ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

จำนวนคนดู 192 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

หลายองค์กรจะมีพนักงานที่ลาออกไป และมีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ ประกอบกับการเวลาที่เปลี่ยนโครงสร้างของระบบประกันสังคมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ที่ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ หากมีการเจ็บป่วย จำเป็นต้องทราบในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบประกันสังคม ในเรื่องของกองทุนประสังคม และกองทุนเงินทดแทนว่าจะช่วยเราในด้านใดได้บ้าง 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม 

2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย

    o ภารกิจหลักของประกันสังคม 

    o กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 

o พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. 2537 

       o หน้าที่หลักของประกันสังคม 

       o ประเภทผู้ประกันตน 

       o กองทุนประกันสังคม 

       o สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 

       o กองทุนเงินทดแทน 

       o เอกสารและหลักฐานที่ใช้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทน 

       o ถาม-ตอบ 

รูปแบบการเรียนรู้

    - การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 60%  

    - กิจกรรมและ Work shop ถาม-ตอบ 40%

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, ประกันสังคม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด