เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อย่างได้ประสิทธิผล

จำนวนคนดู 4387 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

เอกสารในระบบการจัดการคุณภาพมีอยู่หลายระดับ อันได้แก่ คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) ไปจนถึงแบบฟอร์มและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ แต่เอกสารที่ระบุถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียดซึ่งก็คือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือที่อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น วิธีการปฏิบัติงานหรือวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน เป็นต้นนั้น หลายองค์กรที่จัดทำระบบคุณภาพยังไม่ทราบถึงแนวทางการเขียนและยังขาดทักษะในการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานกันอยู่บ้าง ทำให้จัดทำอย่างไม่มีประสิทธิผลเท่าที่ควร 


วัตถุประสงค์หลัก :  

+ เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ เข้าใจในเกี่ยวกับเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ  

+ เพื่อให้ผู้อบรมทราบถึงหลักการเขียนเอกสารแบบต่าง ๆ และลงรายละเอียดเรียนรู้ในขั้นตอน แนวทางและส่วนประกอบอื่นของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

+ เพื่อให้ผู้อบรมได้ฝึกปฏิบัติและนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 

หัวข้ออบรมสัมมนา

–จัดอบรมในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30-09.00น.) สถานที่โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – ถ.วิภาวดีรังสิต (แยกสุทธิสาร) 


หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) : 

PART1 : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ 

          O โครงสร้างเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ 

          O รูปแบบเอกสาร (คู่มือคุณภาพ / นโยบายคุณภาพ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน) และสรุปความแตกต่าง 

          O การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control) 

          O ประโยชน์ของการควบคุมเอกสารและแนวทางการควบคุมเอกสาร 

          O เครื่องมือในการจัดทำเอกสารในระบบการจัดการคุณภาพ 

                 > การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ (Process Analysis) 

                 > การใช้ Flowchart 


PART2 : รู้จักคู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 

           O หลักการการเขียนคู่มือคุณภาพ 

           O ตัวอย่างคู่มือคุณภาพ 

           O Work Shop 1 : การจัดทำคู่มือคุณภาพ 


PART3 : นโยบายคุณภาพ (Quality Procedure) 

          O หลักการการเขียนนโยบายคุณภาพ 

          O ตัวอย่างนโยบายคุณภาพ 

          O Work Shop 2 : การจัดทำนโนบายคุณภาพ 


PART4 : ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) 

         O หลักการการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Instruction 

         O แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบต่าง ๆ 

                > การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบข้อความ 

                > การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบตาราง 

                > การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบแผนภูมิ (Chart) 

                > การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานแบบ Flowchart 

           O ส่วนประกอบโดยทั่วไปของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

           O แนวทางการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เข้าใจได้ง่าย ๆ และน่าสนใจ 

           O ปัญหาและอุปสรรคของการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข 

– 16.00 น. จบการเรียนรู้ – 


วิธีการเรียนรู้ : 

– บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture) พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย 

– เรียนรู้จากกรณีศึกษา พร้อมคาแนะนาในการนาไปปรับใช้ 

– ฝึกปฏิบัติการเขียนเอกสาร WI พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร 

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการเรียนรู้และวิทยากร 

-บรรยายอย่างย่อและซักถาม วิทยากร : อาจารย์ ทิพอาภา ลี้เจริญ 

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดทำและปรับปรุงระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO ในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ 

และผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 


ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท) 

Special Discount.  3++ ท่านขึ้นไปรับส่วนลด 200.-บาทต่อท่าน

ทุกท่านจะได้รับ Certificate of Learning


หมายเหตุ  :  

- ค่าบริการดังกล่าว รวม เอกสารประกอบการอบรม Certificate of Learning อาหารว่าง 2มื้อ อาหารกลางวันแบบบุพเฟ่โรงแรม 

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรม กรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่าที่กำหนด


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: WI, Workinstruction, หลักสูตรการเขียนขั้นตอนการทำงาน, การเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน, การเขียนขั้นตอนการทำงาน, หลักสูตรการเขียนWI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด