สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)

จำนวนคนดู 247 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน 

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ 

· ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน 

· สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ 

· Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562 

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

· เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ 

· เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน 

· หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน 

· การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง 

· การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน 

· การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง 

· ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก 

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

· เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

· การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

· ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

· การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี 

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

· เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา 

· วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท 

· ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ 

· ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

· อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา 

· ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด 

· หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด 

· หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ 

· หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ 

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

· หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง 

· สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง 

· การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 

· การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน 

· ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

· การออกหนังสือเตือน และการพักงาน 

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

· ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน 

· การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ 

· หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น 

· เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง 

· หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ 

· ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย 

· ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 

· ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้ 

· การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม 

· สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา 

· การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

· การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน 

รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน

*** ก้าวแรกสู่เงินล้าน ***คุณเคยได้ยินคำนี้หรือไม่“ ล้านแรกยากมาก ล้านต่อไป ปฎิเสธไม่ได...

ดูรายละเอียด
สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

สัมมนาดีดีพรีเมียม จัดหลักสูตรพลิกธุรกิจกับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ฟรี!!!  คุณกำลังมอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ด้านการพัฒนาผู้นำและการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจบริการ (Leadership Development & Strategic Performance Management in Service Business)ประวัติการทำงานปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีโร่ คอนซัลติ้ง จำกัด (HERO Consulting Limited) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวิไล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Sivilai Property Limited)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, กฎหมายแรงงาน, แรงงาน, Law Update
นักสรรหาบุคลากรมืออาชีพ   (2 days Professional Recruiter)
7200บาท
กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรอบรมที่เรียนรู้ได้ ในราคาเกินคุ้มค่า !!! ราคาพิเศษ เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาทเท่านั้น พร้อมรับหนังสือฟรีท่านละ 1 เล่มทันที +++ (ราคาปกติท่านละ 9,500 บาท)
แนวทางในการออกแบบจัดทำฟอร์มเอกสารรายงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กร
1,500บาท
ในการปัฏิบัติงานการจัดทำฟอร์มเอกสารถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เพียงการรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน แต่ยังช่วยให้เราทราบปัญหาของงานที่ทำ และยังเป็นการเก็บสถิติตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมลพิษที่ยั่งยืนด้วย 3R
3900บาท
เพื่อส่งเสริมและขยายผลการให้องค์ความรู้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Professional Service Communication & Complaint Management)
3900บาท
ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางการแยกประเภทข้อร้องเรียนในหลายระดับ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างมีมาตรฐาน
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
การสื่อสาร การประสานงาน  การบริหารเวลาเพื่อพัฒนางานภายในองค์กร
3,300บาท
ในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกองค์กรย่อมต้องเกิดปัญหาและอุปสรรคด้านการสื่อสาร ด้านเวลา ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มักจะมีข้ออ้างเสมอ และจากปัญหาเล็กๆ เหล่านี้จะนำไปสู่ความผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน ความเข้าใจผิด ความขัดแย้งภายในองค์กร
Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่เงินล้าน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีก้าวแรกเสมอ ความสำเร็จด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน หากคุณก้าวแรกผิด 10 ปี 20 ปี เหนื่อยฟรี ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน คุณโชคดีที่จะได้เริ่มต้นในสัมมนานี้
ครบเครื่องเรื่อง “การนำเข้า-ส่งออก” : พิธีการศุลกากร เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่
7800บาท
ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้ม ค่ากับความตั้งใจการลงทุน