registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0

จำนวนคนดู 293 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการทำงานสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน

2.เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้างาน และการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอ การตัดสินใจเพื่อบริหารองค์กรให้แป้นไปตามเป้าหมาย

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการทำงาน การของบประมาณ รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis) 
 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development) 
 • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace) 
 • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC  
 • workshop 

บทที่ 2 : หลักของการบริหารงาน การบริหารคน

 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development ) 
 • การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน 
 • หลักการเตรียมตัวการนำเสนอ และการสื่อสาร 
 • การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 
 • Workshop  

บทที่ 3 : การวางแผนงานและจัดทำงบประมาณโครงการ

 • การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ 
 • ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ  
 • การควบคุมงบประมาณ 
 • Workshop  


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้า, supervisor, หัวหน้างาน 4.0, หัวหน้างาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0, ผู้นำ 4.0
เทคนิคการแต่งประโยคภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ...เข้าใจได้แม้พื้นฐานไม่ดี
3900บาท
จะเข้าใจโครงสร้างประโยคมากขึ้น และ รู้จักประยุกต์ไปใช้ในการเขียน และพูด ในที่ทำงาน และ ในชีวิตประจำวัน
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
LEAN Warehouse การจัดการคลังสินค้าแบบลีน
6500บาท
เป็นหลักสูตร การนำระบบลีน มาปรับใช้ในคลังสินค้า เพื่อลดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนให้บริษัท
สื่อสารผ่านสื่อ email line โทรศัพท์ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเข้าใจที่ถูกต้อง
3500บาท
ในยุคปัจจุบันคนทำงานทุกคน และในทุกองค์กร แทบจะไม่มีใครไม่ใช้ อีเมล ไลน์ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ใช้เป็น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ความไม่พอใจในการสื่อสาร ดังนั้น หากต้องการให้การสื่อสารทุกครั
Sales Coordinator/Sales Admins./Sales Support : พนักงานสนับสนุนประสานงานขาย/พนักงานธุรการขาย
3900บาท
มีหลักการและเทคนิคในการขอความร่วมมือกับงานที่ข้ามสายงานโดยไม่เกิดความขัดแย้ง มีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรและนำทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร
3500บาท
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของคนว่าเป็นทรัพย์สิน ที่มีสภาพเป็นทุนมนุษย์ ดังนั้น องค์การจึงมีคาดหวัง
สร้างทีม สร้างกำไร by Agile Methodology
3900บาท
เพื่อให้สามารถนำแนวคิด Agile Methodology มาสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร