ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)

จำนวนคนดู 150 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

          การดำเนินธุรกิจ หัวใจหลักที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ หรือองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมี “การจัดการเชิงกลยุทธ์” กลยุทธ์ คือ แผนที่ (Map) ใช้สำหรับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำหนดให้บุคคลากรปฏิบัติงานเพื่อให้แผนงานนั้นส่งผลดีในระยะยาวของธุรกิจ ในแต่ละช่วงของธุรกิจนั้นควรมีการทำการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อกำหนดทำแผน หากแผนกลยุทธ์ไม่ดีก็ยากที่องค์กรจะประสบผลสำเร็จ และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การกำหนดกลยุทธ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร 

          หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategy Management) เน้นกระบวนการเรียนผ่าน ผ่านทฤษฎีเพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอน จะเน้นการทำ Workshop เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีในการนำไปปรับและประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ สำหรับการบริการงาน 

   2. เพื่อวิเคราะห์และสามารถประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันได้ 

   3. เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้ 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) สำหรับผู้บริหารทุกระดับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Expected of the result)

   · สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ได้ และจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อบริหารงานงาน บริหารทรัพยากรให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับหน้างานได้จริง

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

Part 1 ภาพรวมของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

o ทำความเข้าใจธุรกิจผ่าน Business model canvas 

o ภาพรวมอุตสาหกรรม ธุรกิจรถเช่า และไฟแนนซ์ 

o วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) โดยใช้ PETS Model 

o สภาวะแวดล้อมในการแข่งขัน (Competitive Environment) : Porter’s 5 forces 

o วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 7S Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 

o วิเคราะห์สินค้าและบริการผ่านวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 

o Workshop การวิเคราะห์และนำผลกิจกรรม Part 1 ต่อในกิจกรรม Part 2 

Part 2 การจัดทำกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ และประเมินผล 

o ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจองค์กร 

o วิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ BCG Matrix 

o การวิเคราะห์สถานการผ่านการใช้เครื่องมือ IFAS, EFAS, SFAS (การวิเคราะห์ตัวเลขจากตาราง และนำผลนั้นไปจัดทำแผน) 

o การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส และอุปสรรค) 

o ทำความเข้าใจกลยุทธ์ 3 ระดับ 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (สำหรับผู้บริการระดับสูง) 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (สำหรับผู้บริการระดับกลาง) 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (สำหรับผู้บริหารระดับหน่วยงานต่างๆ) 

o การประเมินผลโดยใช้ Balanced Scorecard & KPI 

1. มุมมองด้านการเงิน 

2. มุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร 

3. มุมมองด้านลูกค้า 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร 

o Workshop กิจกรรมต่อจาก Part 1 จัดทำแผนกลยุทธ์ และตัดสินใจนำแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผล 

รูปแบบการการอบรม (Methodology) 

   · ทฤษฎี 30%, Workshop พร้อมนำเสนอเพื่อนำกลยุทธ์ไปใช้จริง 70%

Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคล* ปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล* วิธีเขียนงบการเงินส่วนบุ...

ดูรายละเอียด
สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 พ.ค. 2562   โดยมีสาระสำคัญดังนี้การเก็บรวบรวม การใช...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, การจัดการเชิงกลยุทธ์, Strategy Management
การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค 8D Report และ Why Why Analysis
3500บาท
ท่านจะได้รับทราบว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำเทคนิคการแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบของ Problem Solving Technique, 8D Report, Why-Why Analysis Technique, Cause and Effect Diagram and Pareto Diagram Technique. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ร
จัดซื้ออย่างมืออาชีพ (Professional Purchasing)
3600บาท
งานจัดซื้อมีความเกี่ยวข้อง กับแผนกต่างๆ ทำให้ผู้ที่จะมาทำงานด้านนี้ ต้องมีความสามารถที่หลากหลาย และยังต้องมีความรับผิดชอบที่สูงด้วย เพื่อตอบโจทย์นี้ จะต้องมีหัวข้อการอบรม ที่มีองค์ความรู้เฉพาะสำหรับงานจัดซื้อโดยตรง และจะต้องถูกถ่ายทอดโดยมืออาชีพในงานจัดซื
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
3900บาท
การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง
Sponsored
MONEY NAVIGATOR สัมมนาการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้วิธีการบริหารการเงินส่วนบุคคลเบื้องต้น จะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวองจะเริ่มยังไง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การบริหารการเงินที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับอนาคต
การมอบหมายและควบคุมงานขาย
3800บาท
งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งคือเรื่องของการมอบหมายงาน ติดตามงาน ควบคุม และประเมินผล  แต่ไม่ใช่ว่าห
SMART FACTORY SOLUTION FOR SMEs 4.0
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเชื่อมโยงนวัตกรรมในการ Transform ให้กับโรงงานและผู้ประกอบการ มีประสิทธิภายมากยิ่งขึ้น