registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 192 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เคล็ดลับการบริหารงานคิวซีตามระบบ ISO 9001:2015
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทนำ

หน่วยงานควบคุมคุณภาพในทุกๆ องค์กร นับว่าเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารงานคุณภาพขององค์กร การรักษาระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เป็นทั้งดัชนีชี้วัดความมีศักยภาพและความมีประสิทธิภาพขององค์กร ดังนั้นการบริหารงานควบคุมคุณภาพ หรือหน่วยงานแผนกคิวซี จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายคุณภาพ รวมทั้งการควบคุมกระบวนการ เฝ้าระวัง ตรวจวัดและประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของลูกค้าได้อีกด้วย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า 

2. เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

3. เพื่อให้สามารถจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนของลุกค้า พัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการควบคุมคุณภาพให้เกิดเป็นจุดแข็งและความเข็งแกร่ง รวมถึงการสร้างความเชื่อถือ และความพึงพอใจของลูกค้า 


หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ผู้จัดการแผนกคิวซี, ผู้จัดการแผนกรับประกันคุณภาพ 

2. หัวหน้างานแผนกควบคุมคุณภาพ, ซุปเปอร์ไวเซอร์, ลีดเดอร์ แผนกควบคุมคุณภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา

บทที่ 1: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· วงจร PDCA ทฤษฎีหลักของระบบการบริหารคุณภาพ 

· นโยบายคุณภาพ Quality Policy 

· แผนการบริหารคุณภาพ Quality Management Plan 

· วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ Objective & Target 

บทที่ 2: ระบบการควบคุมคุณภาพ Quality Control System   

· การจัดทำผังคุณภาพ Quality Flow Chart 

· การจัดทำผังหน่วยงานควบคุมคุณภาพ Quality Control Organization 

· การสร้างทีมงานคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ Quality Team 

บทที่ 3: เทคนิคการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง การบ่งชี้ การรายงาน 

· การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า Incoming Inspection 

· การตรวจสอบในกระบวนการผลิต In-process Inspection 

· การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การตรวจปล่อยสินค้า Final Outgoing Inspection 

บทที่ 4: การชี้บ่งและการสอบกลับ Identification & Traceability 

บทที่ 5: การสอบเทียบเครื่องมือวัด Calibration 

บทที่ 6: การจัดการกับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Non-conformity 

บทที่ 7: การจัดการกับข้อร้องเรียนจากลูกค้า Customer complaint 

บทที่ 8: การเฝ้าระวัง การตรวจประเมิน Monitoring & Evaluation 

บทที่ 9: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง Continuous Improvement 

บทที่ 10: เคล็ดลับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า Customer Satisfaction 


วิธีการฝึกอบรม 

1. บรรยายเนื้อหา และตัวอย่างประกอบ 

2. Pre-test, Post-test

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, คิวซี, ISO 9001:2015
หลักสูตร OKRs & Performance Management
3900บาท
การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจกับตัวชี้วัด OKRs (Objective and Key Resu
เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหาร “ที่ไม่ใช่นักบัญชี”
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความหมายและความสำคัญของรายการบัญชีแต่ละรายการ สามารถวิเคราะห์ ตีความ และชี้บ่งสถานะทางการเงิน
เทคนิคการปรับปรุง และลดข้อผิดพลาด...ในการทำงาน
3900บาท
ในปัจจุบัน ทุกชีวิตอยู่ในภาวะความเร่งรีบ งานมากขึ้นภายในกรอบของวันเวลาทำงานที่เท่าเดิม ทุกธุรกิจทุกองค์กรต่างมุ่งหวังให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้มากขึ้น
การสร้าง Data Visualization และ Interactive Dashboard ด้วย MS Excel
3500บาท
เข้าใจการเลือกใช้และเทคนิคการสร้างแผนภูมิกว่า 20 ชนิด และ Advance Customized Charts แบบต่างๆ รวมถึงการสร้าง Interactive Dashboard เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
รอบรู้เรื่องพิกัดอัตราศุลกากร Update 2019
4300บาท
พิกัดอัตราศุลกากร เป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาล ในการควบคุมสินค้าที่นำเข้าและส่งออก หลักสูตรนี้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
เน้นการฝึกคิดออกจากกรอบประสบการณ์เดิมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ก่อให้เกิดผลงานและกระบวนการทำงานแนวใหม่ให้สามารถจัดการกับความคิดได้อย่างมีระบบ มีแบบแผนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพในทุกๆด้านในที่สุด