หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)

รหัสหลักสูตร: 66684

จำนวนคนดู 713 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในสถานการณ์ที่องค์กรต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม่ การที่จะบริหารองค์กรไม่ใช่เพียงแค่อยู่รอดได้ แต่ต้องยังคงเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน “การเตรียมคน” ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะ “ผู้นำ” ที่จำเป็นต้องมีการทำงานที่พร้อมปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ แล้วอะไรคือแนวทางการจัดการทีมงานที่ได้ผลในภาวะที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเช่นนี้! แน่นอนว่า “ผู้นำที่พร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางโลกที่ผันผวนและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่ถาโถมเข้ามากระทบองค์กรอย่างต่อเนื่อง
     หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership Development) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตนเองและสามารถนำทีมงานในโลกการทำงานสมัยใหม่ยุค 4.0 เพื่อให้การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้โมเดลการพัฒนาผู้นำที่เหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมการทำงานในโลกสมัยใหม่ ประกอบกรณีศึกษาเชิงธุรกิจ โดยผสมผสานความรู้ทางวิชาการในการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่งรวมทั้งเรียนรู้เครื่องมือ การสื่อสารเป้าหมายองค์กรและหน่วยงาน การมอบหมายและติดตามงาน การให้ Feedback ทีมงานเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง


สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
   1.  เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำและด้านบริหารจัดการของผู้นำสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
   2.  เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานของหน่วยงานตนเองและนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องและสนับสนุนต่อนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานทางธุรกิจ
   3.  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดภาวะผู้นำทีมงานสมัยใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงาน หรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้
   1.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นหัวหน้างานที่แสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการทีมงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
   2.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีภาวะผู้นำ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ วางตัวได้น่าศรัทธา มีทักษะการสื่อสาร การมอบหมายและติดตามงาน การประเมินผลงานและการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้กับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทีมงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างและยกระดับทักษะสู่ผู้นำระดับสูงขึ้นในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม
   1. ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง(Leading & Change) วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
             - การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
             - ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
             - ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง
                  *ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)
                  *ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)
                  *เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)
             - Workshop: กรณีศึกษา “ภาวะผู้นำทีมงานของผู้นำยุคใหม่”
   2. เทคนิคการสื่อสารเพื่อความสำเร็จในการทำงาน(Smart Communication for Success) วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเพื่อประสานงานระดับบุคคล ของหัวหน้างาน โดยเฉพาะกระบวนการตรวจทานความเข้าใจของทีมงาน เมื่อต้องสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
             - ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน
             - เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
             - กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
             - ฝึกปฏิบัติ: ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท เมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ
   3. เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring) วัตถุประสงค์ : เสริมทักษะการมอบหมายงาน ควบคุมและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำยุคใหม่
             - ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่
             - กระบวนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
             - การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
             - การกระตุ้นจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน
             - ฝึกปฏิบัติ : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ


รูปแบบการฝึกอบรม
             -  บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ                                                               30%
             -  การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop        30%       
             -  ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion                 40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
-  เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 20 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (LEADERSHIP DEVELOPMENT)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง, การพัฒนาภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง, LEADERSHIP DEVELOPMENT

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด