Powerful Sales Pitching Skills, Strategies and Techniques

จำนวนคนดู 188 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Powerful Sales Pitching Skills, Strategies and Techniques
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ เทคนิคและได้พัฒนาทักษะการนำเสนอขายที่มีประสิทธิผล (Powerful Sales Pitching Skills)

2.เมื่อผู้เข้าสัมมนานำทักษะไปฝึกฝนและใช้จนชำนาญ อัตราความสำเร็จในการปิดการขายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

3.เข้าใจคุณสมบัติและลักษณะแห่งความเป็นมืออาชีพของนักขาย และได้เรียนรู้แนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ

•เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก

•เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้า/บริการที่ขาย และองค์กรที่ทำงานอยู่

 วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กิจกรรมกลุ่ม

2.การสร้างความประทับใจด้วยบุคลิคภาพแบบผู้นำและนักขายมืออาชีพ : คุณสมบัติ ลักษณะ มรรยาทต่างๆในสังคมเพื่องานขายและการบริการ เช่น การแต่งกายและส่วนประกอบ (Accessories) บุคลิกภาพ การทักทาย การไหว้ การสร้างความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในการเข้าสังคมและการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมฝึกปฏิบัติ

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดำเนินชีวิตของตน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก เป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง (การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม เทคนิค การต้อนรับที่ประทับใจ การยืน การนั่ง การวางมือ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี กิจกรรมภาษากายและการวางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขาย การต้อนรับ และการบริการ)

•Workshop and Role Play

3.ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling) กระบวนการขาย ทักษะและเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ Sales Pitching Techniques and Skills ด้วย Model P-I-S-E-S-A

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกับดัก ความเชื่อผิดๆและความผิดพลาดซึ่งนักขายมือใหม่มักทำบ่อยๆ และปิดกั้นความสำเร็จในการขาย

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจประโยชน์ของการเป็นนักขายในแบบนักรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขายที่มีประสิทธิผล

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม

4.กิจกรรม Powerful Sales Pitching: “พูดอะไรก็ใช่ เล่าอะไรก็ชัด นำเสนออะไรก็โดนใจ”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติ การใช้ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าด้วย Model P-I-S-E-S-A

•เพื่อการนำเสนอการขายโดยใช้ความรู้ และเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาปรับสร้างสไตล์การนำเสนอขายที่ได้ผลและเหมาะสมกับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีการเรียนรู้

•Role Play

•Group Coaching

5.กลยุทธ์และเทคนิค การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อเรียนรู้ข้อโต้แย้งต่างๆและเทคนิคการตอบโต้ข้อโต้แย้งแบบสร้างสรรค์และนำไปสู่การปิดการขาย

•เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การปิดการขาย และ 9 เทคนิคการปิดการขายแบบนักขายมืออาชีพ

•เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าแบบ Win-Win

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กรณีศึกษา

6.กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติ ทักษะและศิลปะในการการนำเสนอขาย ฝึกการเจรจาต่อรอง ตอบข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์และปิดการขายแบบ Win-Win

วิธีการเรียนรู้

•Role Play

•Group Coaching

7.เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive of feeling สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุปความ) การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียนหลังการขาย และข้อชื่นชมในงานขายและบริการ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นโอกาสพัฒนา การขายและบริการ ให้เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และรับมือกับปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงฝึกปฏิบัติ

วิธีการเรียนรู้

•Role Play การรับมือกับปัญหาด้วย Model 4R”

•การบรรยาย และตัวอย่าง

8.Class Wrap-up สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานขาย และแนะนำแนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ


Sponsored
โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ออนไลน์

เดือนแห่งการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ ครั้งแรก...ของ Export Clinic Online!ท่องโลกการค้...

ดูรายละเอียด
Start Up สำหรับมือใหม่ที่ต้องการหาช่องทางเรียนรู้ด้านการเทรด ทำกำไรออนไลน์ แค่ปลายนิ้ว

- เพื่อต้องการให้ผู้ที่สนใจลงทุน แต่ยังไม่มีความรู้ได้เข้าใจและเปิดวิสัยทัศน์ด้านการลงท...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล, Sales Pitching Skill, Powerful Sales Pitching Skills, ทักษะการนำเสนอ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)