เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing

จำนวนคนดู 514 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 3 ธันวาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 117 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

จดหมายธุรกิจถือเป็นการสื่อสารธุรกิจรูปแบบหนึ่ง เป็นจดหมายที่ใช้ติดต่อระหว่างกันในวงธุรกิจโดยมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เช่นเสนอขายสินค้าหรือบริการ สั่งซื้อ สินค้าและตอบรับการสั่งซื้อ ติดตามหนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย เป็นต้น จดหมายธุรกิจมีความแตกต่างจากจดหมายส่วนตัวบ้างในด้านรูปแบบและการใช้ถ้อยคำภาษา กล่าวคือจดหมายธุรกิจส่วนใหญ่มีรูปแบบและการใช้ภาษาเป็นทางการหรือค่อนข้างเป็นทางการไม่ใช้ภาษาปากหรือภาษาพูดดังที่มักปรากฏในจดหมายส่วนตัว 
หัวข้ออบรมสัมมนา
วัตถุประสงค์:

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารทางทางจดหมายและอีเมล์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียน E-mail เชิงธุรกิจ

เนื้อหาเวลา 09.00-16.00 น.


หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญและประโยชน์ที่บุคลากรและองค์กรได้รับจากการเขียนจดหมาย หนังสือ เอกสารทางธุรกิจที่ดี และมีประสิทธิภาพ

2. ปัญหาและผลกระทบจากการสื่อสารที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อน และไม่เหมาะสม ข้อผิดพลาด!! ที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง!!... ในการเขียนจดหมายธุรกิจ

3ลักษณะของจดหมายธุรกิจที่ดี (ชัดเจน กระชับ สมบูรณ์สุภาพ เป็นระบบเบียบ และมีเสน่ห์)

4. เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจ? ที่ผู้เขียนต้องคำนึงถึง หลักการพื้นฐานที่สำคัญของการเขียนเชิงธุรกิจ

- การศึกษาทำความเข้าใจ การจับประเด็นและวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ถูกต้องแม่นยำ

- การวิเคราะห์ประเมิน การสื่อด้วย “การเขียน” (ทางการ, สำคัญ, สื่อสาร, ชัดเจนฯ)

- สิ่งที่ควรคำนึง ก่อนลงมือ ร่างเอกสาร และสาระสำคัญหลัก

- การรวบประเด็นสำคัญ และลำดับข้อความ

- การตรวจทานความถูกต้อง

5. วิธีการใช้ภาษาไทยในการเขียนเชิงธุรกิจที่ “ถูกต้อง กระชับ ทันสมัย”

- รูปแบบ “โครงสร้างประโยค” ที่สมบูรณ์

- การเริ่มต้น การลงท้าย และการจัดการกับองค์ประกอบเชิงทะเบียนเอกสาร และการอ้างอิง

- การใช้คำถูกความหมาย ทันสมัย มีกาละเทศะ สร้างความประทับใจ

- การใช้ “คำเชื่อม” ประโยคให้ถูกต้อง สละสลวย

- การเชื่อมโยงแต่ละ “ย่อหน้า” อย่างสอดคล้อง

6. รูปแบบ และความหมายของการเขียนเชิงธุรกิจแต่ละประเภท

7. เทคนิคการเขียนบันทึกข้อความ (MEMO) เพื่อการติดต่อประสานงานหรือสั่งงาน “ภายใน” องค์กร

- รูปแบบและองค์ประกอบของบันทึกข้อความ (MEMO)

- ลักษณะของบันทึกข้อความ (MEMO) ที่ดี

- หลักการและวิธีเขียนบันทึกข้อความ (MEMO) รูปแบบต่างๆ

8. เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจ เพื่อการสื่อสาร “ภายนอก” ระหว่าง “ลูกค้ากับองค์กร” หรือ “องค์กรธุรกิจ”

- ลักษณะและขั้นตอนของการเขียนจดหมายธุรกิจที่ดี

- การจัดทำดรรชนีเอกสาร /แฟ้ม (Index)

- การจัดวางรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

- รูปแบบการเขียนจดหมายธุรกิจอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีกาละเทศะ

9. Workshop : ฝึกปฏิบัติการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนนาเทคนิคไปใช้ในการเขียนเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม


วิทยากร

อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

ปัจจุบัน วิทยากรผู้ชำนาญการด้านการฝึกอบรม/สัมมนา และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรึกษา และวิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ฝ่่ายบุคคล ฝ่ายตลาด ธุรการ จัดซื้อ ผู้สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ค่าสัมมนา 1 ท่าน ราคา 3,900 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

Early Bird ท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 3 ท่าน ๆละ 3,300 บาท 

(ราคารวมเอกสาร อาหารกลางวันบุฟเฟต์ อาหารว่างเครื่องดื่มตลอดการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ Effective Business Writing
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียนเอกสารทางธุรกิจ, การเขียนจดหมายเชิงธุรกิจไทย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด