การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description

จำนวนคนดู 370 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์งานและการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้ ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งาน ทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร และ การพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ 


วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน JD ได้ถูกต้อง

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นกลุ่มหลักขององค์กร

3.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

4.เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร

5.เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินค่างาน การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

2.ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3.ขั้นตอนการทำ Job Analysis

4.การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์งาน

6.การใช้เครื่องมือ Competency มาเป็นพื้นฐานในการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7.ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งานและการนำมาใช้

oนำไปใช้ในการประเมินค่างาน

oการนำไปเขียน Functional Competency

oนำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8.รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9.คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10.สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ competency

11.Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หมายเหตุ>>>ให้ผู้เข้าอบรมเตรียม Job ของตัวเองมาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้กำหนดมาให้


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียน Job Description

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด