Sparking Your Creative Thinking

รหัสหลักสูตร: 65800

จำนวนคนดู 1239 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Sparking Your Creative Thinking
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังเป็นคำที่แพร่หลายอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบัน หลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบสำหรับธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน แต่คนที่เปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์มหาศาลต่อธุรกิจของพวกเขาในรูปแบบต่างๆ โดยในสภาวะการแข่งขันในยุคปัจจุบันนี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นทรัพย์สินสำคัญ (Intellectual Capital) และมีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารส่วนใหญ่จึงใช้ความพยายามในการพัฒนาให้ตนเอง และพนักงานในสังกัดมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นทำเป็นแนวคิดที่นอกกรอบจากสิ่งที่เคยชิน

          ปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการต่อสู้ทางธุรกิจ ที่มุ่งเน้นการต่อสู้ทางความคิดโดยแท้จริงองค์กรต่างๆอยากได้บุคลากรที่มีทักษะในทางด้านความคิดสร้างสรรค์จากที่เคยทำในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านที่มีประโยชน์ต่อองค์กรและสามารถใช้งานได้จริง โดยถ้าบุคลากรไม่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองทั้งจากภายในและภายนอกย่อมไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดที่สามารถจะมีนักคิดสร้างสรรค์ได้มากเท่าใด ก็เท่ากับว่าสามารถที่จะสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้น

          Design Thinking คือ กระบวนการคิดที่ใช้การทำความเข้าใจในปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้ง โดยเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและนำเอาความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองจากคนหลายๆสายมาสร้างไอเดีย แนวทางการแก้ไขและนำเอาแนวทางต่างๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้และสถานการณ์นั้นๆ และใน Workshop นี้ได้นำกระบวนการนี้มาพัฒนาโดยทำให้เราหาวิธีแก้ปัญหาที่เราสงสัยได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว โดยเน้นการลงมือใน 3 แก่น คือ เข้าใจสิ่งที่กำลังจะทำและตั้งสมมติฐาน (Understand) การออกไอเดียเพื่อทำแบบจำลอง(Ideate) และเอาไปทดสอบ(Test)กันคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราจริง ๆ โดยการใช้การมองภาพรวมได้ใน 1 หน้ากระดาษ เพื่อสามารถนำไปสู่การหาผลลัพธ์ และนำไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจว่า “จุดเริ่มต้นของความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การมีความคิดเชิงบวก”
 2. ผู้เข้าอบรมได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่อง “เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”
 3. ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนเทคนิคแนวคิดเชิงนวัตกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

   **สามารถเลือก จัดสัมมนาได้แบบ 2 วัน , 3 วัน หรือ 4 วัน ตามความเหมาะสม

        1. รูปแบบ 2 วัน

                   - เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเบื้องต้นและแก่นการเรียนรู้เครื่องมือ Design Thinking

                   - การประยุกต์ใช้ Canvas พิเศษกับเนื้อหาของการทำงานจริง

            วันที่ 1

 • Topic 01 : Growth Mindset + Creative Confidence + Creative Blocker

                   - เรียนรู้กรอบแนวคิดสำคัญที่สร้างให้เกิดนวัตกรรม และส่งเสริมหลักคิดแบบ Design Thinking

 • Topic 02 : #EasyInnovation Model
                   - เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “นวัตกรรม – Innovation” เพื่อเป็นกระดุมเม็ดแรกที่สำคัญในการสร้างให้เกิดคุรค่าใหม่ (Value Added)

 • Topic 03 : 3 Core Concept of Design thinking
                  - สรุปการเรียนรู้ Easy Design Thinking เพื่อให้เข้าใจแก่นของกระบวนการ

 • Topic 04 : แก่น Design Thinking 1 > Understand by Heart

                  - เรียนรู้การ Empathy & Define เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง (Finding The Right Problems)

           วันที่ 2

 • Topic 01 : สรุปการทำการบ้าน และนำมา Discuss กันเพื่อต่อยอดความรู้

                   หมายเหตุ – ผู้เข้าอบรมต้องทำการบ้านในส่วนที่ 1 > Understand by Heart

 • Topic 02 : แก่น Design Thinking 2 > Ideate by Head

                 - เรียนรู้การ Ideate & Prototype เพื่อให้เปิดโลกการออกไอเดียสร้างสรรค์ที่ต้องการปริมาณมากพอกับคุณภาพ

 • Topic 03 : แก่น Design Thinking 3 > Test by Hand

                 - เรียนรู้การทำ Test แบบต่างๆ ผ่านแก่นความคิดของ Canvas เพื่อให้เกิดการทดลองซ้ำและกล้าลงมืออย่างไม่กลัวการผิดพลาด

 •  Topic 04 : การมองภาพรวมโครงการผ่าน PMC (Project Model Canvas)

                 - เรียนรู้การใช้งาน PMC เพื่อมองเห็นภาพรวมของการดำเนินโครงการ

        2. รูปแบบ 3 วัน

                   - เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเบื้องต้นและแก่นการเรียนรู้เครื่องมือ Design Thinking

                   - การประยุกต์ใช้ Canvas พิเศษกับเนื้อหาของการทำงานจริง

                   - เรียนรู้เพิ่มเติมเครื่องมือ Systematic Inventive Thinking (SIT Tools)

                   - การอบรม 2 วัน และทิ้งระยะอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ทำโครงการและให้คำปรึกษาอีก 0.5 วัน จำนวน 2 ครั้ง (ผ่านออนไลน์) ที่ช่วยพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริง

            รูปแบบ 3 วัน

                     เป็นการอบรมแบบ 2 วัน และทิ้งระยะอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ทำโครงการและให้คำปรึกษาอีก 0.5 วัน จำนวน 2 ครั้ง (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) ที่ช่วยพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริง

        3. รูปแบบ 4 วัน

                   - เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเบื้องต้นและแก่นการเรียนรู้เครื่องมือ Design Thinking

                   - การประยุกต์ใช้ Canvas พิเศษกับเนื้อหาของการทำงานจริง

                   - เรียนรู้เพิ่มเติมเครื่องมือ Systematic Inventive Thinking (SIT Tools)

                   - การอบรม 2 วัน และทิ้งระยะอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ทำโครงการและให้คำปรึกษาอีก 2 วัน (ผ่านออนไลน์) ที่ช่วยพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริง

รูปแบบ 4 วัน

                     เป็นการอบรมแบบ 2 วัน และทิ้งระยะอย่างน้อย 1 เดือนเพื่อให้ทำโครงการและให้คำปรึกษาอีก 2 วัน (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting) ที่ช่วยพัฒนาโครงการให้เกิดขึ้นจริง


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร Sparking Your Creative Thinking
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Sparking Your Creative Thinking

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด