เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)

จำนวนคนดู 118 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 22 เมษายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 16 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 20 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 136 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักการและเหตุผล

 การเพิ่มผลผลิตเป็นแนวทางปฏิบัติและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในเรื่องการเพิ่มผลผลิตและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันพนักงานก็ต้องให้ความร่วมมือโดยการทำงานอย่างเต็มความสามารถและเพิ่มทักษะการทำงานให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลผลิตยังต้องอาศัยความร่วมมือจากพนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากร และหน่วยงานอื่นทั่ว ๆ ไป ในการร่วมกันปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตในทุกสถานที่ ทั้งที่ทำงาน และสถานประกอบการด้วยการทำสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 องค์ประกอบในการเพิ่มผลผลิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันผู้บริหารองค์กรบางส่วนจะคำนึงถึงแต่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว มุ่งแต่จะลดต้นทุนทำให้มีการละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่าง ๆ ทำให้เกิดผลเสียต่อผู้ปฏิบัติงานในองค์กรผู้บริโภค ดังนั้น เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม จึงควรปฏิบัติตามองค์ประกอบทั้ง 7 ประการ ได้แก่ Q (Quality) C (Cost) D (Delivery) S (Safety) M (Morale) E (Ethics) E (Environment)

 ดังนั้นบุคลากรในองค์กรทั้งหมดจึงควรได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทบทวนแนวทางในการเพิ่มผลผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในระดับบุคคล-องค์กร ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจในการนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตในองค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและเข้าใจวิธีการเพิ่มผลิตภาพในระดับบุคคล

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวทางในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรที่สอดคล้องกับสถานการณ์

4.เพื่อสร้างความมั่นใจในการนำเอาแนวทางการเพิ่มผลผลิตขององค์กรไปประยุกต์ใช้จริง


หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการอบรม

9:00 – 12:00

-จิตสำนึกในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Awareness)

-ความสำคัญของการเพิ่มผลผลิต

-องค์ประกอบของการเพิ่มผลผลิต

-แนวทางการเพิ่มผลผลิตในระดับบุคคล

-การทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลผลิต

-Workshop 1: Sustainable Growth

12:00 – 13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00

-แนวทางการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร

-ความสูญเสียภายในกระบวนการทำงาน

-Workshop 2: Process Improvement

-การวางแผนและส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร


วิทยากร

เกียรติขจร โฆมานะสิน (อาจารย์)

สำหรับองค์กร (การพัฒนาตนเอง)

ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและด้านอุตสาหกรรม, วิศวการ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน หัวหน้างาน และผู้บริหารระดับต้น-กลาง และผู้ที่สนใจทั่วไป
สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,900.00 บาท ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมก่อน 7 วัน รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท พีพี เทรนนิ่ง จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ณฤดี ภูษิดาอภิวัฒน์
เบอร์โทรศัพท์ :0979236177

หากท่านต้องการสมัคร แนวคิดการเพิ่มผลผลิตเพื่อความยั่งยืน (Productivity Mindset for Sustainability)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การเพิ่มผลผลิต
เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง (Beer Game & Inventory Management)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารโซ่อุปทาน ปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานเข้าใจกัน มองเห็นปัญหาที่ระบบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งเรียนรู้หลักการบริหารสินค้าคลังคลัง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริง
การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
3500บาท
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (Thinking Skill for Innovation)
3900บาท
สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในคลังสินค้าและการตรวจนับสินค้า
3800บาท
คลังสินค้าถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร เพราะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค หน้าที่หลักคือการรักษาสมดุลระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ให้ผลิตมากหรือน้อยจนเกินไป นอกจากนี้หน้าที่ของคลังสินค้าคือการรักษาสินค้าให้
การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน  (Effectiveness of Productivity tools selection)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง เลือกใช้เครื่องมือทางกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน
การวางแผนกลยุทธ์งานจัดซื้อ และการวัดผลแบบก้าวกระโดด
3,900บาท
ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว อาชีพนักจัดซื้อจำเป็นต้องปรับตัวรู้ให้เท่าทันในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี้ หลักสูตรนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ วิสัยทัศน์ (Vision/Mission) ทัศนคติ (Mindset) ที่มีต่องานจัดซื้อ
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
สัมมนาออนไลน์ : ทักษะการให้บริการเชิงรุก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ
1500บาท
ด่วน !!! อบรม ออนไลน์ (สอนสดผ่าน Line หรือ Skype) เพื่อศักยภาพผู้ให้บริการจากบุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางภาษากาย สีหน้า) และบุคลิกภาพภายใน (ลักษณะนิสัยใจคอ,ทัศนคติ, ความคิดที่เน้นการบริการเชิงรุก)