การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description

จำนวนคนดู 131 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2563

เวลา 09:00 - 12:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือ การวิเคราะห์งานและการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้ ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์งาน ทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กร และ การพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ 


วัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน JD ได้ถูกต้อง

2.เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นกลุ่มหลักขององค์กร

3.เพื่อกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน

4.เพื่อป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อนระหว่างตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร

5.เพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินค่างาน การสรรหา การพัฒนาฝึกอบรม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.กระบวนการ สาเหตุและความสำคัญ ในการวิเคราะห์งาน (Job Analysis)

2.ความสัมพันธ์ ระหว่าง Job Analysis Job Descriptions Job Specifications

3.ขั้นตอนการทำ Job Analysis

4.การนำผลการวิเคราะห์งานไปใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์

5.ใครบ้างที่มีหน้าที่ในการวิเคราะห์งาน

6.การใช้เครื่องมือ Competency มาเป็นพื้นฐานในการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน

7.ประโยชน์ของการจัดใบกำหนดหน้าที่งานและการนำมาใช้

oนำไปใช้ในการประเมินค่างาน

oการนำไปเขียน Functional Competency

oนำไปใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

8.รายละเอียดการจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแบบสมัยใหม่

9.คำกริยาที่ใช้ขึ้นต้นในการเขียนใบกำหนดหน้าที่งานของแต่ละตำแหน่งงาน

10.สรุปความเชื่อมโยง/ความสัมพันธ์ของ การวิเคราะห์งาน ใบกำหนดหน้าที่งาน โดยใช้เครื่องมือ competency

11.Workshop การฝึกปฏิบัติการเขียนจริง ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้

หมายเหตุ>>>ให้ผู้เข้าอบรมเตรียม Job ของตัวเองมาฝึกปฏิบัติในการเขียนให้เสร็จตามแบบฟอร์มที่วิทยากรได้กำหนดมาให้


วิทยากร

ดร.กฤติน กุลเพ็ง

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารงานบุคลที่ปรึกษาให้กับองค์การภาครัฐและเอกชนหัวข้อการบรรยายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ฝ่ายบุคคล  หัวหน้างาน ผู้จัดการทุกสายงาน  ผุ้สนใจทั่วไป
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 1,200.00 บาท ค่าสัมมนา 1200 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน Job Description
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียน Job Description

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด