สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)


วันที่จัดงาน
วันที่ 23 สิงหาคม 2561
หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)

1.กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)

ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

2.ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)

ลักษณะทางกระบวนการ (Process)

ลักษณะของบุคคล (Person)

ลักษณะทางผลผลิต (Product)

กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)

1.แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2.การเตรียมตัววางแผน

- Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

3.การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

- Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ

กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสาร (Communication)

1.ศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร

การสั่งงานด้วยวาจา

2.ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ

แบบออกคำสั่ง

แบบขอร้อง

แบบให้คำแนะนำ

แบบอาสาสมัคร

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)

1.ศิลปะแห่งการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน

หลักการ Put the Right Man to the Right Job

2.ประเภทของการมอบหมายงาน

Assignment (งานตามปกติ)

Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)

3.ขั้นตอนการมอบหมายงาน

อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ

ระบุผลงาน

บอกเงื่อนไข

ถามวิธีปฏิบัติการ

เสนอความช่วยเหลือ

ทำแผนปฏิบัติการ

ทบทวนขั้นตอน

ประเมินผล

4.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)

1.ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม

2.กระบวนการติดตามและการควบคุมงานแบบง่ายๆ

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจติดตามและการควบคุมงาน


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา
พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าอบรมท่านละ 3,800 บาท (ไม่รวม VAT 7%)


Early Bird ชำระล่วงหน้า พิเศษค่าสัมมนาท่านละ 3,400 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารมาที่

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel 02-1753330, 086-6183752

Fax. 02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

ต้องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์กร ติดต่อ คุณอรัญญา 086-8929330


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Ptstraining (Professional Training Solution)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :086-6183752

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3500บาท
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
3900บาท
ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆที่มีส่วนสำคัญ (Key Man)ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะการนำ
3900บาท
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้อง เราจึงเรียกว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสม เพราะ
7800บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้หลักการและทักษะการเป็นวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
4000บาท
องค์กรธุรกิจกำลังก้าวสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ องค์กรสมัยใหม่ทั้งภาคธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ จึงหันมาให้ความสำคัญกับการมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ (Modern HRM and HRD)ให้กั
3900บาท
เทคนิคการบริหารเวลา หลักการและเหตุผล คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป ในขณะที่คุณวิ่งตามงานให้ทัน หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆ ก็จะทยอยเข้ามาเรื่อยๆ ดุจกระแสคลื่น ด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่มีวันทำทุกอย่างที่คุณต้องทำได้คุณไม่มีวันตามทัน
3900บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง ด้านการสื่อสารการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ทางธุรกิจให้เกิดผล