สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)

จำนวนคนดู 45 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0  รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 2 มีนาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 11 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หัวหน้างาน (Supervisor) เป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากต่อการทำให้บุคลากรระดับปฏิบัติการที่หน้างานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาได้ พร้อมทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา คิดและดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน้างานที่รับผิดชอบ การทำหน้าที่สำคัญเช่นนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมจะต้องเรียนรู้ถึงทักษะความสามารถในหลายด้าน โดยเฉพาะ 4 ความสามารถอันได้แก่ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability) ความสามารถในทำงาน (Work Ability) ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability) และความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability) จึงควรอย่างยิ่งที่หัวหน้าทีมทั้งหลายจะได้เรียนรู้หลักการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาความสามารถทั้ง 4 ด้านนี้   

  

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)   

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาได้..   

+ เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าความสำคัญของการเป็นหัวหน้าทีมที่มีต่องานและต่อองค์กร   

+ เรียนรู้และเข้าใจมุมมองเชิงการจัดการและเทคนิคแนวทางการเสริมสร้างความสามารถใน 4 รายการประกอบด้วย ความสามารถในการคิด ความสามารถในทำงาน ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการจัดการตน ที่เป็นหัวข้อการพัฒนาตามหลักสูตรนี้   

+ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ระหว่างกัน และกับวิทยากร 

หัวข้ออบรมสัมมนา

เปิดเป็นรุ่นแรกของปีนี้ พร้อมปรับปรุงเนื้อหาใหม่.!!!  

 


 หัวข้อการเรียนรู้ :-   

 ■ บทบาทหน้าที่และความคาดหวังที่มีต่อท่านจากสองมุม  

■ คุณลักษณะของหัวหน้าทีมที่องค์กรต้องการ  

■ ความสามารถในการคิด (Thinking Ability)  

     - การคิดและวางแผนปฏิบัติงาน (Action Planning)  

     - การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)  

     - การคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงงาน (Creative Thinking for Work Improvement)  

■ ความสามารถในทำงาน (Work Ability)  

     - การค้นหาความสูญเปล่าเพื่อลดต้นทุน (Waste Reduction)  

     - การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา  

     - การจัดทำโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน  

     ฝึกปฏิบัติการ : การคิดวิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน  

■ ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Ability)  

     - การพูด พร้อมฝึกปฏิบัติการพูดเชิงบวกตามโจทย์  

     - การฟัง พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  

     - การตั้งคำถาม พร้อมเกมกิจกรรมเสริมทักษะ  

■ ความสามารถในการจัดการตน (Self-management Ability)  

     - การจัดการตนเองให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     - การคิดทางบวกในการทำงาน  

     - การจัดการอารมณ์ตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     กิจกรรมระดมสมอง : ลักษณะและการแสดงออกที่สะท้อนถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  

     - จัดการกับอารมณ์ขุ่นมัวด้วย 4S  

■ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ  

 


----------------------------------------------------  

 

วิธีการเรียนรู้ :  

- บรรยายอย่างย่อและซักถาม  

- อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

- เกมกิจกรรมเสริมมุมมอง  

 


 

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร ระบบบริหารงานบุคคลประสบการณ์ในงานประจำ    ผู้อำนวยการอาวุโส-พัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์การ           บริษัท ซิมโฟนี่คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล           สายงานพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรบุคคล           บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) บริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ           บริษัท เครื่องดื่มกระ...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน/หัวหน้าทีมจากทุกสายงาน เจ้าหน้าที่อาวุโสที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง ผู้สนใจทั่วไป  
สถานที่จัดงาน

ไพร์ม โฮเท็ล เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (Prime Hotel Central Station Bangkok)

เขตสัมพันธวงศ์ | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,600.00 บาท

ค่าบริการอบรม :    3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 3,744.-บาท   

ทุกท่านที่เขัาอบรมจะได้รับ Certificate of Learning   

ส่วนลดพิเศษ!!! มา 3++ ขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท  


วิธีการชำระเงิน :   

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด   

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม "บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด" **นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**   

  

หมายเหตุ :   

- ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน   

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน  


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลลแทนซี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณสุธาสินี (อ้น)
เบอร์โทรศัพท์ :0896776047

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 รุ่นที่ 6 (Supervisory Skills Development 4.0)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: SupervisorySkills, พัฒนาทักษะหัวหน้างาน, หลักสูตรหัวหน้างาน, หลักสูตรพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, ทักษะหัวหน้างาน, SupervisorySkillsDevelopment
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3.900บาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving
การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
3900บาท
สอนหลักในการคิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับทัศนคติ การคิดเชิงบวก การทำงานเชิงรุก รวมถึงการสร้างสำนึกในการทำงานเป็นทีม จนสามารถปฏิบัติงานได้จริง
ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ)
3900บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง ด้านการสื่อสารการเขียน (ภาษาอังกฤษ) ทางธุรกิจให้เกิดผล
สร้างสุดยอดทีมขายด้วยหลักสุตยอดนักบริหารทีมขาย
3800บาท
นักขายไม่ได้พัฒนากันง่ายๆ ยิ่งนักขายที่ดีแล้วยิ่งต้องรักษาไว้กับองค์กรให้ได้ หลักสูตรนี้มุ่งที่ การพัฒนา นักขาย และรักษานักขายไว้ให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ในระยะยาว
ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพ (Essential Supervisory Skills)
4800บาท
หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่และทักษะที่สำคัญต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานคุณภาพที่ทุกฝ่ายให้การยอมรับและเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำพาทีมและองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว
เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
5029บาท
เทคนิคการบริหารงานสู่การเป็นสุดยอดผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน จึงเป็นหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีสามารถก้าวสู่นักบริหารงานที่เก่งรอบด้าน เพิ่มพูนศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล
Project Management
4500บาท
หลักสูตรนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้เรียนรู้ การพัฒนาความคิดและการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ การนำแผนเชิงยุทธ์มาพัฒนาให้ออกมาในรูป Project ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติ