สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)

จำนวนคนดู 46 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 15 พฤษภาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 51 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน 

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ 

· ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน 

· สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ 

· Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562 

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

· เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ 

· เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน 

· หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน 

· การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง 

· การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน 

· การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง 

· ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก 

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

· เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 

· การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน 

· ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 

· การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี 

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

· เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา 

· วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท 

· ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ 

· ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

· อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา 

· ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด 

· หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด 

· หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ 

· หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ 

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

· หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง 

· สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง 

· การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน 

· การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน 

· ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

· การออกหนังสือเตือน และการพักงาน 

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

· ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน 

· การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ 

· หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น 

· เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง 

· หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ 

· ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย 

· ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ 

· ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้ 

· การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม 

· สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา 

· การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

· การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน 

รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น.

วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์สัจพล ส่งสมบุญ

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ด้านการพัฒนาผู้นำและการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ ในธุรกิจบริการ (Leadership Development & Strategic Performance Management in Service Business)ประวัติการทำงานปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮีโร่ คอนซัลติ้ง จำกัด (HERO Consulting Limited) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศิวิไล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (Sivilai Property Limited)

สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:กนกวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0623155283,021912509

หากท่านต้องการสมัคร Update…กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ (HR Law Update : 2019)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, กฎหมายแรงงาน, แรงงาน, Law Update
ความรู้พื้นฐานของการนำเข้า-ส่งออก
3900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ต่อกระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อท่านจะได้ทำงานด้วยความมั่นใจ วิทยากร เป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนำเข้า-ส่งออกมานานพอที่จะแนะนำวิธีการให้ท่านนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิผล
3500บาท
สำหรับ บุคลากรทุกท่านที่ต้องนำเสนองาน ,ความคืบหน้าในงาน-ผลงาน,โครงการต่าง ๆ ตลอดจน นำเสนอความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางวิธีการทำงานหรือจัดการปัญหา ให้กับผู้บริหาร , ลูกค้า , คณะกรรมการ หรือผู้ร่วมงานท่าน
การพัฒนาทักษะการบริการ สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า
3900บาท
เพื่อเรียนรู้บทบาท ความรับผิดชอบในงานบริการของตนเอง สร้างบุคลิกภาพในงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ และการควบคุมอารมณ์ในงานบริการ
รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ รุ่นที่ 2 (Professionally Dealing with Customer Complaint)
4800บาท
เรียนรู้ถึงความสำคัญของการการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่ รวมทั้งเรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการได้อย่างมืออาชีพ
การขจัดความสูญเปล่าออกจากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
4,900บาท
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแทบจะทุกบริษัทมีขั้นตอนที่งุ่มง่ามซ้ำซ้อนและสูญเปล่าแอบแฝงอยู่ตามจุดต่างๆในกระบวนการ
การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อสร้างยอดทีมแห่งความสำเร็จสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัล
5,300บาท
การทำงานในยุคดิจิทัลที่บริบทของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็ว ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในองค์กรธุรกิจประเภทใดและทำงานในระดับใดก็ตาม จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ และมีความทันยุคทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และยิ่งถ้าต้องดำรงตำแหน่งในระดับผู
KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
3900บาท
จะสร้างความปลอดภัยในการทำงานที่ถูกต้องเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยกับตัวของผู้ปฏิบัติงานเองและผู้ร่วมปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์หรือทรัพย์สินบริษัท
เจาะลึกกฎหมายและภาษีเงินปันผล เงินสำรอง และส่วนแบ่งกำไร
3500บาท
การจ่ายเงินปันผลและการตั้งสำรองตามกฎหมายของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนต้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย ส่วนในแง่มุมภาษีทั้งบริษัทผู้จ่ายและผู้ถือหุ้นที่ได้รับปันผลก็มีประเด็นหลากหลาย ซึ่งนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องควรทราบเพื่อประหยัดเวลาในการบริหารจัดการและขจัดความเ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ ( intensive course 1 วัน )
3500บาท
เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ชี้ให้เห็นปัญหาในงานเลขานุการและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข จากสถานการณ์การทำงานที่เกิดขึ้นจริง เพิ่มเทคนิคการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อประสานงานกับหน่ว