข้าอบรม
              - แนวทางการบริหารจัดการผู้เข้าอบรม
              - กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม
              - การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัย
   3. เทคนิคการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้โดนใจ
              - การใช้คำถามเตรียมตัวเอง สำหรับการเขียนหลักสูตร
              - การจัดเตรียมสไลด์ประเภทต่างๆ ที่มีในหลักสูตร
              - รูปแบบการฝึกอบรมที่หลากหลาย

Chapter 6 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถาม นำเสนอการประยุกต์ใช้ในงานของตนเองให้เหมาะสม

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

              - การบรรยาย     

              - กิจกรรม และเกม       

              - การแสดงออก

              - กลุ่มสัมพันธ์   

              - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การขาย, การบริการ)

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสำหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ปูพื้นฐาน HRD มือใหม่ ให้ก้าวเป็นนักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ( Introduction to Professional HRD Officer ) - Online Class
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่, Professional Human Resources Development Skills, อบรม HRD มือใหม่, อบรม นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มื, อบรม HRD

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต