หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)

รหัสหลักสูตร: 66200

จำนวนคนดู 6918 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
รอบที่

1

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

**ยืนยันจัดอบรมรูปแบบ Zoom

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

3

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

4

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

5

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

6

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

*** ยืนยันจัดอบรม 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09:00-16:00 น. รูปแบบ Zoom ***


         หน่วยงานจัดซื้อ เป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุกองค์กรธุรกิจต้องมี ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นเป็น แผนก หรือตัวบุคคลก็ตาม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกือบทั้งหมด จะจ่ายผ่านหน่วยงานจัดซื้อ (ยกเว้นเงินเดือนพนักงาน)

เมื่อเกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนทางธุรกิจขององค์กร  หน่วยงานจัดซื้อจำเป็นจะต้องถูกฝึกให้นึกถึง ความคุ้มค่าในการจ่ายเงินให้มากที่สุด ที่เราจะเรียกกันในวงการว่า Cost Conscious ซึ่งเราสามารถปลูกฝังแนวคิดนี้ให้พวกเขาได้ แต่ในทางปฏิบัติ พวกเขาจะสามารถนำเอาแนวคิดนี้ ไปปรับใช้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ! พวกเขามีองค์ความรู้ในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) มากน้อยแค่ไหน ! เพราะเรารู้กันว่า องค์ความรู้แบบนี้ ไม่ได้มีสอนกันในทุกภาควิชาในสถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดซื้อ ก็อาจจะไม่ได้จบมาจากภาควิชาที่มีการสอนวิชานี้ด้วย !

          แล้วเราจะคาดหวังให้พวกเขาทำหน้าที่ดูแล ต้นทุนทางธุรกิจของบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน ! ถ้าจะแก้ปัญหานี้ จำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมแบบเฉพาะเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

ผมในฐานะที่ปรึกษา ที่ทำงานด้านจัดซื้อมามากกว่า 20 ปี รู้ถึงปัญหานี้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอแนวทางในแก้ไขปัญหานี้ โดยจัดทำหลักสูตรการอบรมในเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน (Cost Analysis) ขึ้นมาโดยใช้ ชื่อการอบรมนี้ว่า  การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)


การเรียนในหลักสูตรนี้

   > เป็นแบบ Online Live on Zoom Meeting

  > ค่าใช้จ่ายในการอบรมนี้ ได้รวมถึง PDF File ที่จะให้กับผู้เข้าอบรมด้วย

   > เพื่อการถ่ายทอดที่ดีที่สุด คือ การใช้หลักการ Small Class Room เพื่อให้ผู้สอนได้ลงรายละเอียด ได้อย่างเต็มที่ และผู้เรียนสามารถซักถามได้อย่างเต็มที่เช่นกัน และคุณจะรู้ได้ลึกเท่าที่คุณต้องการ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ  (Cost / Price Analysis  for  Purchasing)

  โดยการอบรมนี้ จะประกอบด้วย 6 หัวข้อใหญ่ ที่ต้องรู้ในการวิเคราะห์ต้นทุน :

          1. แนวคิดในการตะหนักถึงต้นทุน (Cost conscious) :

                    > Cost/Price Analysis : Who ที่เกี่ยวข้องกับใครโดยตรง

                    > Cost/Price Analysis : Why ทำไมต้องทำการวิเคราะห์

                    > Cost/Price Analysis : How ต้องคิดอย่างไร

          2. Cost/Price Analysis : 

                    > หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Concern Dept)

                    > วัตถุประสงค์ (Objective) / ประโยชน์ (Benefit)

                    > หน่วยงานต่างๆทำอะไรกับต้นทุนทางธุรกิจ และเพื่ออะไร ?

          3. เป้าหมายของการจัดซื้อ คือ Reasonable price :

                    > ราคาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร (Reasonable Price)

                    > วิธีการค้นหาราคาที่เหมาะสม (Find out Reasonable price)

                              3.1 การเปรียบเทียบราคา (Price comparison)

                              3.2 การสืบราคา (Price survey)

                              3.3 การประกวดราคา (Tender)

                              3.4 การวิเคราะห์ต้นทุนและราคา (Cost /Price Analysis)

                    > การวิเคราะห์จุดอ่อนของแต่ละวิธี เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้

          4. ต้นทุนทางธุรกิจ มีหน้าตาเป็นอย่างไร 

                    > ทำความเข้าใจในต้นทุนทางธุรกิจ เป็นอย่างไร ? ประกอบด้วยอะไรบ้าง?

                    > ต้นทุนทางธุรกิจ (Business Cost Element) ที่เราเห็นได้ใน 3 รูปแบบ

                              A.ต้นทุนธุรกิจในแบบ แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) & งบกำไรขาดทุน (Income Statement )

                              B.โครงสร้างของราคา (Price Structure)

                              C. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)

                    > การสร้างสูตรเพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อค้นหาราคา และต้นทุนที่เหมาะสม

          5. การค้นหา ต้นทุน และการประเมินการ (Find out & Estimation )

                    5.1 การค้นหาราคา (Price Sourcing)

                    5.2 เครื่องมือในการค้นหาต้นทุน (Searching Tool)

                              > องค์ประกอบและรายละเอียดของต้นทุน (Cost Element detail) : Check List

                              > การค้นหาต้นทุน : Cost Breakdown / Cost Estimation 

          6. Price Analysis Exercise : แบบฝึกหัด

                    > Cost Analysis : เพื่อค้นหาต้นทุน

                    > Price Analysis : เพื่อการต่อรองราคา

วิทยากร
ดูประวัติ

อนันต์ วชิราวุฒิชัย

อบรมสำหรับองค์กร (การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, โลจิสติกส์, อบรมจัดซื้อ)

จากการทำงานในภาคธุรกิจกับบริษัทฯชั้นนำ มามากกว่า 20 ปี ที่เคยผ่านงานการบริหารในหลายๆด้าน ถึงระดับ GM มี่ดูแลด้าน Administration/Logistic/ BOI / Import & Export/Sale รวมถึงการเป็นผู้ดูแลระบบ ISO ในตำแหน่ง QMR และยังได้ศึกษาต่อในด้าน Marketing ทำให้ผมพร้อมที่จะช่วยท่านสร้างระบบสนับสนุน และบริหารให้ New Project ในจินตนาการ กลายมาเป็นธุรกิจที่พร้อมให้คุณขับเคลื่อนได้จริงๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   > ผู้บริหารที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานจัดซื้อมาก่อน แต่ต้องมาดูแลงานจัดซื้อ

   > เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่อยากพัฒนาให้เป็นมืออาชีพในงานจัดซื้อ

   > เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานจัดซื้ออยู่แล้ว แต่ต้องมาดูแลงานจัดหา ที่จะต้องเป็นผู้รับราคา

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 1 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ (Cost / Price Analysis for Purchasing)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,300฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาเพื่อ..งานจัดซื้อ, Cost / Price Analysis for Purchasing

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด