registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (10 ก.ค. 61) อ.พลกฤต

จำนวนคนดู 151 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา (10 ก.ค. 61) อ.พลกฤต
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

      การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาตามเป้าประสงค์ขององค์กร


วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

    1. เพื่อสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

    2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   · เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง

   · บทบาท และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

   · รูปแบบการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา

   · การวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)

   · การสร้างความสุขในที่ทำงาน

   · ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

   · การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์

   · การทำงานเป็นทีม

   · การตั้งเป้าหมายร่วมกัน

   · กรณีศึกษาจากวิทยากร

Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)