registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 381 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร 5 หลักการสำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ (Objective)


1.เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดทำกิจกรรม 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงการทำงานได้อย่างถูกต้องจามหลัก 5ส

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิค และวิธีการในการทำกิจกรรม และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างคุณภาพของงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
•กรอบแนวคิด 5 เพื่อเพิ่มผลิตภาพของงาน

•หลักการ 5 ส กับการพัฒนางานเพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

•ขั้นตอนในการจัดทำ 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน

1.ส 1 สะสาง

2.ส 2 สะดวก

3.ส 3 สะอาด

4.ส 4 สร้างมาตรฐาน

5.ส 5 สร้างนิสัย

Wokshop/กรณีศึกษาตัวอย่างจากบริษัทที่ทำแล้วประสบความสำเร็จ

•การจัดมาตรฐานสู่การปฏิบัติ

1.มาตรฐานกลาง

  • เทคนิคการจัดทำมาตรฐานกลาง 
  • การพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะกับบริษัทฯ 

2.มาตรฐานพื้นที่

  • การจัดทำมาตรฐานการจัดเก็บ 
  • การจัดทำมาตรฐานการใช้งาน 
  • การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษา 

Workshop ฝึกปฏิบัติการจัดทำมาตรฐาน 5ส

•เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

1.Self Audit

2.Committee Audit

3.Management Audit

•แบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการตรวจ

Workshop การตรวจประเมิน 5ส จากกรณีตัวอย่าง


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำ 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน, 5S for Productivity & Improvement, หลักการ 5 ส กับการพัฒนางาน, 5ส, 5ส เพื่อเพิ่มผลผลิต, 5ส เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการในภาวะวิกฤต
4,500บาท
หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะต้องบริหารจัดการกับภาวะวิกฤตเหล่านั้นได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจวิธีการรับมือเพื่อแก้ไขปัญหาและสื่อสารอย่างถูกต้องตรงประเด็น โดยผ่านการทำกิจกรรมWorkshop กรณีตัวอย่าง และRole Play
Lean Logistics  วิถีผู้นำยุคใหม่
6500บาท
ในยุคปัจจุบันนี้โลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญขึ้นอย่างมาก องค์กรไหนที่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดี องค์กรนั้น สามารถขึ้นมาเป็นผู้นำได้อย่างรวดเร็ว แต่หลายองค์กรยังระบบโลจิสติกส์ ไม่ดี มีความสูญเปล่าในกระบวนการมาก ทำให้การทำงานล่าช้า ต้นทุนสูง ไม่สามารถแข่งขันได้
หลักสูตร Professional Customer  Service
3,900บาท
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประย
การบริหารความเสี่ยง : Risk Management
3800บาท
การบริหารความเสี่ยง คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อมุ่งลดเหตุปัจจัยของโอกาสในการที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย และทำให้ระดับความเสี่ยง รวมถึงความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอยู่ในระดับที่อง
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
บริการเหนือความคาดหมาย  Service Beyond Expectation
3900บาท
พิเศษสมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็ม และรับใบวุฒิบัตรในวันสัมมนาทันที
สัมมนาหลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพเชิงปฏิบัติ Quality Improvement Practices
3900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที หรือลดทันที 4,000 บาท รีบสำรองก่อนเต็ม
Super Secretary
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)