การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 57576

จำนวนคนดู 405 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน

            ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี

          หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M (Man / Machine / Method / Materials) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต

2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต 

5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี 

6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

- ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน 

- ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน 

- การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด 

- การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร 

- การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M 

- “คุณภาพ” และความอยู่รอดขององค์กร 

- ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน 

- ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา 

- กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต 

- แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE 

- แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต 

  • การปรับปรุงที่ตัวคน 

  • การปรับปรุงหน่วยงาน 

  • การปรับปรุงตัวงาน 

  • การปรับปรุงเทคโนโลยี 

- การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA 

- กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต 

  • แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต 

  • ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน 

  • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วย กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC 

  • ข้อดีของระบบ TPM การซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม 

  • เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย 

- การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร 

Workshop1: เพราะเราทำงานคนเดียวไม่ได้ “การทำงานเป็นทีมที่ประสบผลสำเร็จ” 

Workshop2: ระดมสมองเพื่อลดความผิดพลาดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

Workshop3: “เป้าหมายคุณภาพ” ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบบ PDCA 

กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

   1. การบรรยาย 40 %

   2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในองค์กร 

          2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของ PDCA ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ 

          3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

          4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

          5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, บริหารการผลิต, หัวหน้า, ลดต้นทุน, ผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด