เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

หลักสูตร First Aid & CPR , AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ

จำนวนคนดู 1204 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร First Aid & CPR , AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)


หลักการและเหตุผล

       หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” เป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กร และยัง ทำให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาลอีกด้วย


หัวข้ออบรมสัมมนา


หัวข้อการอบรมสัมมนา

 1.หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัติของผู้ปฐมพยาบาล

 2.การประเมินผู้บาดเจ็บระยะเร่งด่วนและทั่วไป

 3.การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเป็นลม

 4.บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล

 5.การตกเลือดและการห้ามเลือด

   •ฝึกปฏิบัติการห้ามเลือดโดยการใช้ผ้ายืดและผ้าสามเหลี่ยม

   •การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา

 6.การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล

   •ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้ายืดสำหรับบาดแผลปิด

 7.ฝึกปฏิบัติการดามกระดูก

 8.การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

 9.การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม

 10.การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ท่าและวิธีการของการเคลื่อนย้ายที่เหมาะสม


Basic Life Support (CPR / AED)

 1.การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น

 2.ข้อบ่งชี้ในการกู้ชีวิต

 3.การสาธิตการกู้ชีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก

 4.ฝึกปฏิบัติการกู้ชีวิต

 5.สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์

 6.สรุป คำถามและคำตอบ


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม,สัมมนา,ปฐมพยาบาลเบื้องต้น,hrdcentertraining, อบรม,สัมมนา,การปฐมพยาบาล,first aid,cpr, first aid & CPR , hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,first ais,cpr,aed,hrdcentertraining, อบรมสัมมนา,hrdcentertraining, first aid,cpr,hrdcentertraining,อบรม,สัมมนา
หลักสูตร Analytical Skill for Logical  Thinking การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
3900บาท
สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมายและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการคิดและสัมฤทธิ์ผลได้โดยการใช้เครื่องมือและเทคนิค ที่สำคัญเพื่อช่วยคิดวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นตรรกะ
การเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - ประกาศ หรือออกหนังสือต่างๆ เขียนให้ดีให้มีผลทางกฎหมายต้องเขียนอย่างไร..?
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง - การออกระเบียบปฏิบัติ - การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ ที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน
สัมมนาออนไลน์ : การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า (Solving preventing Customer complaints)
1500บาท
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ถึง สาเหตุ และความต้องการแท้จริงของลูกค้า ที่ร้องเรียน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ ทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
Competency Development การพัฒนาระบบ Competency แบบมืออาชีพ
5700บาท
Competency Development เป็นหลักสูตรการอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านระบบ Competency ซึ่งในการอบรมจะทำให้ท่านมีความรู้ (Knowledge) ในด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ Competency ช่วยสร้างความเข้าใจ (Understand) ให้กับท่านในการพัฒนาและการนำระบบ Competency ไปใช้
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่เกิดจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
3500บาท
 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร  เสริมความแกร่งเพิ่มประสิทธิผลของผู้ที่เป็นหัวหน้างานอยู่แล้ว