สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 141 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)


หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)

1.กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)

ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

2.ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)

ลักษณะทางกระบวนการ (Process)

ลักษณะของบุคคล (Person)

ลักษณะทางผลผลิต (Product)

กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)

1.แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2.การเตรียมตัววางแผน

- Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

3.การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

- Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ

กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสาร (Communication)

1.ศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร

การสั่งงานด้วยวาจา

2.ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ

แบบออกคำสั่ง

แบบขอร้อง

แบบให้คำแนะนำ

แบบอาสาสมัคร

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)

1.ศิลปะแห่งการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน

หลักการ Put the Right Man to the Right Job

2.ประเภทของการมอบหมายงาน

Assignment (งานตามปกติ)

Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)

3.ขั้นตอนการมอบหมายงาน

อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ

ระบุผลงาน

บอกเงื่อนไข

ถามวิธีปฏิบัติการ

เสนอความช่วยเหลือ

ทำแผนปฏิบัติการ

ทบทวนขั้นตอน

ประเมินผล

4.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)

1.ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม

2.กระบวนการติดตามและการควบคุมงานแบบง่ายๆ

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจติดตามและการควบคุมงาน


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมงาน
ภาวะผู้นำ คุณสมบัติของหัวหน้าคนมืออาชีพ
3500บาท
หัวหน้าหน่วยงาน มีเพียงความสามารถในการจัดการงานในแต่ละวันเท่านั้น ยังไม่พอ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำที่ดีด้วย ปัญหาที่พบใน หลายบริษัท คือ มีผู้บริหารที่เป็นนักจัดการที่ดีแต่เป็นผู้นำที่ไม่ดี เพราะไม่รู้จักนำองค์กร และท
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว
การบริหารเวลาและการวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3500บาท
คนทำงานที่ขาดระเบียบ จะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนที่มีระเบียบได้อย่างไร ? สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ การวางแผน ซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่ารู้ทฤษฎีนี้ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีเวลาที่จะวางแผน (Failing to Plan is planning to Fail…)
หลักสูตร การบริหารงานธุรการยุคใหม่ Professional Administration for New Gen
3900บาท
บทบาทของธุรการจะเปลี่ยนไป เมื่อเรียนรู้ทักษะ และ เทคนิคการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ
เทคนิคการ Feedback ผลการปฏิบัติงานของลูกน้องให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Performance Feedback Techniques for The Success)
4000บาท
“กระชับ เข้าใจง่ายแก่การเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ที่ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค และเครื่องมือในการFeedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง ให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน”
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
3500บาท
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ 2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน ห