registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

IATF 16949:2016 Introduction & Implementation ข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:2016

จำนวนคนดู 359 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
IATF 16949:2016 Introduction & Implementation ข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ  IATF 16949:2016
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
รายละเอียดหลักสูตร:


หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับมาตรฐานอุตสาหกรรมยานยนต์และการนำระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ถูกแสดงไว้ใน IATF 16949:2009 ที่มีการประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการตีความข้อกำหนดแบบเจาะลึกทุกข้อกำหนด ซึ่งมีความสำคัญในการรำไปหระยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ประกอบกับ การพิจารณาความสอดคล้องกับเอกสารและการปฏิบัติของสถานะปัจจุบันขององค์กรเพื่อพิจารณาการจัดทำเอกสารและกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต่อไป

โดยหลักสูตรนี้วิทยากรผู้บรรยายเน้นการถ่ายทอดโดยอาศัยการบรรยายจากวิทยากรผู้ชำนาญการและมีชื่อเสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ควบคู่กับการยกตัวอย่างประกอบ รวมทั้งการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้เข้าอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร:

เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถ:

•สามารถเข้าใจถึงความหมายของข้อกำหนดตามมาตรฐาน IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

•สามารถเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด IATF 16949:2016 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

•สามารถจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนดต่าง ๆ ของ IATF 16949:2009 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

•สามารถเข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949:2016

•สามารถเข้าใจถึงการนำระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด IATF 16949:2016 ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร :

วันแรก

แนะนำหลักสูตร

อธิบายภาพรวมของมาตรฐานระบบมาตรฐานระบบ IATF 16949:2016

ความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบและบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมาของ IATF16949:2016

การเปลี่ยนแปลงภาพรวมใน IATF16949:2016

ความสัมพันธ์ของ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016

โครงสร้างข้อกำหนดของ IATF16949:2016

ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง

oข้อ 4 บริบทขององค์กร

oข้อ 5 ความเป็นผู้นำ

oข้อ 6 การวางแผน

สรุปการอบรมวันแรก

ถาม-ตอบ

วันที่สอง

ทบทวนการอบรมวันแรก

ตีความข้อกําหนดที่เปลี่ยนแปลง (ต่อ)

oข้อ 7 การสนับสนุน

oข้อ 8 การดำเนินการ

oข้อ 9 การประเมินสมรรถนะ

oข้อ 10 การปรับปรุง

ความสัมพันธ์ของข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้ากับ IATF16949:2016

ตารางเวลาและการเตรียมตัวเพื่อปรับเปลี่ยนระบบไปสู่ IATF 16949:2016

การจัดทำแผนการจัดทบทวนระบบบริหารคุณภาพ

ถาม - ตอบ

กำหนดการฝึกอบรม :  โรงแรมซีตรัส สุขุมวิท 11

ลงทะเบียนเวลา 8:30 น. เริ่มอบรมเวลา 9:00 น. จนถึง 16:30 น. โดยประมาณ

เวลาพักคือ 10:30-10.45 ,12:00-13.00 และ 14:30-14.45 น.


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: IATF 16949 : 2016, ข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ IATF 16949:20
การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความต้องการของลูกค้า
3800บาท
องค์ประกอบในการทำธุรกิจ สิ่งที่เกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีต่างๆ แต่ละบริษัทสามารถพัฒนาให้เหมือนกันได้ แต่สิ่งที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัจจัยในการแข่งขันที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ การสร้างการบริการที่สร้างสรรค์และดียิ่งๆขึ
เทคนิคการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบมือโปร (Professional Business e-mail Writing in English)
4815บาท
เนื่องจากการติดต่อผ่านทาง e-mail เป็นการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น...เทคนิคการเขียน e-mail ภาษาอังกฤษจึงเป็นองค์ความรู้และเทคนิคขั้นพื้นฐานที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องศึกษาและพัฒนาอย่างจริงจัง
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ
3000บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาและให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ
หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและการให้บริการที่ประทับใจของ Call Center
3,900บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่Call Center/พนง.ส่วนงา
Sales Management : การบริหารการขาย
8700บาท
การบริหารการขาย sales management คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
เทคนิคการกำหนดงานมาตรฐาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพ
3800บาท
เนื่องจากค่าแรงมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี การที่องค์กรจะรักษาความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการจึงมีความสำคัญในการยกระดับผลิตภาพของสายการผลิตด้วยการลดความสูญเปล่า สำหรับเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นเรื่องที่เ
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
เจาะลึกเอกสาร นำเข้า-ส่งออก เพื่อตำแหน่งงาน Customer Service & Document
3900บาท
จากปีที่ผ่านมานั้น ตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูง และเปิดรับจำนวนมาก อยากให้ทุกท่าน Update ความรู้ และ สร้างความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานด้าน Customer Service และ ตำแหน่ง Document ครับ