ทักษะความเป็นผู้นำและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

จำนวนคนดู 246 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
“ผู้นำ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงานของทีมและองค์กร ผู้นำที่สามารถนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้ นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับแล้ว ก็ต้องมีภาวะผู้นำที่เหมาะสมกับยุคสมัย ยิ่งในสังคมการทำงานปัจจุบันที่ผู้คนมีความเป็นปัจเจกสูง บุคลากรใต้บังคับบัญชาอาจมีความรู้ความสามารถ แต่อาจขาดแรงขับเคลื่อนภายในอย่างแรงบันดาลใจหรือความตั้งใจให้อยากทำงานให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ “ผู้นำ” ที่จะสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน จึงต้องเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจและความตั้งใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้


วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้นำ ผู้เป็นแบบอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนภาวะผู้นำของตนเอง ได้ปรับปรุงแก้ไขสู่การเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กรและทีม

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การสร้างแรงบันดาลใจอย่างเหมาะสมและสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง


Sponsored
ทักษะการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน Communication Techniques for Supervisors

หลักการและเหตุผล :            หน้าที่สำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือการทำงานให้สำเร...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย

หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหร...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ผู้นำ, แรงบันดาลใจ, ความสำเร็จ, ทีม, Leading, Leader