สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0

จำนวนคนดู 238 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน ยุค 4.0
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพการทำงานสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้หลักการพัฒนาทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างาน

2.เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้างาน และการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอ การตัดสินใจเพื่อบริหารองค์กรให้แป้นไปตามเป้าหมาย

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนการทำงาน การของบประมาณ รวมทั้งการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา
บทที่ 1: บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0

 • บทบาทหน้าที่ของผู้นำยุคใหม่ & วิเคราะห์ความเป็นผู้นำผ่าน TA (Transactional Analysis) 
 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development) 
 • เรียนรู้กลุ่มวัยทำงาน เพื่อปรับตัว (The Generation in the workplace) 
 • เรียนรู้พฤติกรรมคนผ่านเครื่องมือ DISC  
 • workshop 

บทที่ 2 : หลักของการบริหารงาน การบริหารคน

 • หลักสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้สู่การบริหารงาน บริหารคน ( Point of Development ) 
 • การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน 
 • หลักการเตรียมตัวการนำเสนอ และการสื่อสาร 
 • การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 
 • Workshop  

บทที่ 3 : การวางแผนงานและจัดทำงบประมาณโครงการ

 • การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ 
 • ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ  
 • การควบคุมงบประมาณ 
 • Workshop  


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

ปัจจุบันวิทยากรรับเชิญ บริษัท วิมังสา เทรนนิ่ง จำกัดวิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร อิสระที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด และบริษัท ศุภทัศนา ขนส่ง จำกัด(ปัจจุบัน)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้า, supervisor, หัวหน้างาน 4.0, หัวหน้างาน, บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานยุค 4.0, ผู้นำ 4.0
เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ
3,900บาท
เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาได้ตระหนักว่า การทำธุรกิจทุกชนิดเต็มไปด้วยการต่อรอง ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งมีรูป แบบและไร้รูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง
การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะ Analytical Skill for Logical Thinking
3900บาท
Promotion สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยเชิงคิดวิเคราะห์
การสร้างสายธารแห่งคุณค่า  Value Stream Mapping - VSM
3800บาท
สายธารแห่งคุณค่าทำให้สามารถมองเห็นภาพรวม (Big Picture) ของกระบวนการ การเชื่อมโยงการไหลของข้อมูล และวัตถุดิบ แหล่งกำเนิดของความสูญเปล่า (Source of Waste) ซึ่งทำให้เห็นช่องทางในการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น
หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี
การสร้างอัธยาศัยไมตรีทางโทรศัพท์อย่างประทับใจ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น
3900บาท
หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล 1) เข้าใจความเป็นลูกค้าและการบริการ 2) ลูกค้าและความคาดหวังในการเข้ารับบริการ 3) การบริการ ทักษะครองลูกค้าอย่างได้ใจ 4) ลูกค้าในปัจจุบันและพฤติกรรมที่ควรเข้าใจ 5)