การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

จำนวนคนดู 275 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 24 กันยายน 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 49 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หัวหน้างานจึงต้องปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอ หัวหน้าหรือผู้นำองค์กรระดับต้นเป็นกำลังสำคัญที่มีส่วนช่วยกำหนดความสำเร็จขององค์กร เพราะเป็นตำแหน่งที่เชื่อมโยงนโยบายขององค์กร สู่การปฏิบัติจริง เป็นผู้ต้องรับผิดชอบทั้งเป้าหมายของตนเองและทีมงาน การเป็นหัวหน้างานนั้นไม่เพียงแค่ได้รับการแต่งตั้งใครก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบาย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาความรู้ ความเข้าใจใน “บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ” ของหัวหน้าและความคาดหวังขององค์กร

2.เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างาน

3.เพื่อพัฒนาเทคนิคในการบริหารงานอย่างเป็นระบบในการตั้งเป้าหมาย การวางแผนและพัฒนา

4.เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และ “รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน” ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องใส่ใจและนำไปใช้ในการบริหารเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.เพื่อทักษะในการบริหารลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

6.เรียนรู้เทคนิคและทักษะใน เครื่องมือในการทำงาน ของการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นและสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนา


Module I การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

กรอบความคิด (Mind set) ของการเป็นเป็นหัวหน้างาน

ความหมาย ความสำคัญ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ “หัวหน้างาน” ในองค์กร

4 A แห่งการเป็น “ หัวหน้างานมืออาชีพ” ที่องค์กรคาดหวัง

•4A แห่งการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน

•ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานต้องมี

•ลูกน้อง 4 แบบกับภาวะผู้นำตามสถานการณ์

•คุณจะก้าวเข้าสู่หัวหน้างานแบบ “มืออาชีพ” หรือ “มีอาชีพ” ??

คุณลักษณะและพฤติกรรมของหัวหน้าที่ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Thinking)

ความสามารที่จำเป็นในการบริหารงานของหัวหน้างาน


Module II หัวหน้างานกับความสามารถในการพัฒนาคนและผลงาน

การทำงานในเชิงรุก (Proactive Working)

•เทคนิคการวางเป้าหมายในการทำงาน (SMART GOAL)

•เทคนิคการกระตุ้นตนเองให้มีไป กระตือรือร้นในการทำงาน

•เทคนิคการสร้างความสุขในการทำงาน

เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานและทั้งใจ ของผู้ใต้บังคับบัญชา (Coaching for Success)

•5 ขั้นตอนเทคนิคการสอนงาน

•เทคนิคการ Feedback ในการสอนงานเพื่อให้ได้ใจลูกน้อง

เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

เทคนิคการสร้างทีมงานและจูงใจให้ลูกน้องทำงาน (Teamwork & Motivation)

•หัวใจของการทำงานเป็นทีมเพื่อเกิดแรงจูงใจในการทำงาน(Workshop)

•T-E-A-M-W-O-R-K Paradigm & High Performance Teamwork

•การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีม

•การสร้างพลังในการทำงานเป็นทีม

•ปัจจัยและวิธีการจูงใจลูกน้องให้ทำงานด้วยความเต็มใจ


วิทยากร

อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

การทำงานปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม Wisdom Max Center วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ( Leadership Trainer) โค้ชด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership Coach ) นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Enterprise Diagnosis Consultant) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relations Consultant ) กระทรวงแรงงาน อาจารย์พิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 9 อาจารย์พิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้างาน หัวหน้าส่วน Team Leader , Team Project  หัวหน้างานขาย ผู้จัดการทุกสายงาน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานและการสร้างภาวะผู้นำให้กับตนเอง
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าสัมมนา 3,800 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%)

Early Bird สมัครและชำระค่าอบรมล่วงหน้า  ค่าสัมมนาท่านละ 3,500 บาท

สมัคร 3 ท่านๆละ 3,200 บาท  (ไม่รวม VAT 7%)

(ราคาดังกล่าวรวมเอกสาร วิทยากร และอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม 2 มื้อและวุฒิบัตร)  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330, 08689293

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน, Supervisory Skills, Leadership Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด