กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)

จำนวนคนดู 315 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง หัวหน้างานเเละลูกจ้างควรรู้ (HR Law Update : 2019)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง และช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาองค์กร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีกำไร และเติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน เกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงานที่ใช้ในการทำงาน

2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการฝึกอบรม :

หมวด 1 : กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้

ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน

สรุปย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2562

หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน

เปรียบเทียบสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ

เงื่อนไขและระยะเวลาการทดลองงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน

การโอนย้าย และการเปลี่ยนตัวนายจ้าง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน

การจ้างเหมาค่าแรง (Outsource) และการรับเหมาช่วง

ข้อห้ามและข้อจำกัดการจ้างแรงงานหญิงและเด็ก

หมวด 3 : ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

เงื่อนไขและนิติสัมพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

การจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เอกสารการจ้าง และการส่งรายงานประจำปี

หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์

เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา

วันหยุด 3 ประเภท และวันลา 7 ประเภท

ความแตกต่างของค่าจ้าง และสวัสดิการ

ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

อัตราค่าล่วงเวลา และการคำนวณค่าล่วงเวลา

ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด

หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด

หลักการจ่ายเงินโบนัส (Bonus) และสวัสดิการอื่นๆ

หลักเกณฑ์การหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเงินได้ประเภทต่างๆ

หมวด 5 : แรงงานสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย

หลักเกณฑ์การจัดตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างต่อกรรมการลูกจ้าง

การจัดตั้ง สิทธิ และหน้าที่ของสหภาพแรงงาน

การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน

ประเภทของวินัย หลักการและขั้นตอนการลงโทษทางวินัย

การออกหนังสือเตือน และการพักงาน

หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และค่าชดเชย

ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน

การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ

หลักเกณฑ์การบอกกล่าวล่วงหน้า & ข้อยกเว้น

เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย อัตรา และการคำนวณ

ข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชย และการตกลงสละสิทธิค่าชดเชย

ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ

ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจาก นำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้

การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการกระทำอันไม่เป็นธรรม

สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างหลังสิ้นสุดสัญญา

การร้องเรียนการกระทำผิดต่อพนักงานตรวจแรงงาน

การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน และการดำเนินคดีแรงงาน


รูปแบบการฝึกอบรม : Group Coaching, Training และ Workshop

Sponsored
สอนเทรดทองออนไลน์ พร้อมแจกเทคนิคการหาเงินในยุคดิจิตอล ทำกำไรได้จริงตลอด 24 ชม.

สอนเทรดทองออนไลน์ พร้อมแจกเทคนิคการหาเงินในยุคดิจิตอล ทำกำไรได้จริงตลอด 24 ชม.***รับจำน...

ดูรายละเอียด
การบริหารโลจิสติกส์และกลยุทธ์สู่การลดต้นทุนทางธุรกิจเพื่อการแข่งขัน (Logistic Management 4.0)

ความสำคัญ “โลจิสติกส์” (Logistics) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เมื่อไม่นานนี้ คนส...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: tesstraining

ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรตามกฎหมาย (Internal Energy Audit)

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร มีความรู้ความสามารถในการตีความและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปเป็นส่วนหนึ่งในการการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน (ขั้นตอนที่ 7) ได้ถูกต้องครบถ้วน
วัลลภ