registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

Powerful Sales Pitching Skills, Strategies and Techniques

จำนวนคนดู 55 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Powerful Sales Pitching Skills, Strategies and Techniques
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 ธันวาคม 2562

เวลา 09:00 - 16:30 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 29 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

1.ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ เทคนิคและได้พัฒนาทักษะการนำเสนอขายที่มีประสิทธิผล (Powerful Sales Pitching Skills)

2.เมื่อผู้เข้าสัมมนานำทักษะไปฝึกฝนและใช้จนชำนาญ อัตราความสำเร็จในการปิดการขายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

3.เข้าใจคุณสมบัติและลักษณะแห่งความเป็นมืออาชีพของนักขาย และได้เรียนรู้แนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นมืออาชีพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในงานขายระดับโลก และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในงานขาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ

•เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติในงานขายในเชิงบวก

•เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักและเล็งเห็นคุณค่าในงานขาย สินค้า/บริการที่ขาย และองค์กรที่ทำงานอยู่

 วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กิจกรรมกลุ่ม

2.การสร้างความประทับใจด้วยบุคลิคภาพแบบผู้นำและนักขายมืออาชีพ : คุณสมบัติ ลักษณะ มรรยาทต่างๆในสังคมเพื่องานขายและการบริการ เช่น การแต่งกายและส่วนประกอบ (Accessories) บุคลิกภาพ การทักทาย การไหว้ การสร้างความประทับใจแรกพบ มรรยาท การยืน การเดิน การเข้าพบการใช้นามบัตร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในการเข้าสังคมและการทำงานอย่างมืออาชีพ พร้อมฝึกปฏิบัติ

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม โดดเด่นในงาน และการดำเนินชีวิตของตน เพื่อการยอมรับ และชื่นชมจากคนอื่นๆที่ได้พบเห็น

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพที่ดี ทั้งจากภายในสู่ภายนอก เป็นที่น่าประทับใจของลูกค้าและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง (การแต่งกาย เสื้อผ้า หน้าผม เทคนิค การต้อนรับที่ประทับใจ การยืน การนั่ง การวางมือ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี กิจกรรมภาษากายและการวางบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการขาย การต้อนรับ และการบริการ)

•Workshop and Role Play

3.ขั้นตอนการนำเสนอและรับฟังเชิงที่ปรึกษา (Consultative Selling) กระบวนการขาย ทักษะและเทคนิคในการนำเสนอขายสินค้าหรือบริการต่างๆ Sales Pitching Techniques and Skills ด้วย Model P-I-S-E-S-A

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจกับดัก ความเชื่อผิดๆและความผิดพลาดซึ่งนักขายมือใหม่มักทำบ่อยๆ และปิดกั้นความสำเร็จในการขาย

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจประโยชน์ของการเป็นนักขายในแบบนักรับฟังเชิงที่ปรึกษาให้กับลูกค้า

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจลำดับ ขั้นตอนในกระบวนการขายที่มีประสิทธิผล

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนและวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม

4.กิจกรรม Powerful Sales Pitching: “พูดอะไรก็ใช่ เล่าอะไรก็ชัด นำเสนออะไรก็โดนใจ”

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติ การใช้ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาพูดและภาษากายเพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าด้วย Model P-I-S-E-S-A

•เพื่อการนำเสนอการขายโดยใช้ความรู้ และเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาปรับสร้างสไตล์การนำเสนอขายที่ได้ผลและเหมาะสมกับตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติ

วิธีการเรียนรู้

•Role Play

•Group Coaching

5.กลยุทธ์และเทคนิค การปิดการขาย การเจรจาต่อรอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

•เพื่อเรียนรู้ข้อโต้แย้งต่างๆและเทคนิคการตอบโต้ข้อโต้แย้งแบบสร้างสรรค์และนำไปสู่การปิดการขาย

•เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์การปิดการขาย และ 9 เทคนิคการปิดการขายแบบนักขายมืออาชีพ

•เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์และเทคนิคการเจรจาต่อรองกับลูกค้าแบบ Win-Win

วิธีการเรียนรู้

•การบรรยาย และตัวอย่าง

•กรณีศึกษา

6.กิจกรรม "การนำเสนอการขาย การตอบข้อโต้แย้ง และปิดการขาย"

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติ ทักษะและศิลปะในการการนำเสนอขาย ฝึกการเจรจาต่อรอง ตอบข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์และปิดการขายแบบ Win-Win

วิธีการเรียนรู้

•Role Play

•Group Coaching

7.เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วย Model 4R (R = Receive รับฟัง,R = Reactive of feeling สะท้อน, R = Restatement ทวนความ, R = Review สรุปความ) การตอบข้อโต้แย้ง การรับมือกับปัญหา ข้อร้องเรียนหลังการขาย และข้อชื่นชมในงานขายและบริการ เพื่อเปลี่ยนข้อร้องเรียนเป็นโอกาสพัฒนา การขายและบริการ ให้เป็นเลิศ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมตระหนักรู้ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง และรับมือกับปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงฝึกปฏิบัติ

วิธีการเรียนรู้

•Role Play การรับมือกับปัญหาด้วย Model 4R”

•การบรรยาย และตัวอย่าง

8.Class Wrap-up สรุปการบรรยาย ถาม-ตอบ และชมวีดีโอผู้ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานขาย และแนะนำแนวทางพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นสุดยอดนักขายมืออาชีพ


Sponsored
วิทยากร

อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

เชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทางบุคลิกภาพ การสื่อสาร การนำเสนอ การบริการ CRM&CEM , EQ และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วย NLP และพลังจิตใต้สำนึก

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการ และนักบริหาร

2.นักธุรกิจ Start-up

3.ผู้จัดการด้านงานขาย

4.หัวหน้างานและซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านงานขาย

5.บุคลากรและพนักงานขาย

6.นักพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขาย

7.บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ กลยุทธ์ เทคนิคและพัฒนาทักษะในการนำเสนอขาย


สถานที่จัดงาน

โรงแรมซีทรัส

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,500.00 บาท หมายเหตุ เลือกรับสิทธิโปรโมชั่นสำหรับองค์กรที่สมัครอบรมเป็นกลุ่ม

  โปร 1 สำหรับองค์กรที่สมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมโปรแกรมอบรมตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป ได้รับส่วนลดอัตราค่าบริการสัมมนาในราคาสมาชิก 5,200 บาท/ท่าน หรือ

  โปร 2 สมัครเข้าร่วมอบรม 5 ท่าน ชำระค่าบริการเพียง 4 ท่าน เท่านั้นในราคา 5,500 บาทต่อท่าน (4 แถม 1)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท อินนิเชียทีฟ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชื่อผู้ติดต่อ:พัชราพร
เบอร์โทรศัพท์ :06-3146-4644

หากท่านต้องการสมัคร Powerful Sales Pitching Skills, Strategies and Techniques
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิผล, Sales Pitching Skill, Powerful Sales Pitching Skills, ทักษะการนำเสนอ
สุดยอดนักขาย 4.0
3800บาท
แบ่งปันประสบการณ์จริงของวิทยากร เพื่อเป็นประโยชน์ในการขาย ถามตอบข้อสงสัยจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
กลยุทธ์และเทคนิคการแสวงหาลูกค้าใหม่ และวิธีการบริหารลูกค้าเก่าในยุคดิจิทัล
5500บาท
 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหรื
เจรจาต่อรองและปิดการขาย
3900บาท
ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจา การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ
ขายอย่างไร ให้ชนะใจลูกค้าและรักษาลูกค้าไว้ได้ในทุกสถานการณ์ (โต้แย้ง – ต่อรอง- ปิดการขาย-งานหลังขาย)
3800บาท
พัฒนา ทัศนคติเชิงบวก เมือพบกับสถานการณ์ที่ยาก เข้าใจ และวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ในการขาย เพื่อเลือกใช้วิธีปฏิบัติอย่างเหมาะสม ที่จะชนะใจลูกค้า และรักษาลูกค้าได้ เพิ่มเติม ทักษะ ด้วยการฝึกฝน ในแต่ละขั้นตอนและวิธีการสื่อสารในสถานการณ์เฉพาะหน้า เสร
การขายสไตล์ที่ปรึกษา เพื่อรักษาลูกค้าเดิม สร้างลูกค้าเพิ่ม อย่างยั่งยืน
3800บาท
นักขายปัจจุบัน ไม่ใช่เพียงแค่เน้นขายเชิงปริมาณ แต่ต้องเน้นที่ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มในงานขาย เพื่อเกิดการขายอย่างต่อเนื่องและยั่งยิน