registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)

จำนวนคนดู 217 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0  รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability) ความสามารถในทำงาน (Work Ability) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability) จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้   

  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้..   

+ เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร   

+ เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้   

+ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร 

หัวข้ออบรมสัมมนา

== จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม  2562   เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)  สถานที่ โรงแรมโกลด์ออร์คิด แบงคอก ==


 หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :-   

 ■ บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม  

■ คุณลักษณะของหัวหน้าทีมที่องค์กรต้องการ  

■ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)  

     - การคิดและวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)  

     - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

     - การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking for Work Improvement)  

■ ความสามารถในทำงาน (Work Ability)  

     - การค้นหาความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุน (Waste Reduction)  

     - การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  

     - การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

     ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน  

■ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)  

     - การพูด พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์  

     - การฟัง พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  

     - การตั้งคำถาม พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  

■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)  

     - การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     - การคิดทางบวกในการทำงาน  

     - การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     กิจกรรมระดมสมอง : ลักษณะและการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     - จัดการกับอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 4S  

■ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 


----------------------------------------------------  

 

วิธีการเรียนรู้ :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- เกมกิจกรรมเสริมมุมมอง  

 


 

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: SupervisorySkills, พัฒนาทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, ทักษะหัวหน้างาน, SupervisorySkillsDevelopment
หลักสูตร  เทคนิคการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที ราคาปกติท่านละ 3,900 บาท
OKRs : Objectives & Key Results (การบริหารผลงานที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง)
3900บาท
เพื่อช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และผลลัพธ์สำคัญ (Key Results) ได้อย่างถูกต้อง
หลักสูตร 1 2 3 Sale  ปิดการขายทางโทรศัพท์ภายใน 7 นาที
3900บาท
ส่วนลดพิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น รีบสำรองที่นั่งด่วนก่อนเต็ม
การบริหารการขาย : Sales Management
8700บาท
sales management การบริหารการขาย คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective CommunicationSkill)
3900บาท
พิเศษ สมัคร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาทเท่านั้น พร้อมรับใบวุฒิบัตรทันทีในวันอบรม
ศิลปะการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4800บาท
หลักสูตรอบรมที่รวบรวมคล็ดลับในการสื่อสารต่างๆ การประสานงาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปพัฒนาตนเอง ยกระดับการสื่อสารกันภายในองค์กร เพื่อลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาด ที่อาจนำไปสู่การเข้าใจผิดและกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้
ฟรีสัมมนาดีที่อยุธยา Food Safety Management  System  (อย  GMP  HACCP  HALAL  FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ครั้งแรก!ในพื้นที่อยุธยา รังสิต ดอนเมือง ปทุมธานี หนองแค ฟรีสัมมนา Food Safety Management System (อย GMP HACCP HALAL FSSC) “ยกระดับสินค้าอาหารไทยสู่ระดับสากล”
การฝึกสอนเพื่อประสิทธิภาพ Coaching for Peak Performance
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีท่านที่ 4 ทันที (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมัคร ติดต่อคุณจิ๋วนะคะ