เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร เทคนิคการขาย ( Professional Sales Techniques )

รหัสหลักสูตร: 66167

จำนวนคนดู 487 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการขาย ( Professional Sales Techniques )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ความสำคัญ

     บนเส้นทางของนักขายนั้นเป็นงานที่ท้าทายและต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะไหวพริบปฏิภาณ ประสบการณ์ และความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับสินค้า และบริการนั้นๆ ประกอบกับความพร้อมและการวางแผนที่ดี และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการมีบุคลิกภาพที่ดี และมีการวางตัวที่เหมาะสม ซึ่งจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพนักงานขาย และตัวสินค้า

     หลักสูตรนี้จะเน้นการสร้างทัศนคติ และนำเสนอมุมมองให้นักขายเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีมาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสำเร็จในการขาย

วัตถุประสงค์

   1. เน้นการปรับเปลี่ยน ความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ที่ไม่ถูกต้องในการมองตนเองและสิ่งรอบตัว ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการขาย และบุคลิกภาพ

   2. เรียนรู้ ฝึกทักษะ และพัฒนาทักษะการมีบุคลิกภาพด้านต่างๆ และขั้นตอนการขายที่ง่ายๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติงาน ให้เป็นที่ยอมรับต่อลูกค้าอย่างมืออาชีพ

   3. ทราบถึงเทคนิค และวิธีการในการนำเสนอขายต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและองค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

A : Before Sales  (เตรียมพร้อมก่อน)

  1. เทคนิคการนำเสนอขายด้วยบุคลิกภาพดี มีชัยเกินครึ่ง ต่อหน้าลูกค้า (SMART Personality)

        1.1 บุคลิกภาพของพนักงานขาย

                  - การแต่งกาย และเครื่องแบบ

                  - การแต่งหน้าอย่างเหมาะสม

                  - การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้า

                  - การยิ้ม การไหว้

                  - การใช้ท่าทางอย่างถูกวิธีและน่าสนใจ

         2.2 บุคลิกภาพทางด้านการขาย

                  - การเริ่มต้นคำพูดสำหรับการนำเสนอ

                  - การเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอ

                  - การยื่นนามบัตรกับลูกค้า

                  - การถือเอกสารต่างๆ โบรชัวร์ แผ่นพับ

                  - การชี้แนะ หรือการสาธิตเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ฟัง

                  - การวางท่าทางขณะการนำเสนอเพื่อเน้นความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง

WORKSHOP : การพัฒนาบุคลิกภาพ การวางกิริยา ท่าทางต่อหน้าลูกค้าอย่างมืออาชีพ

  2. การวิเคราะห์พฤติกรรมและการจับสัญญาณการความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท

        2.1 ประเภทลูกค้าชม ลูกค้าอยากเลือกใช้บริการ มั่นใจบริการและสินค้าสม่ำเสมอ

        2.2 ประเภทลูกค้าใช้ ลูกค้าที่ใช้บริการหรือตกลงรับบริการแล้ว แต่ขอยกเลิกกลางอากาศ

        2.3 ประเภทลูกค้าพูด ลูกค้ามักจะบ่นติโน่นตินี่ หลายๆ อย่าง บางครั้งทำเงียบเฉยดูเหมือนไม่สนใจ

        2.4 ประเภทลูกค้าเดิน  ลูกค้า Walk In มาขอใช้บริการ ต้องการบริการและมารยาทก่อนซื้อสินค้า

  3.คู่แฝดต่าง...การบริการกับการขาย ทักษะที่แยกออกจากกันไม่ได้ (แบ่งกลุ่มฝึกทักษะ)

        3.1 การทักทายและการต้อนรับด้วยความสุภาพและเป็นกันเอง (Welcoming and Greeting)

        3.2 การสอบถามความต้องการ และรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า (Asking for Information)

        3.3 การอธิบายรายละเอียดต่างๆ ความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง (Expressing in a Good Word)

        3.4 การทบทวนและเน้นย้ำประเด็นสำคัญ ทุกครั้งในการสนทนา (Reviewing and Reminding)

        3.5 การกล่าวคำขอบคุณและปิดการสนทนาอย่างความประทับใจ (Thanking to Polite Conversation)

B : Process Sales (เข้าสู่การขาย)

  4.สุดยอดนักขาย 7 กุจแจทอง ที่ลูกค้าต้องการ

        4.1 การสื่อสารกับลูกค้า (Communication)

        4.2 การให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Product Knowledge)

        4.3 การสร้างความกระตือรือร้น (Enthusiasm)

        4.4 การสร้างมิตรภาพกับลูกค้า (Friendliness)

        4.5 การสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า (Confidence)

        4.6 วิธีการขาย (Selling Skill)

        4.7 การหว่านล้อมและโน้มน้าวลูกค้า (Persuasiveness)

WORKSHOP : ทำแบบทดสอบความสามารถ 7 ลักษณะ จำนวน 30 ข้อ และการวิเคราะห์ผล

  5.วิธีการนำเสนอขาย และการกระตุ้นให้ลูกค้าสนใจสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Sales Presentation)

        5.1 การสร้างความสนใจระหว่างนักขายกับลูกค้า

        5.2 การค้นหาความจำเป็น และความต้องการของลูกค้า

        5.3 การเสนอขายโดยเน้นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

        5.4 การกำหนดข้อเสนอสำหรับใช้ในการเจรจาต่อรอง

        5.5 การจับสัญญาณต่างๆ ระหว่างการเจรจาต่อรอง

        5.6 การใช้คำพูดสำหรับการเจรจาต่อรอง

  6.เทคนิค 5 ขั้นตอนการขายสินค้าและบริการกับลูกค้า (Step to Sell)

        6.1 การเปิดการสนทนา เพื่อสร้างโอกาสในการขายกับลูกค้า

        6.2 การการสนทนากับลูกค้าหาความต้องการของลูกค้า

        6.3 การวิเคราะห์ FAB : FEATURE-ADVANTAGE-BENEFIT

        6.4 การสาธิตสินค้าและการบริการพร้อมการควบคุมข้อโต้แย้งของลูกค้า

        6.5 ปิดการขาย การสนทนาเพื่อการนัดหมาย ครั้งต่อไปอย่างประทับใจ

WORKSHOP : ฝึกทักษะการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

                 -  การนำเสนอแบบทั่วไป (Formal Approach Presentation)

                 -  การนำเสนอแบบมีความยุ่งยาก (Difficult Approach Situations)

C : After Sales (หลังการขาย )

  7.เทคนิคการจัดการคำบ่นของลูกค้าการขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Handling Objections)

        7.1 สาเหตุของคำบ่น และผลกระทบ

        7.2 วิธีการต้อนรับคำบ่นอย่างเป็นรูปธรรม

        7.3 เมื่อลูกค้าระเบิดอารมณ์เราจะรับมือได้อย่างไร

        7.4 การจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์

        7.5 การจัดการกับคำบ่นของลูกค้าให้เป็นโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

  8.เทคนิคการปิดการขาย เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า

        8.1 คิดบวกทุกครั้งในการปิดการขาย

        8.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนในการปิดการขาย

        8.3 การปิดการขายให้ราบรื่นในทุกสถานการณ์

  9.เทคนิคการติดตามผลและให้บริการหลังการขาย (After Sales Follow Up)

 10.ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ เพื่อความชัดเจน ถูกต้อง และความกระจ่างในการปฏิบัติงาน

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

     เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

                  - การบรรยาย     

                  - กิจกรรม และเกม       

                  - การแสดงออก

                  - กลุ่มสัมพันธ์   

                  - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการขาย ( Professional Sales Techniques )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการขาย, Professional Sales Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด