สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 209 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผน การติดตามงานและการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อการบริหารและการจัดการที่ดี

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะขั้นตอนหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงานอย่างมืออาชีพ

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของหลักการคิดอย่างเป็นระบบ การวางแผนให้เป็นรูปธรรม การสื่อสารและการมอบหมายชัดเจน รวมทั้งการติดตามแผนงาน การมอบหมาย การสั่งงานและการติดตามงานต่อตัวบุคคล (individual) ต่อกลุ่ม (group & team) และต่อองค์กร (organization)


หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา

กรอบการเรียนรู้ที่ 1 : การคิดอย่างเป็นระบบ (Thinking Through)

1.กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking Process)

ขั้นที่ 1 การค้นพบความจริง

ขั้นที่ 2 การค้นพบปัญหา

ขั้นที่ 3 การตั้งสมมติฐาน

ขั้นที่ 4 การค้นพบคำตอบ

ขั้นที่ 5 ยอมรับจากการค้นพบ

2.ผลลัทธ์ที่ได้จากความคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking Outcomes)

ลักษณะทางกระบวนการ (Process)

ลักษณะของบุคคล (Person)

ลักษณะทางผลผลิต (Product)

กรอบการเรียนรู้ที่ 2 : การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Planning)

1.แนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติการ

2.การเตรียมตัววางแผน

- Workshop 1: กำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย

3.การทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

- Workshop 2: กำหนดแผนงานเริ่มต้น จัดทำแผนปฏิบัติการ

4.การนำแผนไปปฏิบัติ การทบทวน ติดตาม และประเมินแผนปฏิบัติการ

กรอบการเรียนรู้ที่ 3 : การสื่อสาร (Communication)

1.ศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสั่งงานด้วยลายลักษณ์อักษร

การสั่งงานด้วยวาจา

2.ประเภทของการสื่อสารงาน 4 แบบ

แบบออกคำสั่ง

แบบขอร้อง

แบบให้คำแนะนำ

แบบอาสาสมัคร

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 4 : การมอบหมาย (Assignment and Delegation)

1.ศิลปะแห่งการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การเข้าใจกระบวนการมอบหมายงาน

หลักการ Put the Right Man to the Right Job

2.ประเภทของการมอบหมายงาน

Assignment (งานตามปกติ)

Delegation (งานตามอำนาจหน้าที่)

3.ขั้นตอนการมอบหมายงาน

อธิบายเหตุผล/ความสำคัญ

ระบุผลงาน

บอกเงื่อนไข

ถามวิธีปฏิบัติการ

เสนอความช่วยเหลือ

ทำแผนปฏิบัติการ

ทบทวนขั้นตอน

ประเมินผล

4.Workshop : ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการมอบหมายงาน

กรอบการเรียนรู้ที่ 5 : การติดตามงานและการควบคุมงาน (Monitoring and Controlling)

1.ความสำคัญของการติดตามและการควบคุม

2.กระบวนการติดตามและการควบคุมงานแบบง่ายๆ

3.Workshop : ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจติดตามและการควบคุมงาน


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล  เพ็ชรเที่ยง
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนและควบคุมงาน
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา