การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)

จำนวนคนดู 343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การนำ PDCA มาใช้เพื่อการบริหารและการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (PDCA for Effectiveness Management & Implementation)
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :

- มีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)

- มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการของ PDCA รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ในการประยุกต์ใช้ PDCA

- มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้ PDCA ในการทำงานและปรับปรุงงาน

 - เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงาน

   ได้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
รายละเอียดเนื้อหาการเรียนรู้ :

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 16.00 น. เริ่มการเรียนรู้

แนวคิดและหลักการทำงานด้วยจิตสำนึกคุณภาพ

หลักการ Value Chain และ SIPOC อย่างง่าย

หลักการและแนวทางการควบคุมคุณภาพ   

ข้อผิดพลาดด้านคุณภาพ (Quality Defect)     

ความสูญเปล่า 7+2 ประการจากการทำงาน (7+2 Waste)   

แนวคิดและหลักการสำคัญของ PDCA  

ที่มาและความหมายของ PDCA

แนวคิดและหลักการของ PDCA

การสนับสนุนกระบวนการทำงาน PDCA ของคนทำงาน

เครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม PDCA  

การเพิ่มผลผลิตด้วย 5Gen, 5W2H, 5M&1E, Why-why analysis

และ 7QC Tools

การเพิ่มผลผลิตด้วยกิจกรรม QCC ด้วยกระบวนการ PDCA

การประยุกต์ใช้ PDCA กับการแก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ  

การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน จากระบบคุณภาพตามแนวคิด PDCA  

กรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้ PDCA ในการบริหารงาน  

สรุปการเรียนรู้และถาม-ตอบ 

- เวลา 16.00 น. จบการเรียนรู้ -  


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วงจรบริหารงานคุณภาพ, วางแผน, ปฏิบัติ, ตรวจสอบ, การดำเนินงานเหมาะสม, มาตรฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด