เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนคนดู 49 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการใช้ Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
  • เรียนรู้เทคนิคการใช้ฟังก์ชันที่สำคัญของ Excel เพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
  • รวบรวมวิธีการสร้างสูตร ตลอดจนเคล็ดลับต่าง ๆ ที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น
  • สามารถนำไปต่อยอด แนวทางการออกแบบระบบงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา

Part-I ภาพรวมและคุณสมบัติสําคัญ ของโปรแกรม Excel

1. คุณสมบัติโดยรวมที่สำคัญของ Excel

2. แนะนำการใช้แถบเครื่องมือ (Ribbon) และเมนูคำสั่งต่างๆ ที่สำคัญในการทำงาน

3. องค์ประกอบของสมุดงาน (Workbook) และแผ่นงาน (Worksheet)

4. เซลล์ (Cells) และการจัดการข้อมูลในเซลล์ อย่างเป็นระบบ

5. รูปแบบเซลล์ (Format cells) และการจัดรูปแบบเซลล์ ให้ตรงตามความต้องการ

Part-II ความรู้เบื้องต้นในการคํานวณด้วย Excel

1. คุณลักษณะการอ้างอิงเซลล์ (Cells Reference) เพื่อ การเขียนสูตรครั้งเดียวแล้วคัดลอกนำไปใช้ได้ทั้งตาราง

2. หลักการเขียนสูตรคำนวณขั้นพื้นฐาน (Basic Formula)

3. ลำดับความสำคัญในการคำนวณ

4. การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นประจำในลักษณะต่างๆ เช่น #N/A, #NAME?, #VALUE!, #DIV/0!

5. การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) และการนำไปใช้งาน

6. ฟังก์ชัน (Function) และโครงสร้างของฟังก์ชันที่สำคัญ ในการใช้งาน

7. ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้ฟังก์ชันในการเขียนสูตรคำนวณ เช่น

• ฟังก์ชันการหาผลรวมแบบมีเงื่อนไข เช่น SUMIF, SUMIFS, SUMPRODUCT

• ฟังก์ชันการนับ เช่น COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS

• ฟังก์ชันข้อความ เช่น LEFT, RIGHT, MID, TEXT ๏ ฟังก์ชันวันที่และเวลา เช่น TODAY, YEAR, MONTH,

DAY, NOW

• ฟังก์ชันตัวเลขและทศนิยม เช่น MAX, MIN, AVERAGE, ROUND, INT

• และฟังก์ชันอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานจริง ฯลฯ เป็นต้น

Part-III การประมวลผลข้อมูล และการจัดทํารายงานเบื้องต้น

1. หลักการออกแบบตารางข้อมูลเบื้องต้น

2. หลักการประมวลผลในกรณีข้อมูลปริมาณมาก

3. การจัดเรียง (Data Sort) และการคัดกรองข้อมูล (Filter and Advanced Filter)

4. การสร้างแผนภูมิ (Chart) และการปรับแต่งแผนภูมิเบื้องต้น

5. การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข (Conditional Formatting)

6. การแทรกรูปภาพ และวัตถุ (Object)

7. การแทรกการเชื่อมโยง (Hyperlink) เพื่อเข้าถึงข้อมูล อย่างรวดเร็ว

8. การตรวจสอบความถูกต้อง (Data Validation)

9. การป้องกันการแก้ไขข้อมูล (Data Protection)

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: excel, เทคนิคการใช้excel, การทำงาน, โปรแกรม
HACCP:Hazard Analysis &Critical Control Points การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติด้านความปลอดภัยอาหาร
3900บาท
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการของระบบ HACCP ทั้ง 12 ขั้นตอนอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมีหลักการขั้นต้น 5 ขั้นตอน (5 Primary Steps) และหลักการพื้นฐาน 7 ขั้นตอน (7 Basic Principle) รวมถึงประเภทของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตอาหาร
เคล็ดลับการบริหารงาน QC/QA ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการดูแลการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่กระบวนการรับเข้า กระบวนการระหว่างผลิต การตรวจปล่อยสินค้า ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า
หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3900บาท
ในปัจจุบันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้งานหรือโครงการประสบความสำเร็จได้ นั่นก็คือ การนำเสนองาน ที่มีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใด ที่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ และไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการเดี่ยวหร
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (The Powerful Psychological Excellency Skills for Management Leadership Competencies)
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ
Admin ผู้บริหาร 4.0
3900บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
VDA6.3 Process Audit
7800บาท
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือท่านละ 7,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 7,800 บาท)
กลยุทธ์....การเพิ่มยอดขาย
3,900บาท
หลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง