สัมมนา หัวหน้างาน (Supervisor)

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนา หัวหน้างาน (Supervisor)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ทำอย่างไรหัวหน้างานจะสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และความเคารพนับถือจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจในตัวผู้นำอย่างแท้จริง

          

ทำอย่างไรผู้นำจะสามารถจูงใจหรือหรือมีอิทธิพลต่อบุคคลอื่น ในการสั่งการให้เกิดการดำเนินการจนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

          สิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการอบรม การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดภาวะผู้นำขึ้นในตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำมีคุณลักษณะหรือมีศักยภาพของการเป็นผู้นำสูงก็จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้อย่างมีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของลูกน้องหรือ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงการทำงานและการหล่อหลอมรวมใจของทีมเพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายร่วมกัน

 วัตถุประสงค์

* เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในคุณสมบัติ วิธีคิด วิธีปฏิบัติของตนเองในฐานะหัวหน้างานหรือผู้นำ 

* สามารถนำทักษะภาวะผู้นำสำหรับการทำงานเป็นทีมไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

* เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะลูกน้องได้ตามปัจจัยต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน เพื่อบริหารจัดการกับลูกน้องหลากหลายประเภท 

* เพื่อให้ผู้เรียนฝึกการโค้ช ที่สามารถส่งเสริมให้ลูกน้องค้นหาและดึงเอาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างยั่งยืน 

* เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการสื่อสารและการให้กำลังใจอย่างเป็นระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการอบรม

* บทบาทและทัศนคติของของการเป็นผู้นำตัวจริง 

* การสร้าง “ความสัมพันธ์ที่ดี” กับลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 

* การให้ Feedback ด้วยเครื่องมือ “EAR” เพื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงของลูกน้อง 

* เทคนิคการสื่อสารเพื่อการประสานที่ราบรื่นของทีมงาน 

* การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ 

* เทคนิคการตั้งคำถามเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำ 

* เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของลูกน้อง แต่ละประเภท 

* การทำงานเป็นทีมและให้กำลังใจเพื่อสร้างทีมงานทรงประสิทธิภาพ 

* เทคนิคการโค้ช ด้วย” GROW Model” 

* คำถามที่ทรงพลัง และสร้างการเปลี่ยนแปลง 

 รูปแบบและแนวทางการเรียนรู้

         เรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนั้นจึงได้ออกแบบการฝึกอบรมให้มีองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ทั้งการนำอภิปราย การบรรยาย กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การเปิดโอกาสให้ถามคำถาม และตลอดทั้งการฝึกอบรม จะมีเกม กิจกรรม มาช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม โต้ตอบกันอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญที่สุด คือการให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ ให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

 WorkShop ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Supervisor, หัวหน้างาน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์

คอร์สออนไลน์ (VDO)