เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 116 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน “เก่ง และ ดี” อย่างมืออาชีพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
การสรรหาและคัดเลือกคนในปัจจุบัน ถึงเป็นกระบวนการที่สำคัญขององค์กร เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีกำลังคนที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ แต่หลาย ๆ องค์กรมักจะประสบปัญหา เช่น หาคนที่ต้องการไม่ได้ จ้างคนที่ขาดความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงกับงาน เป็นต้น ผู้ที่ทำหน้าที่สรรหา และเป็นผู้สัมภาษณ์ หรือคณะกรรมการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และเทคนิคในการสัมภาษณ์และคัดเลือกคนสมัยใหม่ เพื่อที่จะสามารถคัดกรองคนเก่งและคนดี มีความเหมาะสมเข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้ในที่สุด

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์การสรรหาคนยุคใหม่ และสามารถสัมภาษณ์และคัดกรองคนได้แบบมืออาชีพ ส่งผลให้การคัดเลือกคนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง


วัตถุประสงค์: 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาคัดเลือกพนักงาน 

2. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์เพื่อการคัดเลือกพนักงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่องค์กรต้องการ 

4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

    • ก้าวออกจากวิธีการเดิม ๆ ในการสรรหาพนักงาน 

    • เรียนรู้หลักการและแนวคิดในการสรรหาเชิงรุก 

o การแบ่งส่วนการตลาดแรงงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหา 

o การเลือกช่องทางการสรรหาสู่กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 

o ส่วนผสมทางการตลาดแรงงาน เครื่องมือในการจูงใจกลุ่มเป้าหมายผู้สมัครงาน 

    • Job Analysis กับการหาความต้องการของแต่ละตำแหน่งงานเพื่อการสรรหาคัดเลือก 

    Workshop : การวิเคราะห์งานเพื่อหาความต้องการคุณสมบัติเพื่อการสรรและคัดเลือกพนักงาน 

    • เครื่องมือในการคัดเลือกบุคลากร 

    o เครื่องมือการทดสอบ 

    o เครื่องมือในการสัมภาษณ์ 

    o เครื่องมือในการตรวจสอบ 

    · ประเภทของการสัมภาษณ์คัดเลือกคนในปัจจุบัน 

    • หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน การตั้งคำถาม /และตัวอย่างชุดคำถามในการสัมภาษณ์ 

   o การสัมภาษณ์ในรูปแบบต่างๆ 

   o การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างคำถาม (Structured Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างคำถาม (Unstructured Interview) 

   o การวิเคราะห์ Resume ของผู้สมัคร และการตั้งคำถามจาก Resume 

    · เทคนิคการตั้งคำถามประเภทต่างๆ เช่น 

   o คำถามเพื่อดูประสบการณ์และผลสำเร็จในการทำงาน (Behavioral Questions) 

   o คำถามเพื่อดูแนวคิดและทัศนคติ (Attitude Questions) 

   o คำถามเพื่อดูความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Situational Questions) 

   o การตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์ Competency ของผู้สมัครงาน เช่น การใช้ STAR Question เป็นต้น 

   o ฯลฯ 

    Workshop : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกแบบชุดคำถาม ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานประเภทต่าง ๆ 

   • การวิเคราะห์และประเมินผู้สมัครงานจากการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน 

   • Do & Don't ในการสัมภาษณ์ของผู้สัมภาษณ์ 

   Workshop : แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติบทบาทสมมติ (Role-Play) ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 

วิธีการฝึกอบรม 

บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

ระดมสมอง จุดประกายความคิด 

Workshop / Role-Play 

เหมาะสำหรับ

• ผู้บริหารหน่วยงาน  

• ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, เทคนิคการสรรหาคัดเลือกคน, สรรหา

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด