พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ

จำนวนคนดู 265 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 16 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 109 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมุมมองการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกของผู้นำ โดยรู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด เพิ่มประสิทธิผลของการสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างลงตัว

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ 5Q ของผู้นำที่ดีที่มีภาวะของผู้นำ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ สามารถนำวิธีการ 5Q ของผู้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการบริหารทีมที่จะให้กลายเป็นสุดยอดทีมพร้อมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของผู้นำ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันได้แก่ การละลายพฤติกรรมระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ค้นพบ “ตัวตน” ของผู้นำในแบบฉบับที่แท้จริงของตนเอง สามารถนำพาตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลายไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้

6.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักของ 5Q ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้

oสนุกกับการใช้ IQ (Intelligence Quotient) แก้ปัญหาต่างๆ

oพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)

oก้าวข้ามอุปสรรค AQ (Adversity Quotient) อย่างกล้าหาญ

oแสดงผลงานอย่างมีคุณค่าด้วยความเป็นเจ้าของ OQ (Optimist Quotient)

oพัฒนาตนเองเพื่ออยู่ร่วมกับสังคม UQ (Unity Quotient) อย่างมีความสุข

ลักษณะของการอบรม

       เป็นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการ ผ่าน Work Shop และกิจกรรมต่างๆ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 5Q (IQ EQ OQ AQ UQ ) และ OD ที่หลากหลายประเภทผสมผสานกัน เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาทางวิชาการให้เข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
 หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

•หลักและวิธีการจัดการงานและคนอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 5Q

oใครคือคนที่องค์กรต้องการ

oบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

oทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

•Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

•Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

•Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

–มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

–มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

–สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

–มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

–มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

–กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

–มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

–สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

–การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

–การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

•Continuous Learning (การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

•Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

oเรียนรู้คน จากโมเดลผู้นำ 4 ทิศ

•การสร้างแรงผลักดันให้ลูกน้องทำงานและมุ่งมั่นทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

oทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจ ในการทำงาน

•เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการงานโดยสามารถวางแผนงานที่รับมอบหมาย สั่งงาน ติดตาม ความคุม และแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร

อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญ

จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26 (Arize Hotel Sukhumvit 26)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ชำระค่าสัมมนาก่อนวันที่ 6 มกราคม 63

ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ :089-606-0444,090-645-0992

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0 อย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำยุค 4.0, ผู้นำมืออาชีพ, The manager, supervisory skills, หัวหน้างานยุคใหม่, สัมมนาหัวหน้างานมืออาชีพ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)