หลักสูตร ทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจและการระดมความคิดแบบผู้นำ (Reasoning and Problem solving Skills)

รหัสหลักสูตร: 67068

จำนวนคนดู 647 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจและการระดมความคิดแบบผู้นำ (Reasoning and Problem solving Skills)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอหากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบ และช่วยให้ทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     หลักสูตร ทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจ และการระดมความคิดแบบผู้นำออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กัน อย่างเป็นเหตุเป็นผล โดยมุ่งเน้นการนำเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดของตนเองจะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการระดมความอย่างมีประสิทธิภาพผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้การ หาทางออกและแก้ไขปัญหาในการทำงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง

2.ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดเพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว

3.ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการระดมความคิดของทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับ ผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา

HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานและพนักงานให้มีทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น และผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
 • หลักการคิดอย่างเป็นเหตุผล
 • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
 • การระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานในสถานการณ์ต่างๆ

1.หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น

เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิดของคนทำงานมักพบเจ และผลกระทบที่มักเกิดขึ้น เช่น ไม่คิดถึงผลกระทบสุดท้ายไม่คิดล่วงหน้ารอคำสั่งไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น

 • กิจกรรม: กระตุ้นพลังสมอง พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ
 • 7 หลุมพรางการคิด ควรระวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ปรับการคิดของตัวเองสู่ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

2.เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

    เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

 • Why Why Diagram
 • Tree Diagram
 • Mind Mapping
 • Fishbone Diagram
 • Turtle Diagram
 • ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ

3.เทคนิคการระดมความคิด เพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

    เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่เหมาะสม เทคนิคการระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่มักเกิดขึ้นในหน้างานจริง ด้วยเทคนิค DMAIC

 • Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน
 • Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา
 • Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ
 • Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย
 • Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะเพื่อนำทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการทำงานจริง

ลักษณะการเรียนรู้

 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ30%
 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Activity และ Workshop30%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion40%

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 • ช่วยแก้ไขปัญหาขาดทักษะการคิดเมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบเช่นไม่คิดล่วงหน้า รอรับคำสั่งคิดไม่รอบด้าน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ
 • ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•หัวหน้างาน / พนักงานที่เกี่ยวข้อง

•เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน40 คน/รุ่น


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการใช้เหตุผลการตัดสินใจและการระดมความคิดแบบผู้นำ (Reasoning and Problem solving Skills)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Reasoning and Problem solving Skills, Measure, Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ, Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด