หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)

จำนวนคนดู 175 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หัวหน้างานมืออาชีพ (The Supervisory HERO) เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากเป็นคนกลางเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและลูกน้องผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น องค์กรจึงควรสนับสนุนให้หัวหน้างานได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยทำให้เป้าหมายของหน่วยงานสำเร็จลุล่วงเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะด้านการคิดและตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การบริหารเวลา การมอบหมายงาน การสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และทักษะการสอนงาน เพื่อให้ได้ชื่อว่า “หัวหน้างานที่ลูกน้องรัก เจ้านายชม”


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :

1. เพื่อทำให้เข้าใจบทบาท และคุณลักษณะของหัวหน้างานที่มีประสิทธิผลสูง

2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การตัดสินใจ และการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างทีมงานให้ทรงพลัง

4. เพื่อพัฒนาทักษะการสอนงาน และการโค้ชให้ลูกน้องทำงานได้ตามเป้าหมาย


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

   • หัวหน้างานมือใหม่ (New Supervisor) ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

   • หัวหน้างานยุคใหม่ที่ต้องการยกระดับสมรรถนะและทำผลงานให้ดีขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

หลักการเป็นหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและองค์กรต้องการ :

     • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานผู้เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ

     • สิ่งที่หัวหน้างานมืออาชีพควรทำและไม่ควรทำ (Do & Don’t)

     • คุณลักษณะพิเศษของหัวหน้างานมืออาชีพในธุรกิจยุค 4.0

     • จิตผู้นำ (HERO Mindset) รู้คิดเชื่อทำแบบหัวหน้ามืออาชีพ

     • จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการสร้างมนุษย์สมพันธ์ในทีมงาน

แนวทางการพัฒนาตนเองให้พร้อมสำหรับภารกิจที่ท้าทาย :

• กระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

• การวางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน

• หลักการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)

• ทักษะในการคิด การตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

• กลยุทธ์การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย DANCE Model

ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานให้ลูกน้องรักและเจ้านายชม :

• การบริหารลูกน้อง 4 ประเภทตามแนว Situational Leadership

• ศิลปะการสื่อสารและประสานงานเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

• กลยุทธ์การสร้างความไว้วางใจและความผูกพันทางใจในทีมงาน

• ทักษะการสอนงานอย่างมืออาชีพ (Performance Coaching)

• จิตวิทยาการสร้างแรงจูงใจ (Performance Reinforcement)

หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


รูปแบบการฝึกอบรม : Training 30%, Group Coaching และ Workshop 70%


ระยะเวลาการฝึกอบรม : หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง)

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, หัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Sponsored
บูสประกาศกับสัมมนาดีดี