ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015

จำนวนคนดู 207 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
Internal Auditor Training เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน สำหรับระบบ ISO 9001:2015
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
บทนำ

สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 Requirement และหลักสูตร Internal Audit เทคนิคการตรวจติดตามภายใน และต้องได้รับใบวุฒิบัตร Certificate ของทั้งสองหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สำหรับระบบ ISO 9001:2015 ได้  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor หรือมีจำนวน Internal Auditor ไม่เพียงพอ สามารถส่งบุคลากรของท่านเข้ารับการฝึกอบรม จนได้รับใบวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ตามระบบ ISO 9001:2015 และทำหน้าที่ของการเป็น Internal Auditor ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับแต่ละหน่วยงานอย่างถูกต้องตามข้อกำหนด พร้อมตัวอย่าง เทคนิคการตรวจเอกสารหลักฐาน หลักปฏิบัติเมื่อลงมือตรวจจริง ความหมายของคำว่า CAR/PAR เทคนิคในการพิจารณาออก CAR/PAR อย่างถูกต้องเพื่อลดข้อโต้แย้ง เทคนิคการเขียน CAR/PAR อย่างถูกต้อง และหลักการปิด CAR/PAR ให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด รวมถึงการสรุปผลของการตรวจติดตามภายในเพื่อนำเสนอสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็น Internal Auditor ผู้ตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ เพื่อทดแทนผู้ตรวจติดตามภายในที่ลาออก หรือต้องการเพิ่มจำนวนผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor ให้เหมาะสมกับความจำเป็นขององค์กร 

2. เพื่อให้ผู้จะมาทำหน้าที่ผู้ตรวจติดตามภายในมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของ Internal Audit ตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 และสามารถเข้าใจเทคนิคการตรวจติดตามภายในเป็นอย่างดี และสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดทำแผนการตรวจติดตาม การจัดทำ Audit Check Lists เทคนิคการตั้งคำถามและตรวจเอกสารในการตรวจติดตามแต่ละแผนกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด  

3. เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามภายใน สามารถทำการตรวจติดตามได้อย่างมีหลักการถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง สามารถตัดสินใจในการออก CAR หรือ PAR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า CAR และ PAR เข้าใจเทคนิคในการเขียนใบ CAR และ PAR เทคนิคในการแก้ไขปรับปรุง และการปิด CAR และ PAR ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาที่กำหนด 

4. เพื่อให้ผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor สามารถทำการสรุปรายงานผลการตรวจติดตามภายในได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนด เพื่อนำเข้าสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ได้อย่างมี 

วิธีการฝึกอบรม

1. บรรยายเนื้อหา หลักทฤษฎี ให้เข้าใจง่าย 

2. อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน 

3. Workshop ฝึกลงมือปฏิบัติจริง 

4. Pre-test, Post-test 

5. มอบวุฒิบัตร Certificate

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร:

บทที่ 1: Internal Auditor ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Internal Auditor 

· คุณสมบัติของผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor 

· ปัจจัยหลักในการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน Internal Auditor 

· ตัวอย่างเอกสารการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 2: การวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan 

· การเตรียมตัวก่อนการวางแผนการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Plan 

· การจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

· การจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน Internal Audit Notification 

· หลักสำคัญในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน 

· ข้อห้ามในการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน 

· ตัวอย่างของการจัดทำตารางการตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 3: Internal Auditor Team ทีมผู้ตรวจติดตามภายใน 

· หลักในการจัดตั้งทีม Internal Auditor สำหรับการตรวจติดตามภายใน 

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Lead Auditor 

· บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ Auditor Team 

· องค์ประกอบสำคัญในการนำทีม Internal Auditor ให้ประสพผลสำเร็จ 

บทที่ 4: Audit Check List สำหรับการตรวจติดตามภายใน 

· Audit Check Lists คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร 

· องค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีในแบบฟอร์ม Audit Check Lists 

· ตัวอย่างแบบฟอร์ม Audit Check Lists ที่ดี 

· Key Factors ในการเตรียม Audit Check Lists ที่มีประสิทธิภาพ 

· เทคนิคการจัดทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องตามข้อกำหนด 

· หลักในการตั้งคำถามให้ตรงประเด็นกับการตรวจติดตามแต่ละแผนก 

· ตัวอย่างการทำ Audit Check Lists ที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามข้อกำหนด 

บทที่ 5: หลักปรัชญาของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· Timeline ของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

· หลักการของระบบการบริหารคุณภาพ Quality Management Principle 

· แนวคิดเชิงกระบวนการของระบบการบริหารคุณภาพ Process Approach 

· วงจร PDCA กับระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

บทที่ 6: ข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015  

· บริบทขององค์กร Context of the Organization 

· ความเป็นผู้นำ Leadership 

· การวางแผน Planning 

· การสนับสนุน Support 

· การปฏิบัติการ Operation 

· การประเมินสมรรถนะ Performance Evaluation 

· การปรับปรุง Improvement 

· Workshop #1 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลงมือจัดทำ Audit Check Lists สำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ของแต่ละหน่วยงาน อย่างถูกต้องเหมาะสมตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015 

บทที่ 7: เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· สิ่งสำคัญในการกล่าวเปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· หลัก 3P ในการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· เทคนิคในการสอบถาม และการขอดูหลักฐานในการตรวจติดตามภายใน 

· สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

· เทคนิคในการจัดการข้อขัดแย้งหากมีขึ้นระหว่างการตรวจติดตามภายใน 

· เทคนิคในการกล่าวปิดการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015 

บทที่ 8: เทคนิคการจัดทำรายงานการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 

· เทคนิคการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· สิ่งที่จะต้องระบุไว้ในการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายใน 

· ตัวอย่างการเขียนรายงานการตรวจติดตามภายในที่มีประสิทธิภาพ 

· สิ่งที่ไม่สมควรระบุไว้ในรายงานการตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 9: หลักปฏิบัติเมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน 

· หลักในการพิจารณาตัดสินใจออก CAR หรือ PAR เมื่อพบข้อบกพร่อง 

· ทำอย่างไรเมื่อมีข้อโต้แย้งไม่ยอมรับการออก CAR สำหรับข้อบกพร่องที่พบ 

บทที่ 10: เทคนิคในการออก CAR และ PAR ที่มีประสิทธิภาพ 

· องค์ประกอบในการเขียนใบ CAR และ PAR ที่สมบูรณ์ครบถ้วน 

· ใครเป็นผู้ออกใบ CAR และ PAR, Flow ของการขับเคลื่อน CAR และ PAR 

· ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการตอบ CAR และ PAR 

· Workshop #2 ทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อมือออกใบ CAR และ PAR เมื่อพบข้อบกพร่องในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ในแต่ละหน่วยงาน 

บทที่ 11: เทคนิคในการติดตามผลและการปิด CAR และ PAR 

· แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เมื่อมีการออกใบ CAR และ PAR 

· เทคนิคในการติดตามผลหลังการออกใบ CAR และ PAR 

· หลักการพิจารณาปิด CAR หรือ PAR ที่ถูกต้อง 

บทที่ 12: เทคนิคในการสรุปผลการตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO 9001:2015 

· เทคนิคในการจัดทำรายงานสรุปผลของการตรวจติดตามภายใน 

· หัวใจสำคัญของสรุปผลการตรวจติดตามภายใน ตามระบบการบริหารคุณภาพ 

· เทคนิคการนำเสนอในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 

· เทคนิคการต่อยอด พัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

· เคล็ดลับการนำองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยระบบ ISO 9001:2015

Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุคคลความรู้พื้นฐาน หุ้น / กองทุนรวม

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Internal Auditor, ตรวจติดตามภายใน, ISO 9001:2015
OKRs เพื่อการบริหารผลงานและขับเคลื่อนองค์กร  สำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน
3900บาท
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้ กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมนำการนำเอา OKRs หรือ Objective & Key Results มาใช้ทดแทน KPIs กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่การใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการบริหารงานและบริหารคน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3,300บาท
หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จไม่เกิดปัญหาให้เป็นไปตามระบบกระบวนการ
เทคนิคการขายและการสื่อสารสำหรับลูกค้าต่างประเทศ
3800บาท
หลายธุรกิจ เมื่อประสบความสำเร็จกับการขายระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคแล้วนั้น จะนิยมเสาะแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ในระดับนานาชาติมากขึ้น อุปสรรคสำคัญคือการสื่อความ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมของลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมีความแตกต่างกันทาง วัฒนธรรม การศึกษา ก
เทคนิคการสื่อสาร การวางแผนงานและการมอบหมายงาน
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี จนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับการสั่งงาน และมอบหมายงานอย่างมืออาชีพ
Sponsored
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Proficiency Communication)
3900บาท
จะทำให้พนักงานเข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการสื่อสาร ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล
การวางแผนและการควบคุมการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Strategic Production Planning & Controlling)
3900บาท
หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อไขข้อข้องใจและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหยุดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนและควบคุมการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพได้
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training & HRD Officer
5700บาท
หลักสูตร Training Officer เป็นคอร์สอบรม เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - HRD Officer เป็นหลักสูตรอบรมเพื่อให้องค์ความรู้ในด้านวิชาชีพการฝึกอบรมและการเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD Officer
การบริหารทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น
3900บาท
ในองค์กรที่เป็นธุรกิจหรือโรงงานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น มีแนวทางในการบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับได้ว่ามีจุดเน้นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง