การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน (Training & IDP to drive The Company Objectives)

รหัสหลักสูตร: 66867

จำนวนคนดู 928 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน (Training & IDP to drive The Company Objectives)
รอบที่

1

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โปรโมชั่นพิเศษ! มา 4 จ่าย 3

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    -เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap

    -เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

    -เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP

    -สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. องค์ประกอบและกระบวนการจัดทำ Training Roadmap

 •       การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร
 •       Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร ?
 •       แหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ในการจัดทำ Core Competency & Managerial Competency
 •       การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Competency)
 •       หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path)
 •       Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency

       Workshop: การจัดทำ Training Road Map ตามหลัก Competency

2. แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP

 •       แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร มีความสำคัญและวัตถุประสงค์อย่างไร
 •       บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
 •       ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan และลักษณะที่ดีของ IDP

3. การประเมินหาช่องว่างสมรรถนะ(Gap Assessment) เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล

4. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับช่องว่างของ Competency แต่ละประเภท

5.การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน

 •       เครื่องมือและวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
 •       เครื่องมือและวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)

       Workshop: การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)

6.การพัฒนาพนักงานให้มี Multi-Skills

 •       ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
 •       ขั้นตอนการจัดทำ Multi-Skills

7.การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP (IDP Monitoring)

8.แนวคิดและความแตกต่างของการจัดทำ IDP ตาม Career path , Successor Plan และ Talent Management


วิทยากร

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

ประสบการณ์ ด้านการสอน : ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมากกว่า 25 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้บริหารองค์กร หน่วยงาน หัวหน้างาน

•หน่วยงานทรัพยากรบุคคล


สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน (Training & IDP to drive The Company Objectives)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: IDP Monitoring, ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills, Classroom Training, Gap Assessment, IDP, Competency Based Training Roadmap

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด